• 32.jpg
 • logo11.jpg
 • Infa3.jpg
 • 35.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 31.jpg
 • 33.jpg
 • zdj.jpg
 • 2.jpg
 • logo1.jpg
 • logo2.jpg
 • infa2.jpg

Informatyka

1.1. Komputer i grafika komputerowa

Pos?ugiwanie si? komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

podaje kilka zastosowa? komputera;

wymienia cz??ci sk?adowe zestawu komputerowego;

pos?uguje si? komputerem iurz?dzeniami TI wpodstawowym zakresie;

podaje kilka przyk?adw urz?dze? wsp?pracuj?cych zkomputerem;

wie, ?e nadmierna ilo?? czasu sp?dzonego przy komputerze zagra?a zdrowiu psychicznemu
i fizycznemu;

zdaje sobie spraw?, ?e mo?na uzale?ni? si? od komputera; zna
i stosuje sposoby zapobiegania uzale?nianiu si? od komputera

wskazuje kilka przyk?adw zastosowania komputera,
np. w szkole, zak?adach pracy i?yciu spo?ecznym;

definiuje komputer jako zestaw urz?dze? elektronicznych
i okre?la ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemno?ci pami?ci;

wymienia i omawia r?ne typy komputerw oraz budow? idzia?anie wybranych urz?dze? wsp?pracuj?cych zkomputerem

omawia zastosowanie komputera w r?nych dziedzinach ?ycia, nauki igospodarki;

zna poj?cia: program komputerowy, pami??, system dwjkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe uk?ady mieszcz?ce si? na p?ycie g?wnej;

wymienia i omawia r?ne typy komputerw oraz budow? idzia?anie wybranych urz?dze? wsp?pracuj?cych zkomputerem, np. skanera, aparatu cyfrowego

omawia schemat dzia?ania komputera,
m.in. przekszta?canie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyja?nia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyja?nia, czym jest BIOS;

podaje przyk?ady kart rozszerze?, ktre mo?na zainstalowa? w komputerze;

omawia r?ne typy komputerw oraz budow? idzia?anie wybranych urz?dze? wsp?pracuj?cych
z komputerem, np. kamery cyfrowej i internetowej

potrafi okre?li? podstawowe parametry cz??ci sk?adowych komputera i urz?dze? wsp?pracuj?cych zkomputerem;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzgl?dnieniem swoich zainteresowa?, oraz ich wp?yw na osobisty rozwj, rynek pracy i rozwj ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje wInternecie informacje onowych urz?dzeniach wsp?pracuj?cych zkomputerem;

korzysta z dokumentacji urz?dze? komputerowych

zna podstawowe zasady pracy
z programem komputerowym (uruchamianie, wybr opcji zmenu, ko?czenie pracy zprogramem)

omawia przeznaczenie poszczeglnych rodzajw programw u?ytkowych, podaj?c przyk?ady konkretnych programw;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programw;

podaje przyk?ady no?nikw pami?ci

umieszcza skrt programu na pulpicie,

wybirczo korzysta z pomocy do programw;

wyja?nia rol? pami?ci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalowa? program komputerowy

potrafi skorzysta? w razie potrzeby z pomocy do programu;

wyja?nia procesy zachodz?ce wczasie uruchamiania
i instalowania programu;

potrafi zainstalowa? iodinstalowa? prosty program, np. edukacyjny, gr?

okre?la pojemno?? pami?ci, ilo?? wolnego izaj?tego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych ?rd?ach informacje na temat nowych programw u?ytkowych
i no?nikw pami?ci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przyk?ady systemw operacyjnych

omawia cechy wybranych systemw operacyjnych,
m.in.: Windows, Linux, Mac OS

porwnuje wybrane systemy operacyjne, podaj?c r?nice

wie, ?e nale?y posiada? licencj? na u?ywany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie gro?? sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowych

wie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje;

wymienia przyk?ady przest?pczo?ci komputerowej

zna poj?cie: prawo autorskie,

omawia przyk?adowe rodzaje darmowych licencji

wyja?nia r?nic? mi?dzy r?nymi rodzajami licencji;

potrafi ze zrozumieniem przeczyta? tre?? licencji na u?ywany program

korzystaj?c z Internetu lub innych ?rde?, odszukuje wi?cej informacji na temat darmowych licencji


Opracowywanie za pomoc? komputera rysunkw

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

przy u?yciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, u?ywaj?c podstawowych narz?dzi graficznych;

potrafi zapisa? dokument komputerowy w pliku
w okre?lonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany izapisuje ponownie

zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przyk?adzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego nale?y zapisa? dokument na no?niku pami?ci masowej;

przy u?yciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosuj?c operacje na obrazie i jego fragmentach, przekszta?ca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plikw graficznych;

pos?uguje si? narz?dziami malarskimi trzech wybranych programw graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie
i jego fragmentach,
m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdj?cia, stosuj?c wybrane programy graficzne;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekszta?ca formaty plikw graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porwnuj?c mo?liwo?ci trzech wybranych programw graficznych;

tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdj?ciu, stosuj?c wybrane programy graficzne;

drukuje obraz, ustalaj?c samodzielnie wybrane parametry wydruku

samodzielnie wyszukuje mo?liwo?ci trzech wybranych programw graficznych, porwnuj?c je;

przygotowuje animacje wed?ug w?asnego pomys?u, korzystaj?c
z r?nych mo?liwo?ci wybranego programu do tworzenia animacji

kopiuje, przenosi i kasuje pliki wybran? przez siebie metod?;

rozumie, jakie szkody mo?e wyrz?dzi? wirus komputerowy

rozumie, dlaczego nale?y wykonywa? kopie dokumentw;

potrafi kopiowa?, przenosi?
i usuwa? pliki i foldery metod? przez Schowek oraz metod? przeci?gnij i upu??;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia oglne zasady dzia?ania wirusw komputerowych;

zna zasady ochrony przed z?o?liwymi programami;

pos?uguje si? programem antywirusowym w celu wykrycia wirusw

omawia inne rodzaje zagro?e? (konie troja?skie, programy szpieguj?ce);

wie, jak ochroni? si? przed w?amaniem si? do komputera; wyja?nia czym jest firewall

utrzymuje na bie??co porz?dek
w zasobach komputerowych; pami?ta o tworzeniu kopii wa?niejszych plikw na innym no?niku;

korzystaj?c z dodatkowych ?rde?, wyszukuje informacje na temat programw szpieguj?cych okre?lanych jako adware
i spyware

1.2. Praca z dokumentem tekstowym

Opracowywanie tekstu przy u?yciu edytora tekstu

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyr?nienia w tek?cie, korzystaj?c ze zmian parametrw czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazw, stosuj?c wybran? przez siebie metod?;

zapisuje dokument w pliku

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania iredagowania tekstu;

formatuje tekst: wybiera atrybuty tekstu, sposb wyrwnywania tekstu mi?dzy marginesami, parametry czcionek;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny uk?ad rysunku wzgl?dem tekstu;

wstawia tabel? i wykonuje podstawowe operacje na jej komrkach

zna oglne mo?liwo?ci edytorw tekstu i zasady pracy
z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

wykorzystuje mo?liwo?ci automatycznego wyszukiwania izamiany znakw;

stosuje tabulacje, wci?cia, interlinie;

stosuje automatyczn? numeracj? i wypunktowanie;

wykorzystuje edytor rwna? do pisania prostych wzorw;

zna podstawowe zasady pracy
z d?ugim tekstem (redaguje nag?wek, stopk? wstawia numery stron);

potrafi podzieli? tekst na kolumny

zna i stosuje sposoby usprawniaj?ce prac? nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonw, wbudowanych s?ownikw);

stosuje r?ne typy tabulatorw, potrafi zmieni? ich ustawienia
w ca?ym tek?cie;

wstawia dowolne wzory, wykorzystuj?c edytor rwna?;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego zzachowaniem po??czenia oraz omawia r?nice mi?dzy tymi dwoma metodami;

stosuje przypisy;

zna rodzaje tabulatorw ipotrafi je w?a?ciwie zastosowa?;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielaj?c?;

drukuje dokumenty tekstowe, dobieraj?c odpowiednie parametry drukowania

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwi?zania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst pismo, sprawozdanie,
z zachowaniem poznanych zasad redagowania iformatowania tekstw;

rozumie dzia?anie mechanizmu ??cz z plikiem" iomawia r?nic? mi?dzy obiektem osadzonym apo??czonym


1.3. Internet i multimedia

Komputer jako ?rd?o informacji

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

wymienia kilka zastosowa? Internetu;

otwiera stron? opodanym adresie;

wyszukuje informacje wInternecie wed?ug prostego has?a;

porusza si? po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy
w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna poj?cia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane us?ugi internetowe;

potrafi wyszukiwa? informacje
w Internecie: korzysta zwyszukiwarek

wymienia zalety ??czenia komputerw w sie?;

zna poj?cia: witryna, strona g?wna, serwer internetowy, hiper??cze, hipertekst;

potrafi wyszukiwa? informacje
w Internecie: korzysta
z katalogw stron WWW;

wyszukuje informacje
w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne iglobalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udost?pnia? zasoby,
np. foldery;

wie, jak uzyska? dost?p do Internetu;

potrafi zastosowa? r?ne narz?dzia do wyszukiwania informacji; stosuje z?o?ony sposb wyszukiwania;

porz?dkuje najcz??ciej odwiedzane strony

potrafi formu?owa? w?asne wnioski i spostrze?enia dotycz?ce rozwoju Internetu, jego znaczenia dla r?nych dziedzin gospodarki i dla w?asnego rozwoju;

potrafi w?a?ciwie zaw?zi? obszar poszukiwa?, aby szybko odszuka? informacje

redaguje i wysy?a prosty list elektroniczny, korzystaj?c zpodstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzysta? zwybranych form komunikacji,
np. zkomunikatora, stosuj?c zasady netykiety

do??cza za??czniki do listu; korzysta z ksi??ki adresowej;

zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

omawia inne sposoby komunikowania si? przez Sie?

dba o form? listu i jego pojemno??; ozdabia listy, za??czaj?c rysunek, dodaje t?o; stosuje podpis automatyczny; zak?ada ksi??k? adresow?;

potrafi za?o?y? konto pocztowe, korzystaj?c zprogramu do obs?ugi poczty i przez stron? WWW;

podaje i omawia przyk?ady us?ug internetowych oraz r?nych form komunikacji

omawia wybrane us?ugi internetowe (m.in.: nauka ipraca w Internecie, ksi??ki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podr?e, rozrywka);

uczestniczy w dyskusji na forum dyskusyjnym, stosuj?c zasady netykiety

potrafi znale?? interesuj?c? grup? dyskusyjn? iprzejrze? dyskusj? na dany temat;

zapisuje si? do grupy iuczestniczy w dyskusji, stosuj?c zasady netykiety

zna zagro?enia i ostrze?enia dotycz?ce korzystania zkomunikacji za pomoc? Internetu; zdaje sobie spraw?
z anonimowo?ci kontaktw wSieci

stosuje przepisy prawa zwi?zane z pobieraniem materia?w
z Internetu; zdaje sobie spraw?
z konieczno?ci racjonalnego gospodarowania czasem sp?dzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotycz?ce korzystania z e-us?ug

na przyk?adach uzasadnia zalety i zagro?enia wynikaj?ce
z pojawienia si? Internetu

potrafi przedstawi? w?asne wnioski z analizy zalet i wad uzale?niania r?nych dziedzin ?ycia od Internetu

zna oglne zasady projektowania stron WWW iwie, jakie narz?dzia umo?liwiaj? ich tworzenie;

wie, w jaki sposb zbudowane s? strony WWW

potrafi, korzystaj?c zpodstawowych znacznikw HTML, tworzy? prost? struktur? strony;

umie tworzy? akapity iwymusza? podzia? wiersza, dodawa? nag?wki do tekstu, zmienia? krj i wielko?? czcionki

zna funkcje i zastosowanie najwa?niejszych znacznikw HTML;

potrafi wstawia? obrazy do utworzonych stron;

umie tworzy? listy wypunktowane inumerowane i wstawia? hiper??cza

formatuje tekst na stronie, wstawia tabele,

publikuje utworzone strony wInternecie;

wie, jak za?o?y? internetowy dziennik blog;

umieszcza informacje
w odpowiednich serwisach internetowych;

wsp?pracuje wgrupie przy tworzeniu projektu, wykonuj?c samodzielnie zadania szczeg?owe

zna wi?kszo?? znacznikw HTML;

pos?uguje si? wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzy? proste witryny sk?adaj?ce si? z kilku po??czonych ze sob? stron;

dba o poprawno?? merytoryczn? iredakcyjn? tekstw;

publikuje stron? WWW wInternecieOpracowywanie za pomoc? komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

wie, co to jest prezentacja multimedialna i pos?uguje si? programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentacj? sk?adaj?c? si? z kilku slajdw zzastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafik?;

zapisuje prezentacj?, potrafi uruchomi? pokaz slajdw

zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przyk?adowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przej?cia mi?dzy slajdami;

stosuje t?o we wszystkich slajdach; potrafi ustawi? t?o inne dla ka?dego slajdu;

zmienia kolejno?? slajdw; usuwa niepotrzebne slajdy

przygotowuje plan prezentacji; planuje wygl?d slajdw;

korzysta z szablonw; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawi? t?o jednakowe dla wszystkich slajdw;

wstawia na slajd hiper??cza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawno?? redakcyjn? tekstw

umieszcza w prezentacji efekty d?wi?kowe;

przygotowuje prezentacj? wpostaci albumu fotograficznego;

wsp?pracuje wgrupie przy tworzeniu projektu, wykonuj?c samodzielnie zadania szczeg?owe

potrafi samodzielnie zaprojektowa? i przygotowa? multimedialn? prezentacj? na wybrany temat, cechuj?c? si? ciekawym uj?ciem zagadnienia, interesuj?cym uk?adem slajdw


1.4. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Opracowywanie za pomoc? komputera danych liczbowych

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budow? dokumentu arkusza;

pisze formu?? wykonuj?c? jedno zczterech podstawowych dzia?a? arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mno?enie, dzielenie);

potrafi zastosowa? kopiowanie
i wklejanie formu?;

zna oglne zasady przygotowania wykresu warkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresw do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym

zna i stosuje zasad? adresowania wzgl?dnego;

potrafi tworzy? formu?y wykonuj?ce bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ?REDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia oblicze?, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szeroko?? kolumn i wysoko?? wierszy tabeli; wie, jak wprowadzi? do komrek d?ugie teksty i du?e liczby;

tworzy wykres sk?adaj?cy si?
z dwch serii danych, potrafi doda? do niego odpowiednie opisy

potrafi prawid?owo zaprojektowa? tabel? arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komrki arkusza; ustala format danych, dostosowuj?c go do wprowadzanych informacji);

rozr?nia zasady adresowania wzgl?dnego, bezwzgl?dnego
i mieszanego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatkw i do obliczania ceny
z podatkiem VAT; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

zna zasady doboru typu wykresu do danych iwynikw; drukuje tabel? arkusza, dobieraj?c odpowiednie parametry drukowania; rozr?nia linie siatki iobramowania

potrafi uk?ada? rozbudowane formu?y z zastosowaniem funkcji JE?ELI;

potrafi samodzielnie zastosowa? adres bezwzgl?dny lub mieszany, aby u?atwi? obliczenia;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia zdziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabel? do obliczania warto?ci funkcji liniowej itworzy odpowiedni wykres;

tworzy, zale?nie od danych, r?ne typy wykresw: XY (punktowy), liniowy, ko?owy;

wstawia tabel? arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt po??czony;

wstawia tabel? arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku

zna dzia?anie i zastosowanie wielu funkcji dost?pnych warkuszu kalkulacyjnym;

wyja?nia r?nic? mi?dzy tabel? osadzon? apo??czon?;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwi?zania okre?lonego problemu;

projektuje samodzielnie tabel? arkusza zzachowaniem poznanych zasad wykonywania oblicze? w arkuszu kalkulacyjnym


1.5. Bazy danych

Opracowywanie za pomoc? komputera bazy danych

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

podaje przyk?ady baz danych ze swojego otoczenia,
np. wszkolnym sekretariacie, bibliotece;

na przyk?adzie gotowego pliku bazy danych potrafi omwi? jej struktur? okre?li?, jakie informacje s? w niej pami?tane
i wyja?ni? poj?cia: tabela, rekord, pole;

korzystaj?c z gotowego formularza, potrafi zaktualizowa? dane wrekordzie i dopisa? nowy rekord;

potrafi wy?wietli? wynik gotowego zapytania i omwi? czego zapytanie dotyczy?o;

prezentuje informacje, korzystaj?c z przygotowanych raportw

podaje przyk?ady zbiorw informacji, ktre mog? by? gromadzone w bazach danych;

podaje przyk?ady oprogramowania do tworzenia baz danych; wymienia obiekty, jakie mo?e zawiera? plik bazy danych;

wyja?nia poj?cie klucza; potrafi ustali? porz?dek malej?cy lub rosn?cy w bazie wed?ug podanych przez nauczyciela kluczy;

wyja?nia funkcj? formularzy iraportw;

tworzy proste zapytanie na podstawie gotowej tabeli, korzystaj?c z kreatora zada?

wyja?nia, na czym polega przetwarzanie danych wbazach danych;

projektuje tabel?, stosuj?c podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy prosty formularz za pomoc? kreatora zada?;

tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotycz?ce jednego lub dwch pl);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raporty

tworzy formularze, dostosowuj?c formularz do wprowadzanych danych; potrafi skorzysta?
z kreatora zada? i modyfikowa? formularz w widoku projektu;

umieszcza w raporcie podsumowania, okre?laj?ce dane statystyczne (minimum, maksimum), porz?dkuje dane
w raporcie wed?ug zadanych kryteriw;

wymienia i omawia etapy projektowania systemw informatycznych;

wsp?pracuje wgrupie, wykonuj?c samodzielnie zadania szczeg?owe

potrafi samodzielnie zaprojektowa? poprawn? struktur? bazy danych na wybrany przez siebie temat,
w tym ustali? pola, zaprojektowa? formularz, zaplanowa? odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzy?;

podaje przyk?ady systemw informatycznych z otoczenia iwyja?nia ich zastosowanie;

rozumie r?nic? mi?dzy wynikiem wyszukiwania dowolnego ci?gu znakw zwykorzystaniem opcji Znajd? izu?yciem zapytania;

potrafi skorzysta? z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie r?nych zapyta?


1.6. Algorytmika

Rozwi?zywanie problemw i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej?cia algorytmicznego

2

3

4

5

6

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

Ucze?:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy krokw;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmw wpostaci schematw blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyja?nia poj?cie algorytmu;

okre?la dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy krokw;

okre?la sytuacje warunkowe,
tj. takie, ktre wyprowadzaj? r?ne wyniki zale?nie od spe?nienia narzuconych warunkw;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego, korzystaj?c z programu edukacyjnego; analizuje schemat blokowy algorytmu zrozga??zieniami

omawia etapy rozwi?zywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, wktrych wyst?puj? powtrzenia i okre?la, od czego zale?y liczba powtrze?;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym, korzystaj?c zprogramu edukacyjnego;

realizuje algorytm liniowy izwarunkami w arkuszu kalkulacyjnym

wyja?nia poj?cie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomoc? listy krokw
i schematu blokowego, korzystaj?c zprogramu edukacyjnego;

realizuje algorytm zwarunkami
w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie napisa? specyfikacj? okre?lonego zadania;

potrafi samodzielnie zapozna? si? zprogramem edukacyjnym przeznaczonym do konstrukcji schematw blokowych;

buduje schemat blokowy algorytmu, w ktrych wyst?pi? z?o?one sytuacje warunkowe;

okre?la, kiedy mo?e nast?pi? zap?tlenie walgorytmie iteracyjnym i potrafi rozwi?za? ten problem;

buduje schemat blokowy okre?lonego algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu Euklidesa, korzystaj?c zprogramu edukacyjnego

pisze proste programy wLogo, u?ywaj?c podstawowych polece?

pisze proste programy wLogo, u?ywaj?c podstawowych polece?,

realizuje proste algorytmy wprogramie Baltie

definiuje procedury wLogo zparametrami ibez parametrw oraz wywo?uje je;

realizuje prost? sytuacj? warunkow? w Logo;

realizuje algorytmy iteracyjne
w programie Baltie

zna poj?cia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyja?nia, na czym polega prezentacja algorytmu wpostaci programu;

wyja?nia poj?cia: parametr formalny i aktualny; zapisuje algorytmy iteracyjne w Logo

wyja?nia zasady programowania ikompilowania oraz wie, jak s? pami?tane warto?ci zmiennych; rozr?nia kompilacj? od interpretacji;

pisze programy w j?zyku Logo, stosuj?c procedury

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu wzbiorze nieuporz?dkowanym, na przyk?adzie wyboru najwy?szego ucznia spo?rd pi?ciu

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu wzbiorze nieuporz?dkowanym, na przyk?adzie wyboru najwi?kszej liczby spo?rd n liczb stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez po?owienie w zabawie wzgadywanie liczby

omawia algorytm sortowania przez wybr na konkretnym przyk?adzie; analizuje gotow? list? krokw tego algorytmu;

omawia algorytm sortowania b?belkowego na konkretnym przyk?adzie

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporz?dkowanym stosuje algorytm poszukiwania przez po?owienie;

analizuje gotowy schemat blokowy algorytmu sortowania b?belkowego, korzystaj?c zprogramu ELI

tworzy schematy blokowe wybranych algorytmw, korzystaj?c z programu edukacyjnego

ogl?da, korzystaj?c zgotowych plikw, modele zjawisk

analizuje i omawia gotowe modele r?nych zjawisk,
np. przyrodniczych

wyja?nia, na czym polega modelowanie rzeczywisto?ci;

omawia, korzystaj?c zgotowego przyk?adu, np.modelu rzutu kostk? sze?cienn? do gry, na czym polega modelowanie

wykonuje prosty model, np. rzutu monet?, korzystaj?c zarkusza kalkulacyjnego

korzystaj?c z dodatkowych ?rde?, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania