• zdj.jpg
 • infa2.jpg
 • 35.jpg
 • logo11.jpg
 • 31.jpg
 • Infa3.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo2.jpg
 • 2.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • logo1.jpg

Wf

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Celuj?cy:

 • posiada wiedz? i umiej?tno?ci znacznie wykraczaj?ce ponad stawiane wymagania
 • jest bardzo sprawny fizycznie
 • ch?tnie bierze udzia? w zawodach sportowych mi?dzyszkolnych
 • regularnie ucz?szcza na zaj?cia SKS prowadzone w szkole
 • jest pilny i wykazuje bardzo wysok? aktywno?? na zaj?ciach
 • zawsze posiada odpowiedni strj gimnastyczny (2-krotnie w ci?gu semestru mo?e zg?osi? nieprzygotowanie)

Bardzo dobry:

 • opanowa? pe?ny zakres wiedzy i umiej?tno?ci
 • jest sprawny fizycznie
 • zawsze posiada odpowiedni strj gimnastyczny (2-krotnie w ci?gu semestru mo?e zg?osi? nieprzygotowanie)
 • dysponuje przeci?tn? sprawno?ci? fizyczn?, ale wykazuje wysok? aktywno?? na zaj?ciach i prawid?owy stosunek do wychowania fizycznego

Dobry:

 • opanowa? podstawowe umiej?tno?ci i wiedz?
 • wykazuje przeci?tn? sprawno?? fizyczn?
 • nie opuszcza lekcji, posiada strj sportowy, a jego postawa spo?eczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budz? wi?kszych zastrze?e?
 • dysponuje bardzo wysok? sprawno?ci? fizyczn?, ale opuszcza lekcje wf i nie posiada odpowiedniego stroju (najwy?ej 5-krotnie w ci?gu semestru), przejawia braki w zakresie postawy spo?ecznej i stosunku do wychowania fizycznego

Dostateczny:

 • opanowa? podstawowe wymagania w zakresie umo?liwiaj?cym post?p w dalszym kontynuowaniu zaj?? wychowania fizycznego
 • dysponuje nisk? sprawno?ci? fizyczn?
 • wykonuje trudniejsze ?wiczenia z pomoc? nauczyciela
 • opuszcza lekcje wf i nie posiada odpowiedniego stroju, przejawia braki w zakresie postawy spo?ecznej i stosunku do wychowania fizycznego
 • dysponuje wysok? sprawno?ci? fizyczn?, ale cz?sto opuszcza lekcje wf i nie przynosi stroju, ma powa?ne braki w zakresie postawy spo?ecznej i niech?tny stosunek do ?wicze?, unika zaj?? pozalekcyjnych

Dopuszczaj?cy:

 • w ograniczonym zakresie opanowa? podstawowe wiadomo?ci i umiej?tno?ci
 • ledwie spe?nia wymagania sprawno?ciowe lub jest ich bliski
 • wykazuje si? nisk? aktywno?ci? na zaj?ciach
 • nie jest pilny i wykazuje ma?e post?py w usprawnieniu fizycznym
 • cz?sto opuszcza lekcje wf i nie przynosi stroju, ma powa?ne braki w zakresie postawy spo?ecznej i niech?tny stosunek do ?wicze?

Niedostateczny:

 • jest daleki od spe?niania wymaga? stawianych przez program, nie jest systematyczny i pilny
 • ma bardzo nisk? sprawno?? fizyczn?,
 • ma lekcewa??cy stosunek do zaj?? i nauczyciela
 • nie nosi zmiennego obuwia i stroju sportowego
 • wykazuje znaczne braki w zakresie postawy spo?ecznej a jego stosunek do przedmiotu jest niech?tny
 • nie wykazuje ?adnych post?pw w usprawnianiu, odmawia wykonania najprostszych ?wicze?
 • odmawia udzia?u w zaj?ciach pozalekcyjnych