• 35.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo2.jpg
 • 31.jpg
 • logo1.jpg
 • infa2.jpg
 • zdj.jpg
 • 33.jpg
 • logo11.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 32.jpg
 • 2.jpg

Zaj?cia artystyczne - pg

KRYTERIA WYMAGA?

Zaj?cia artystyczne w gimnazjum

MUZYKA

Kryteria oceny uczniw powinny by? ukierunkowane przede wszystkim na zakres realizacji przez uczniw celw:

1.wychowawczych:

-czynne uczestniczenie w zaj?ciach

-wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu

-umiej?tno?? samodzielnego wykonywania zada?

-mobilizowanie kolegw do aktywno?ci

2.kszta?c?cych:

-osi?gni?cia w zakresie ?piewu, gry na instrumentach

-umiej?tno?? obserwacji s?uchanych utworw i ich analizowania

-umiej?tno?? warto?ciowania i oceniania muzyki

3.poznawczych:

-realizacja zada? z zakresu percepcji muzyki

-znajomo?? poznanej literatury muzycznej

-znajomo?? opanowanej wiedzy muzycznej.

Na ocen? dostateczn? ucze? powinien:

-wykazywa? pozytywny stosunek do przedmiotu

-czynnie uczestniczy? w zaj?ciach lekcyjnych

-podpisa? nazwami solmizacyjnymi nuty ?wicze? wokalnych

-?piewa? w grupie z poprawn? dykcj? i postaw? ?piewacz? ?wiczenia i piosenki

-starannie prowadzi? zeszyt przedmiotowy i zeszyt ?wicze?.

Na ocen? dobr? ucze? powinien ponadto:

-wyja?ni? znaki pisowni muzycznej znajduj?ce si? w zapisie nutowym

-wymieni? kilka przejaww ?ycia spo?ecznego zwi?zanych z muzyk?

-uzupe?ni? w podr?czniku diagramy i schematy budowy formalnej s?uchanych utworw

-wymieni? rodzaje stylw muzycznych

-wymieni? podstawowe formy muzyczne

-wyja?ni? sens s?w I.J. Paderewskiego wypowiedzianych w setn? rocznic? urodzin F.Chopina.

Na ocen? bardzo dobr? ucze? powinien ponadto:

-wyja?ni? znaczenie meliki i rytmiki w melodii

-rozpoznawa? instrumenty muzyczne w s?uchanych utworach muzycznych

-omwi? budow? podstawowych form muzycznych

-wyja?ni? znaczenie dynamiki w r?nych gatunkach muzycznych

-rozpozna? i wykona? charakterystyczne rytmy ta?cw i gatunkw muzycznych: samba, czardasz, tango, tarantela, habanera, lezginka, marsz, menuet, polonez, kujawiak, swing

-dokona? analizy budowy formalnej s?uchanych utworw muzycznych.

Na ocen? celuj?c? ucze? powinien ponadto:

-interpretowa? r?ne gatunki muzyczne wyja?niaj?c, w jaki sposb poszczeglne elementy muzyczne wp?ywaj? na charakter s?uchanych utworw

-systematyzowa? i integrowa? posiadan? wiedz?

-umie? konstruowa? zadania

-wykona? przynajmniej jedn? prac? pisemn? w semestrze dotycz?c? zagadnie? muzycznych.