• 32.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 33.jpg
 • logo1.jpg
 • logo11.jpg
 • 2.jpg
 • zdj.jpg
 • 35.jpg
 • logo2.jpg
 • infa2.jpg
 • 31.jpg
 • Infa3.jpg

Nasz patron

Nasz patron

"W wychowaniu chodzi w?a?nie o to, a?eby cz?owiek stawa? si? coraz bardziej cz?owiekiem o to, a?eby bardziej by?, a nie tylko wi?cej mia?; aby wi?c poprzez wszystko co mia?, posiada?, umia? bardziej by? cz?owiekiem, to znaczy, a?eby rwnie? umia? bardziej by? nie tylko z drugim cz?owiekiem ale i dla drugich"

Jan Pawe? II

Papie? Jan Pawe? II jest powszechnie uznawanym, niekwestionowanym autorytetem o ponadczasowym wymiarze dla wsp?czesnego m?odego pokolenia. Przez 27 lat Jan Pawe? II naucza?, tworzy? i podtrzymywa? wszystkich w wierze i nadziei. Dawa? rado?? i modlitw?, dawa? siebie. Najbardziej kocha? m?odzie?, dla ktrej ustanowi? ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Razem z m?odymi modli? si?, ?artowa?, kontemplowa? z Chrystusem. By? cz?owiekiem, ktry mia? niezwyk?y wp?yw na m?odzie?. Jako autorytet, stawia? poprzeczk? coraz wy?ej, a my musieli?my jej sprosta?. Niez?omny w swym dzia?aniu, do ko?ca wierzy? w m?odych, bo jak sam on twierdzi? jest ona nadziej? i najwi?ksz? si?? ?wiata. Kochany i podziwiany za swoj? si?? i m?dro??. Zawsze mia? odpowied? na zadawane mu pytania. Lubi? ?artowa? i przekomarza? si? z wiernymi w rozmowie, za co zawsze zbiera? gromkie brawa. Ka?demu z nas zapad?y w my?lach s?owa o kremwkach, o oknie w Krakowie, a tak?e najcz??ciej wykrzykiwane przez t?um, s?ynne:
"zosta? z nami".
Pragniemy kszta?towa? m?odzie? naszej szko?y w oparciu o nauk? i warto?ci wnoszone w nasze serca przez Ojca ?wi?tego. To w?a?nie On b?dzie dla nas duchowym wsparciem, gdy? uczy nas, jak by? wolnym, jak s?u?y? Bogu i ludziom.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna