• logo2.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • logo11.jpg
 • 2.jpg
 • logo1.jpg
 • infa2.jpg
 • 33.jpg
 • 35.jpg
 • zdj.jpg
 • Infa3.jpg

Zaj?cia techniczne

Zasady oceniania uczniw z zaj?? technicznych:

1. Na lekcjach zaj?? technicznych oceniane s?:

aktywno?? na lekcjach,

prace wytwrcze wykonywane na lekcjach,

zadania dodatkowe,

odpowiedzi ustne,

testy,

zadania domowe,

prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

przygotowanie uczniw do zaj??.

2. Ocena zale?y od poziomu wymaga? na dany stopie?, sposobu rozwi?zania, prezentacji rozwi?zania, estetyki, systematyczno?ci (wywi?zanie si? w terminie);

3. Ucze? ma obowi?zek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, ktry rwnie? podlega ocenie;

4. Po d?ugiej usprawiedliwionej nieobecno?ci ucze? mo?e by? nieprzygotowany do lekcji;

5. W ci?gu p?rocza ucze? ma prawo zg?oszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;

6. Za zg?oszony przed lekcj? brak zeszytu lub materia?w ucze? otrzymuje minusa

7. Za niezg?oszony przed lekcj? brak zeszytu lub materia?w ucze? otrzymuje ocen? niedostateczn?;

8. Sprawdziany (testy) b?d? zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwch tygodni;

9. Czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;

10. Sprawdziany oceniane s? na podstawie liczby uzyskanych punktw, wed?ug nast?puj?cych zasad przeliczania:

100% + zad. dodatkowe ocena celuj?ca

100% 91% ocena bardzo dobra

90% 75% ocena dobra

74% 51% ocena dostateczna

50% 35% ocena dopuszczaj?ca

mniej ni? 35% ocena niedostateczna.

11. Prace pisemne z materia?u bie??cego, obejmuj?cego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie b?d? zapowiadane we wcze?niejszym terminie;

12. Przy realizacji zada? oceniane b?d?:

przedstawianie rozwi?za? problemw w postaci planu dzia?ania, schematu,

umiej?tno?? zarz?dzania informacj?,

umiej?tno?? korzystania z r?nych ?rde? informacji,

przestrzeganie praw i zasad wsp??ycia,

umiej?tno?? wsp?pracy w grupie, dyscyplina pracy;

13. Ka?dy ucze? ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, ktre mo?e uzyska?, bior?c udzia? w konkursach, wykonuj?c i przygotowuj?c referat na temat okre?lony przez nauczyciela lub stworzy w?asny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

14. Nieobecno?? na lekcji nie zwalnia ucznia od obowi?zku sporz?dzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomo?ci i umiej?tno?ci.

Aktywno?? na lekcjach oraz jej brak zostan? ocenione nast?puj?co:

ucze? otrzymuje + z aktywno?ci na lekcji za:

w?a?ciwe i szybkie rozwi?zanie bie??cego problemu,

gotowo?? do wykonywania ?wicze? i zada? zaleconych do wykonania w trakcie zaj??,

podejmowanie merytorycznej dyskusji,

szybko?? i trafno?? spostrze?e? trudnych do wykrycia,

dodatkowe przygotowanie materia?w do lekcji,

wykazanie si? szczeglnymi wiadomo?ciami lub umiej?tno?ciami,

pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiej?tno?ci technicznych,

wykonanie pomocy do pracowni,

inne,

ucze? otrzymuje za brak aktywno?ci na lekcji, gdy:

zajmuje si? na lekcji czynno?ciami nie zwi?zanymi z realizowanym tematem,

wykazuje brak oczywistych umiej?tno?ci,

niszczy prace kolegw,

nie przestrzega regulaminu pracowni,

inne,

sposb przeliczenia + i na oceny:

bdb za +, +, +, +

db za +, +, +,

dst za +, +, ,

dop za +, , ,

ndst za , , ,

Kryteria oceniania z zaj?? technicznych

Ocen? celuj?c? ucze? otrzymuje, ktry:

biegle pos?uguje si? zdobytymi wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami,
w sytuacjach praktycznych oraz wiedz? znacznie wykracza poza program nauczania,

osi?ga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

systematycznie korzysta z wielu ?rde? informacji,

twrczo rozwija w?asne uzdolnienia,

?ledzi najnowsze osi?gni?cia nauki i techniki,

swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na ka?dych zaj?ciach,

stosuje rozwi?zania nietypowe,

biegle i w?a?ciwie pos?uguje si? urz?dzeniami w najbli?szym otoczeniu,

wykonuje dokumentacj? ciekawych rozwi?za? technicznych.

Ocen? bardzo dobr? ucze? otrzymuje, ktry:

opanowa? pe?ny zakres wiedzy okre?lonej w programie nauczania,

rozwi?zuje samodzielnie problemy teoretyczne,

prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zaj??,

potrafi wsp?dzia?a? w grupie podczas realizacji zada? zespo?owych,

ambitnie realizuje zadania indywidualne,

bardzo ch?tnie i cz?sto prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

jest ?wiadomy zasad bhp podczas pracy,

poprawnie rozpoznaje materia?y, okre?la ich cechy,

sprawnie pos?uguje si? narz?dziami i przyborami,

cechuje si? systematyczno?ci?, konsekwencj? dzia?ania,

systematycznie korzysta z r?nych ?rde? informacji,

systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentacj?,

w?a?ciwie pos?uguje si? urz?dzeniami w najbli?szym otoczeniu,

bierze udzia? w konkursach przedmiotowych.

Ocen? dobr? ucze? otrzymuje, ktry:

nie opanowa? w pe?ni zakresu wiedzy okre?lonej w programie nauczania,

rozwi?zuje samodzielnie zadania teoretyczne,

wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,

sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,

zna i stosuje zasady bhp,

poprawnie rozpoznaje materia?y, okre?la ich cechy,

poprawnie pos?uguje si? narz?dziami i przyborami,

w?a?ciwie pos?uguje si? urz?dzeniami w najbli?szym otoczeniu,

czasami korzysta z r?nych ?rde? informacji,

systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentacj?.

Ocen? dostateczn? ucze? otrzymuje, ktry:

opanowa? minimum zakresu wiedzy okre?lonej w programie nauczania,

rozwi?zuje zadania o ?rednim stopniu trudno?ci,

poprawnie pos?uguje si? przyrz?dami i narz?dziami,

poprawnie rozpoznaje materia?y, okre?la ich podstawowe cechy,

stosuje zasady organizacji i bezpiecze?stwa pracy,

ma?o efektywnie wykorzystuje czas pracy,

rzadko korzysta z r?nych ?rde? informacji,

systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie.

Ocen? dopuszczaj?c? ucze? otrzymuje, ktry:

ma braki w opanowaniu minimum wiedzy okre?lonej w programie nauczania,

rozwi?zuje zadania o niewielkim stopniu trudno?ci,

pos?uguje si? prostymi przyrz?dami i narz?dziami,

w nieznacznym stopniu potrafi pos?ugiwa? si? urz?dzeniami z najbli?szego otoczenia,

wykazuje trudno?ci w organizowaniu pracy, wymaga kierowania,

nie korzysta z ?adnych ?rde? informacji,

prowadzi dokumentacj? niesystematycznie i niestarannie.

Ocen? niedostateczn? ucze? otrzymuje, ktry:

nie opanowa? minimum wiedzy okre?lonej w programie nauczania,

nie jest w stanie rozwi?za? podstawowych zada?,

nieumiej?tnie u?ywa prostych narz?dzi i przyborw,

pos?uguje si? niektrymi urz?dzeniami w najbli?szym otoczeniu,

nie potrafi organizowa? pracy,

jest niesamodzielny,

nie korzysta z ?adnych ?rde? informacji,

nie prowadzi dokumentacji

Ocena uczniw z zaleceniami PPP z zaj?? technicznych:

1. Nauczyciel obni?a wymagania w zakresie wiedzy i umiej?tno?ci w stosunku do ucznia,
u ktrego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemo?liwiaj?ce sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opini? lekarza specjalisty.

2. W ocenianiu uczniw z dysfunkcjami uwzgl?dnione zostaj? zalecenia poradni:

wyd?u?enie czasu wykonywania ?wicze? praktycznych,

mo?liwo?? rozbicia ?wicze? z?o?onych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

konieczno?? odczytania polece? otrzymywanych przez innych uczniw w formie pisemnej,

branie pod uwag? poprawno?ci merytorycznej wykonanego ?wiczenia, a nie jego walorw estetycznych,

mo?liwo?? (za zgod? ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowied? ustn? (praca klasowa lub sprawdzian),

podczas odpowiedzi ustnych zadawanie wi?kszej ilo?ci prostych pyta? zamiast jednego z?o?onego,

obni?enie wymaga? dotycz?cych estetyki zeszytu przedmiotowego,

mo?liwo?? udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.