• 33.jpg
 • 32.jpg
 • infa2.jpg
 • 2.jpg
 • logo2.jpg
 • logo1.jpg
 • 35.jpg
 • Infa3.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 31.jpg
 • logo11.jpg
 • zdj.jpg

Erasmus-regulamin

Do klubu Erasmus+Club- Tell me where you live, I'll tell you what you eat mog? nale?e? wy??cznie uczennice i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw?a II w Pszczynie.

Obowi?zkiem ka?dego uczestnika Klubu jest zapoznanie si? z Regulaminem cz?onkowsta w Erasmus+Club- Tell me where you live, I'll tell you what you eat oraz potwierdzenie jego akceptacji w komentarzu postu Regulamin Klubu Erasmus+ s?owami:
Informuj?, ?e zapozna?em/am si? z regulaminem Erasmus+Club- Tell me where you live, I'll tell you what you eat, akceptuj? go i jestem ?wiadomy/a konsekwencji jego nieprzestrzegania.
Dokument dost?pny jest na stronie facebook Klubu w zak?adce Pliki.

Do obowi?zkw ka?dego uczestnika Klubu nale?y poszanowanie pozosta?ych jego cz?onkw, zwracanie si? do siebie w sposb kultralny, nienaruszaj?cy godno?ci oraz przekona? drugiej osoby.

Klub s?u?y wy??cznie do celw komunikacyjnych z innymi uczestnikami projektu. W zwi?zku z tym uczestnicy s? zobowi?zani do publikowania tre?ci zwi?zanych wy??cznie z realizacj? projektu.

Opiekunowie projektu zastrzegaj? sobie prawo zmiany Regulaminu
w momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczno?ci.

Cz?onkowie naruszaj?cy powy?szy Regulamin zostan? usuni?ci
z Erasmus+Club- Tell me where you live, I'll tell you what you eat oraz b?d? pozbawieni mo?liwo?ci udzia?u w pracach projektowych oraz samym projekcie Tell me where you live, I'll tell you what you eat.