• logo11.jpg
 • 33.jpg
 • 31.jpg
 • Infa3.jpg
 • infa2.jpg
 • logo2.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 35.jpg
 • 32.jpg
 • zdj.jpg
 • 2.jpg
 • logo1.jpg

Religia

1.Ocena NIEDOSTATECZNA

Katechizowany:

Wykazuje ra??cy brak wiadomo?ci programowych.

Nie potrafi logicznie powi?za? podawanych wiadomo?ci.

Prezentuje zupe?ny brak rozumienia uoglnie? i nieumiej?tno?? wyja?niania zjawisk.

Nie potrafi zastosowa? zdobytej wiedzy.

Podczas przekazywania informacji pope?nia bardzo liczne b??dy.

Prezentuje ra??co niepoprawny styl wypowiedzi.

Nie wykazuje si? znajomo?ci? pacierza.

Nie posiada zeszytu lub do?? cz?sto nie przynosi go na lekcj?.

Lekcewa?y przedmiot.

Nieodpowiednio zachowuje si? na lekcji.

Wyra?a lekcewa??cy stosunek do warto?ci religijnych.

Opuszcza lekcj? religii i nie uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

O ocenie niedostatecznej mog? przes?dzi? tak?e inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

2. Wymagania konieczne

Uwarunkowania osi?gni?cia oceny DOPUSZCZAJ?CEJ

Katechizowany:

Opanowa? konieczne poj?cia religijne.

Prezentuje lu?no zestawione wiadomo?ci programowe.

Prezentuje ma?o zadawalaj?cy poziom postaw i umiej?tno?ci.

Wykazuje brak rozumienia podstawowych uoglnie?.

Brak mu podstawowej umiej?tno?ci wyja?niania zjawisk.

Nie potrafi stosowa? wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

Podczas przekazywania wiadomo?ci pope?nia liczne b??dy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, ma trudno?ci z wys?awianiem si?.

Prowadzi zeszyt.

Ma problemy ze znajomo?ci? pacierza.

Wykazuje poprawny stosunek do religii.

Opanowa? elementarne wiadomo?ci i umiej?tno?ci programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; s? to wiadomo?ci i umiej?tno?ci bardzo przyst?pne, proste i praktyczne, niezb?dne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.

O ocenie dopuszczaj?cej mog? przes?dzi? tak?e inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

3. Wymagania podstawowe

Uwarunkowania osi?gni?cia oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

Opanowa? ?atwe, ca?kowicie niezb?dne wiadomo?ci, postawy i umiej?tno?ci.

Prezentuje podstawowe tre?ci materia?u programowego z religii.

Wykazuje si? podstawowymi wiadomo?ciami, ktre ??czy w logiczne zwi?zki.

Do?? poprawnie rozumie podstawowe uoglnienia oraz wyja?nia wa?niejsze zjawiska
z pomoc? nauczyciela.

Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzysta? wiadomo?ci do celw praktycznych
i teoretycznych.

W przekazywaniu wiadomo?ci z religii pope?nia niewielkie i nieliczne b??dy.

Prezentuje s?ab? kondensacj? wypowiedzi.

Wykazuje si? podstawow? znajomo?ci? pacierza.

W jego zeszycie wyst?puj? sporadyczne braki notatek i prac domowych.

Prezentuje przeci?tn? pilno??, systematyczno?? i zainteresowanie przedmiotem.

Wiadomo?ci i umiej?tno?ci ucznia s? na poziomie podstawowych wiadomo?ci
i umiej?tno?ci przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomo?ci
i umiej?tno?ci nale?? do przyst?pnych, o ?rednim stopniu z?o?ono?ci i wystarcz? do pomy?lnego dalszego uczenia si?.

O ocenie dostatecznej mog? przes?dzi? tak?e inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia.

4. Wymagania rozszerzaj?ce

Uwarunkowania osi?gni?cia oceny DOBREJ

Katechizowany:

Spe?nia wymagania okre?lone w zakresie oceny dostatecznej.

Opanowa? materia? programowy z religii.

Prezentuje wiadomo?ci powi?zane zwi?zkami logicznymi.

Poprawnie rozumie uoglnienia i zwi?zki mi?dzy nimi oraz wyja?nia zjawiska podane przez nauczyciela.

Stosuje wiedz? w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.

Podczas wypowiedzi nie pope?nia ra??cych b??dw stylistycznych.

Wykazuje si? dobr? znajomo?ci? pacierza.

w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.

Podczas lekcji posiada okre?lone pomoce (podr?cznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.

Systematycznie uczestniczy w zaj?ciach religii.

Jest zainteresowany przedmiotem.

W??cza si? w prze?ycia i dynamik? roku liturgicznego.

Wykazuje si? dobr? umiej?tno?ci? zastosowania zdobytych wiadomo?ci.

Postawa ucznia nie budzi w?tpliwo?ci.

Stara si? by? aktywnym podczas lekcji.

Wiadomo?ci i umiej?tno?ci ucznia przewidziane programem nauczania nie s? pe?ne dla danego etapu nauczania, ale wiele umiej?tno?ci ma charakter z?o?ony i samodzielny.

O ocenie dobrej mog? decydowa? tak?e inne indywidualne osi?gni?cia ucznia kwalifikuj?ce go do tej oceny

5. Wymagania dope?niaj?ce

Uwarunkowania osi?gni?cia oceny BARDZO DOBREJ

Katechizowany:

Spe?nia wymagania okre?lone w zakresie oceny dobrej.

Opanowa? pe?ny zakres wiedzy, postaw i umiej?tno?ci okre?lony poziomem nauczania religii.

Prezentuje poziom wiadomo?ci powi?zanych ze sob? w logiczny uk?ad.

W?a?ciwie rozumie uoglnienia i zwi?zki mi?dzy nimi oraz wyja?nia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

Umiej?tnie wykorzystuje wiadomo?ci w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

Wykazuje si? w?a?ciwym stylem wypowiedzi.

Wykazuje dobr? znajomo?? pacierza.

Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

Aktywnie uczestniczy w religii.

Jego post?powanie nie budzi ?adnych zastrze?e?.

Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

Ch?tnie i systematycznie uczestniczy w ?yciu parafii.

Odpowiedzialnie w??cza si? w dynamik? i prze?ycia roku liturgicznego.

Stara si? by? ?wiadkiem wyznawanej wiary.

Opanowa? pe?ny zakres wiadomo?ci i umiej?tno?ci wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osi?gni?cia ucznia nale?? do z?o?onych i wymagaj?cych samodzielno?ci.

O ocenie bardzo dobrej mog? decydowa? rwnie? inne indywidualne osi?gni?cia ucznia, kwalifikuj?ce do tej oceny.

6. Wymagania ponadprogramowe

Uwarunkowania osi?gni?cia oceny CELUJ?CEJ

Katechizowany:

Spe?nia wymagania okre?lone w zakresie oceny bardzo dobrej.

Wykazuje si? wiadomo?ciami wykraczaj?cymi poza program religii w?asnego poziomu edukacji.

Prezentuje wiadomo?ci powi?zane ze sob? w logiczne zwi?zki.

Samodzielnie pos?uguje si? wiedz? dla celw teoretycznych i praktycznych.

Wykazuje si? w?a?ciwym stylem wypowiedzi, swobod? w pos?ugiwaniu si? terminologi? przedmiotow? i inn?.

Anga?uje si? w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, monta?e sceniczne, pomoce katechetyczne itp.

Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

Twrczo uczestniczy w ?yciu parafii, np. nale?y do organizacji i ruchw katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp.

Jego pilno??, systematyczno??, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi ?adnych zastrze?e?.

Poznane prawdy wiary stosuje w ?yciu.

Wykazuje si? umiej?tno?ciami i wiadomo?ciami wykraczaj?cymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twrcza oraz wskazuje na du?? samodzielno??.

Na ocen? celuj?c? mog? wskazywa? rwnie? inne indywidualne osi?gni?cia ucznia, kwalifikuj?ce do tej oceny.