• 2.jpg
 • 33.jpg
 • infa2.jpg
 • logo11.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo2.jpg
 • 32.jpg
 • zdj.jpg
 • logo1.jpg
 • 35.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 31.jpg

Regulamin rekrutacji do PG 3

Druk nr 1 do Regulaminu rekrutacji -pobierz dokument

Druk nr 2 do Regulaminu rekrutacji -pobierz dokument

REGULAMIN REKRUTACJI
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM.JANA PAW?A II
W ZESPOLE SZK? NR 2 W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z p?n. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty 13 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), tzw. ustawa rekrutacyjna.

3. Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw?a II w Pszczynie

4. Zarz?dzenie nr SG.0050.395.2015 Burmistrza Pszczyny z dnia 28.01.2016r. w sprawie okre?lenia wzoru zg?oszenia do klasy pierwszej dzieci i?m?odzie?y zamieszka?ych w?obwodach szk? prowadzonych przez gmin? Pszczyna

5. Postanowieniu ?l?skiego Kuratora O?wiaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Ilekro? w regulaminie rekrutacji jest mowa o gimnazjum, oznacza to Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw?a II w Zespole Szk? nr 2 w Pszczynie

1

1. Dzieci i m?odzie? przyjmuje si? do klas pierwszych gimnazjum po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego.

2. O przyj?ciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szko?y, z wyj?tkiem przypadkw przyj?cia dzieci zamieszka?ych w obwodzie gimnazjum, ktrzy s? przyjmowani z urz?du.

3. Je?eli przyj?cie ucznia, o ktrym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy gimnazjum, powoduj?cych dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szko?y mo?e przyj?? ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadz?cego.

4. Post?powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata mieszkaj?cego poza obwodem gimnazjum.

5. Do klasy pierwszej przyjmuje si? z urz?du dzieci zamieszka?e w obwodzie szko?y

6. Przepisy niniejsze, stosuje si? tak?e do dzieci i m?odzie?y posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, ktrzy ubiegaj? si? o przyj?cie do gimnazjum.

2

1. Do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje si? na podstawie zg?oszenia rodzicw dzieci i m?odzie? zamieszka?e w obwodzie gimnazjum. (druk nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje si? kandydatw, posiadaj?cych ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej.

3. Kandydaci spoza obwodu gimnazjum, ktrych rodzic z?o?y? wniosek (druk nr 2 do Regulaminu rekrutacji) o przyj?cie do gimnazjum, mog? by? przyj?ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego, je?eli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. W pierwszej kolejno?ci s? przyjmowani laureaci lub finali?ci oglnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasi?gu wojewdzkim lub ponad wojewdzkim.

5. W post?powaniu rekrutacyjnym s? brane pod uwag? nast?puj?ce kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktw

1

?rednia ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej

?rednia ocen na ?wiadectwie pomno?ona przez 10;

2

wynik sprawdzianu w klasie VI szko?y podstawowej

wynik procentowy z cz??ci pierwszej x 0,3 pkt

wynik procentowy z cz??ci drugiej x 0,3 pkt

3

ocena z zachowania kandydata, na ?wiadectwie uko?czenia szko?y podstawowej

Ocena wzorowa: 50

Ocena bardzo dobra: 30

Ocena dobra: 5

Ocena poprawna: 2

Ocena negatywna, nieodpowiednia: 1

4

do gimnazjum ucz?szcza rodze?stwo kandydata

10

5

ucz?szczanie do gimnazjum, kandydata mieszkaj?cego poza obwodem gimnazjum spowoduje znaczne u?atwienie mu spe?niania obowi?zku szkolnego

10

6. Kandydat zostaje zakwalifikowany w procesie rekrutacji, je?li liczba otrzymanych punktw w wyniku rekrutacji wynosi 55 lub wi?cej.

7. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

1) wniosek o przyj?cie dziecka do gimnazjum (druk nr 2 do Regulaminu rekrutacji),

2) po?wiadczona kopia ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej,

3) po?wiadczona kopia za?wiadczenia wydanego przez OKE o szczeg?owych wynikach sprawdzianu,

4) orygina? ?wiadectwa uko?czenia szko?y oraz za?wiadczenia o szczeg?owych wynikach sprawdzianu w celu potwierdzenia woli przyj?cia zakwalifikowanego kandydata do szko?y

5) o?wiadczenie rodzicw, w przypadku spe?nienia kryterium, o ktrym mowa wust.5. pkt. 4

6) uzasadnienie rodzicw, w przypadku spe?nienia kryterium, o ktrym mowa wust.5. pkt. 5

7) za?wiadczenie potwierdzaj?ce uzyskanie tytu?u laureata lub finalisty oglnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasi?gu wojewdzkim lub ponad wojewdzkim w przypadku spe?nienia kryterium, o ktrym mowa w ust.4

3

1. Zg?oszenie do gimnazjum, o ktrym mowa w 2 ust 1, na rok szkolny 2016/17, sk?ada si? do dyrektora gimnazjum w terminie do 17 kwietnia 2016 r.

2. Wniosek o przyj?cie do gimnazjum, o ktrym mowa w 2 ust 3, na rok szkolny 2016/17, sk?ada si? do dyrektora gimnazjum w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2016 r. (post?powanie uzupe?niaj?ce 22 lipca do 27lipca 2016r.).

3. Zg?oszenie (druk nr 1):, zawiera

1) imi?, nazwisko, dat? urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - seri? i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??,

2) imiona i nazwiska rodzicw kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodzicw kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonw rodzicw kandydata - o ile je posiadaj?.

4. Wniosek, zawiera (druk nr 2):

1) imi?, nazwisko, dat? urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - seri? i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??,

2) imiona i nazwiska rodzicw kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodzicw i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonw rodzicw kandydata,

5) wskazanie kolejno?ci wybranych gimnazjw w porz?dku od najbardziej do najmniej preferowanych.

5. Do zg?oszenia do??cza si?, w terminie do 28 czerwca 2016 r.

1) ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej,

2) za?wiadczenie o szczeg?owych wynikach sprawdzianu.

6. Do wniosku do??cza si?, w terminie do 28 czerwca 2016 r.

1) ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej,

2) za?wiadczenie o szczeg?owych wynikach sprawdzianu.

3) za?wiadczenie potwierdzaj?ce uzyskanie tytu?u laureata lub finalisty oglnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasi?gu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim w przypadku spe?nienia kryterium.

7. O?wiadczenia, o ktrych mowa w 2 ust 7 pkt. 5 oraz uzasadnienie, o ktrym mowa w 2 ust 7 pkt. 6 dostarcza si? wraz z wnioskiem w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2016r.

8. Wniosek mo?e by? z?o?ony do nie wi?cej ni? trzech wybranych publicznych gimnazjw.

9. We wniosku, kandydat okre?la kolejno?? wybranych gimnazjw w porz?dku od najbardziej do najmniej preferowanych.

4

1. Rekrutacj? do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2. Komisj? rekrutacyjn? powo?uje dyrektor gimnazjum. W jej sk?ad wchodz? osoby spo?rd kadry pedagogicznej.

3. Rekrutacj? na rok szkolny 2016/17 przeprowadza si? w terminach okre?lonych przez ?l?skiego Kuratora O?wiaty.

4. W roku 2016, wyniki post?powania rekrutacyjnego podaje si? do publicznej wiadomo?ci 15 lipca 2016 r. do godz. 1500 w formie listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych, zawieraj?cej imiona i nazwiska kandydatw oraz informacj? o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do gimnazjum.

5. W roku 2016, komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, je?eli w wyniku post?powania rekrutacyjnego, kandydat zosta? zakwalifikowany oraz z?o?y? wymagane dokumenty oraz do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 1500 z?o?y? orygina? ?wiadectwa uko?czenia szko?y podstawowej.

6. W roku 2016, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo?ci 22 lipca 2016 r. do godz. 1500 list? kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych do gimnazjum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych (wpost?powaniu uzupe?niaj?cym do 31 sierpnia 2016r.).

7. Listy, o ktrych mowa w ust. 4 i 6, podaje si? do publicznej wiadomo?ci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum. Listy zawieraj? imiona i nazwiska kandydatw uszeregowane w kolejno?ci alfabetycznej oraz najni?sz? liczb? punktw, ktra uprawnia do przyj?cia.

8. Dzie? podania do publicznej wiadomo?ci listy, o ktrej mowa w ust. 6, jest okre?lany w formie adnotacji umieszczonej na tej li?cie, opatrzonej podpisem przewodnicz?cego komisji rekrutacyjnej.

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci listy kandydatw przyj?tych
i kandydatw nieprzyj?tych,
rodzic kandydata mo?e wyst?pi? do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporz?dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia kandydata do gimnazjum.

10. Uzasadnienie sporz?dza si? w terminie 5 dni od dnia wyst?pienia przez rodzica kandydata
z
wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj?cia,
w tym najni?sz? liczb? punktw, ktra uprawnia?a do przyj?cia, oraz liczb? punktw,
ktr? kandydat uzyska? w post?powaniu rekrutacyjnym.

11. Rodzic kandydata mo?e wnie?? do dyrektora gimnazjum odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

12. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwo?anie od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej,
o ktrym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo?ania. Na rozstrzygni?cie dyrektora gimnazjum s?u?y skarga do s?du administracyjnego.