• logo2.jpg
 • zdj.jpg
 • 32.jpg
 • logo11.jpg
 • Infa3.jpg
 • 33.jpg
 • 35.jpg
 • 31.jpg
 • infa2.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo1.jpg
 • 2.jpg

WOS

OCENA BARDZO DOBRA :

UCZE? OPANOWA? W PE?NYM STOPNIU WIADOMO?CI I UMIEJ?TNO?CI PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE NAUCZANIA,

SPRAWNIE POS?UGUJE SI? TERMINOLOGI? PRZEWIDZIAN? NA ZAJ?CIACH,

SAMODZIELNIE GROMADZI, PORZ?DKUJE, WYKORZYSTUJE INFORMACJE Z R?NYCH ?RDE?,

BARDZO AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZAJ?CIACH LEKCYJNYCH,

BARDZO AKTYWNIE WSP?PRACUJE W GRUPIE,

POTRAFI UZASADNI? W?ASNE POGL?DY I OPINIE,

INTERPRETUJE FAKTY, WYJA?NIA ICH PRZYCZYNY I SKUTKI,

SPRAWNIE PLANUJE I ORGANIZUJE SWOJ? PRAC?.

OCENA DOSTATECZNA:

UCZE? OPANOWA? MINIMUM WIADOMO?CI I UMIEJ?TNO?CI PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE NAUCZANIA,

POS?UGUJE SI? TERMINOLOGI? POZNAN? W CZASIE ZAJ??, ALE SPRAWIA MU TO TRUDNO??,

POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA GROMADZI I WYKORZYSTUJE INFORMACJE Z R?NYCH ?RDE?,

ODPOWIADA NA PROSTE PYTANIA NAUCZYCIELA,

UCZESTNICZY W PRACACH GRUPY,

MY?LENIE PRZYCZYNOWO SKUTKOWE SPRAWIA MU TRUDNO??,

POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA PLANUJE I ORGANIZUJE SWOJ? PRAC?.

OCENA NIEDOSTATECZNA :

UCZE? NIE OPANOWA? PODSTAWOWYCH WIADOMO?CI I UMIEJ?TNO?CI PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE NAUCZANIA,

NIE POTRAFI NAWET W NAJMNIEJSZYM ZAKRESIE POS?UGIWA? SI? TERMINOLOGI? POZNAN? PODCZAS LEKCJI,

NIE POTRAFI WYKORZYSTYWA? INFORMACJI Z R?NYCH ?RDE?,

NIE POTRAFI ODPOWIEDZIE? NA PROSTE PYTANIA ZADANE PRZEZ NAUCZYCIELA,

NIE UCZESTNICZY W PRACACH GRUPY,

NIE PROWADZI ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO,

NIE BIERZE UDZIA?U W DYSKUSJACH I POGADANKACH,

OPUSZCZA ZAJ?CIA LEKCYJNE,

NIE ODRABIA ZADA? DOMOWYCH,

NAWET POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA NIE POTRAFI PLANOWA? I ORGANIZOWA? WARSZTATU SWOJEJ PRACY.

WYMAGANIA Z WIEDZY O SPO?ECZE?STWIE DLA UCZNIW O OBNI?ONYCH WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH

KLASA I:

STARANNE PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO,

SYSTEMATYCZNE ROBIENIE NOTATEK NA LEKCJACH,

OPANOWANIE PODSTAWOWYCH POJ?? OBJ?TYCH PODSTAW? PROGRAMOW?, TAKICH JAK :

SPO?ECZE?STWO, PA?STWO, SAMORZ?D LOKALNY, MA?A OJCZYZNA, OBOWI?ZKI OBYWATELSKIE, ODPOWIEDZIALNO??, NEGOCJACJE.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU Z PODR?CZNIKA,

UMIEJ?TNO?? OPOWIEDZENIA PRZECZYTANEGO FRAGMENTU,

AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZAJ?CIACH, ZW?ASZCZA W ZAINICJOWANYCH PRZEZ PROWADZ?CEGO DYSKUSJACH I POGADANKACH,

SYSTEMATYCZNE ODRABIANIE ZADA? DOMOWYCH.

OBECNO?? NA ZAJ?CIACH LEKCYJNYCH.

KLASA II:

OBECNO?? NA ZAJ?CIACH LEKCYJNYCH,

STARANNE PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO,

OPANOWANIE PODSTAWOWYCH POJ?? OBJ?TYCH PODSTAW? PROGRAMOW? TAKICH JAK :

PA?STWO, USTRJ PA?STWA, DEMOKRACJA, TOTALITARYZM, FASZYZM, NARD, PATRIOTYZM, NACJONALIZM, PRAWA CZ?OWIEKA.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU Z PODR?CZNIKA,

UMIEJ?TNO?? OPOWIEDZENIA PRZECZYTANEGO TEKSTU,

AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZAJ?CIACH, ZW?ASZCZA W DYSKUSJACH I POGADANKACH,

SYSTEMATYCZNE ODRABIANIE ZADA? DOMOWYCH,

ORIENTACJA W NAJWA?NIEJSZYCH WYDARZENIACH Z KRAJU.

KLASA III:

OBECNO?? NA ZAJ?CIACH LEKCYJNYCH,

STARANNE PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO,

OPANOWANIE PODSTAWOWYCH POJ?? OBJ?TYCH PODSTAW? PROGRAMOW? TAKICH JAK:

W?ADZA, KONSTYTUCJA, PREZYDENT, PRAWO, GOSPODARKA WOLNORYNKOWA, NATO, UNIA EUROPEJSKA.

ORIENTACJA W NAJWA?NIEJSZYCH WYDARZENIACH Z KRAJU I ?WIATA,

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU Z PODR?CZNIKA ,

UMIEJ?TNO?? OPOWIEDZENIA TEKSTU,

UMIEJ?TNO?? WYPOWIEDZENIA SI? NA OKRE?LONY TEMAT,

AKTYWNE UCZESTNICZENIE W LEKCJI,

SYSTEMATYCZNE ODRABIANIE ZADA? DOMOWYCH, RWNIE? PRAC PLASTYCZNYCH.