• Untitled-1.jpg
 • zdj.jpg
 • 32.jpg
 • logo2.jpg
 • logo1.jpg
 • logo11.jpg
 • 35.jpg
 • 31.jpg
 • 33.jpg
 • Infa3.jpg
 • 2.jpg
 • infa2.jpg

Wymagania programowe - Muzyka

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI kl. I

Ocena pracy ucznia i jego post?pw w nauce musi by? ci?g?a oraz motywuj?ca.

Proponuje si?:

1.Formy pisemne:

*referat (historia muzyki)- 1 na semestr

2.Formy ustne:

*odpowied? (historia muzyki)- 1 na semestr

3.Formy sprawno?ciowe:

*?piew- 3 piosenki w semestrze

*odtwarzanie rytmu (gra na instr., recytacja- 1 na semestr)

4.Dodatkowe dzia?ania twrcze (aktywno?? ucznia)- 3 plusy(+) to ocena bardzo

dobra

5.Ucze? mo?e by? nieprzygotowany w semestrze trzy razy 4 nieprzygot.(-)

to ocena niedostateczna.

USTALA SI? KRYTERIA STOPNI:

KLASA I

CELUJ?CY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiadomo?ci z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od ?redniowiecza do klasycyzmu

*potrafi wymieni? i zdefiniowa? formy muzyczne

*potrafi zdefiniowa? i okre?li? sk?ady orkiestr i zespo?w

*s?uchowo rozpoznaje utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*oznaczenia dotycz?ce sposobu wykonania utworu

*opisuje zapis nutowy piosenek

*czyta d?wi?ki nazwami literowymi i solmizacyjnymi

*definiuje poj?cia polifonii i homofonii

*buduje gam?, trjd?wi?k i triad? harmoniczn?

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne

d)samodzielnie i twrczo rozwija w?asne uzdolnienia

e)szuka dodatkowych ?rde? informacji i twrczo wzbogaca swj warsztat pracy.

BARDZO DOBRY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiadomo?ci z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od ?redniowiecza do klasycyzmu

*potrafi wymieni? i zdefiniowa? formy muzyczne

*potrafi zdefiniowa? i okre?li? sk?ady orkiestr i zespo?w

*s?uchowo rozpoznaje utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*oznaczenia dotycz?ce sposobu wykonania utworu

*opisuje zapis nutowy piosenek

*czyta d?wi?ki nazwami solmizacyjnymi i literowymi

*definiuje poj?cia polifonii i homofonii

*buduje gam?, trjd?wi?k, triad? harmoniczn?

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne.

DOBRY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od ?redniowiecza do klasycyzmu

*wymienia formy muzyczne

*zna sk?ady zespo?w

*rozpoznaje niektre s?uchane utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*zna podstawowe oznaczenia dotycz?ce sposobu wykonania utworu

*czyta d?wi?ki nazwami solmizacyjnymi

*zna poj?cia gama, trjd?wi?k, triada

*zna poj?cia polifonii i homofonii

*opisuje zapis nutowy piosenek

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne.

DOSTATECZNY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*potrafi wymieni? niektre nazwiska kompozytorw oraz niektre formy muzyczne od ?redniowiecza do klasycyzmu

*potrafi okre?li? sk?ad zespo?w: kwartet, kwintet

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*czyta nazwami solmizacyjnymi w obr?bie oktawy razkre?lnej

*zna poj?cia gamy i trjd?wi?ku

*potrafi okre?li? metrum piosenki i wymieni? oraz zapisa? warto?ci

rytmiczne

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada proste kompozycje rytmiczne.

DOPUSZCZAJ?CY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*wymienia niektre nazwiska kompozytorw od ?redniowiecza do klasycyzmu

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*potrafi okre?li? metrum piosenki i wymieni? warto?ci rytmiczne

*zna nazwy solmizacyjne d?wi?kw

c)posiad? umiej?tno?ci:

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI kl. III

Ocena pracy ucznia i jego post?pw w nauce musi by? ci?g?a oraz motywuj?ca.

Proponuje si?:

1.Formy pisemne:

*referat (historia muzyki)- 1 na semestr

2.Formy ustne:

*odpowied? (historia muzyki)- 1 na semestr

3.Formy sprawno?ciowe:

*?piew- 3 piosenki w semestrze

*odtwarzanie rytmu (gra na instr., recytacja- 1 na semestr)

4.Dodatkowe dzia?ania twrcze (aktywno?? ucznia)- 3 plusy(+) to ocena bardzodobra

5.Ucze? mo?e by? nieprzygotowany w semestrze trzy razy 4 nieprzygot.(-)to ocena niedostateczna.

CELUJ?CY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiadomo?ci z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od romantyzmu po muzyk? wsp?czesn?

*potrafi wymieni? i zdefiniowa? formy muzyczne

*potrafi zdefiniowa? i okre?li? sk?ady orkiestr i zespo?w

*s?uchowo rozpoznaje utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*opisuje zapis nutowy piosenek

*zna oznaczenia muzyczne

*czyta d?wi?ki nazwami solmizacyjnymi i literowymi

*zna znaki chromatyczne (potrafi je odczyta?)

*buduje gam?, trjd?wi?k

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne

d)samodzielnie i twrczo rozwija w?asne uzdolnienia

e)szuka dodatkowych ?rde? informacji i twrczo wzbogaca swj

warsztat pracy.

BARDZO DOBRY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiadomo?ci z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od romantyzmu po muzyk? wsp?czesn?

*potrafi wymieni? i zdefiniowa? formy muzyczne

*potrafi zdefiniowa? i okre?li? sk?ady orkiestr i zespo?w

*s?uchowo rozpoznaje utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*opisuje zapis nutowy piosenek

*zna oznaczenia muzyczne

*czyta d?wi?ki nazwami solmizacyjnymi i literowymi

*zna znaki chromatyczne (potrafi je odczyta?)

*buduje gam?, trjd?wi?k

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne.

DOBRY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*wymienia kompozytorw od romantyzmu po muzyk? wsp?czesn?

*wymienia formy muzyczne

*zna sk?ady zespo?w

*rozpoznaje niektre s?uchane utwory

b)wykazuje wiedz? dotycz?ca muzyki:

*zna podstawowe oznaczenia muzyczne dotycz?ce sposobu wykonania

utworu

*czyta d?wi?ki nazwami solmizacyjnymi

*na poj?cia gama, trjd?wi?k

*zna znaki chromatyczne

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada kompozycje rytmiczne.

DOSTATECZNY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*potrafi wymieni? niektre nazwiska kompozytorw oraz niektre formy muzyczne od romantyzmu po muzyk? wsp?czesn?

*okre?la niektre sk?ady zespo?w

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*czyta nazwami solmizacyjnymi w obr?bie oktawy razkre?lnej

*zna poj?cia gamy i trjd?wi?ku

*zna poj?cie znaku chromatycznego

*okre?la metrum piosenki oraz zna warto?ci rytmiczne

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe

*uk?ada proste kompozycje rytmiczne.

DOPUSZCZAJ?CY- otrzymuje ucze?, ktry:

a)posiad? wiedz? z historii muzyki:

*wymienia niektre nazwiska kompozytorw od romantyzmu po muzyk? wsp?czesn?

b)wykazuje wiedz? dotycz?c? muzyki:

*potrafi okre?li? metrum piosenki i wymieni? warto?ci rytmiczne

*zna nazwy solmizacyjne d?wi?kw

c)posiad? umiej?tno?ci:

*?piewa z pami?ci pie?ni obowi?zkowe.