• 31.jpg
 • zdj.jpg
 • 32.jpg
 • infa2.jpg
 • 33.jpg
 • logo1.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo11.jpg
 • 2.jpg
 • 35.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo2.jpg

plastyka-wymagania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY Z PLASTYKI

Ocena niedostateczna

Uczeń: jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej w działaniu na zajęciach jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o sztuce i problemach plastycznych uzyskuje oceny niedostateczne z wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ze sprawdzianów wiedzy nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.

Ocena dopuszczająca

Uczeń: bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia jest często nieprzygotowany do lekcji

 – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów sztuki i problematyki plastycznej

– potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową wiedzę z dziedzin sztuk plastycznych ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy nie posiada umiejętności analizy i syntezy bardzo rzadko używa nomenklatury plastycznej często nie odrabia prac domowych posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej.

 Ocena dostateczna

Uczeń: z reguły jest przygotowany do lekcji

 – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne o wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych i dziejów sztuki

– potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada poprawnie na pytania zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy i szkoły nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową.

 Ocena dobra

Uczeń: wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania jest zawsze przygotowany

 – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy

- w zakresie dziejów sztuki i problematyki plastycznej wymienia nazwy kierunków w sztuce – potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz częściowo chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne posiada zdolność analizy i syntezy odrabia poprawnie prace domowe nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły posługuje się technologią komputerową w stopniu podstawowym.

 Ocena bardzo dobra

Uczeń: wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji jest zawsze przygotowany

 – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego

- z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła

- dokonuje analizy dzieła sztuki celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem

-bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, konkursach plastycznych i pozaszkolnych wydarzeniach kulturalnych posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzonym.

 Ocena celująca

Uczeń: wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach jest zawsze przygotowany

 – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i nadprogramowe swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki i problemów plastycznych

 – zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle społeczno – historycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski czynnie bierze udział w dyskusji jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny

  – uczestniczy w wielu konkursach plastycznych oraz w życiu kulturalnym klasy, szkoły, miasta, zna placówki muzealne i galerie w Polsce i w Europie prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań