• 2.jpg
 • 33.jpg
 • 32.jpg
 • Infa3.jpg
 • 35.jpg
 • 31.jpg
 • infa2.jpg
 • zdj.jpg
 • logo1.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo11.jpg
 • logo2.jpg

Wymagania przedmiotowe - Historia

Historia

wymagania na poszczególne oceny:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował treści koniecznych,

- ma poważne braki w podstawowych wiadomościach, uniemożliwiające dalszą naukę,

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem

- z prac pisemnych, testów, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych otrzymuje oceny niedostateczne i nie przejawia chęci ich poprawy,

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,

- nie pracuje na lekcjach, nie prowadzi zeszytu

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- przejawia gotowość i chęć przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem

- stara się poprawić swoje wyniki w nauce

- udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela

- wykazuje zrozumienie prostych pojęć historycznych

- potrafi wskazać na mapie najważniejsze punkty odniesienia;

- zna najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

- rozpoznaje tekst źródłowy

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności,

- popełnia błędy w stosowaniu terminów i pojęć historycznych, ale większość z nich rozumie, choć nie wszystkie potrafi wyjaśnić

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,

- zna ważne daty z historii Polski i powszechnej,

- pracuje z mapą przy pomocy nauczyciela

- czyta i rozumie teksty źródłowe, przy pomocy nauczyciela dokonuje ich interpretacji

- przy pomocy nauczyciela sporządza notatki na temat wiadomości historycznych

- współpracuje z nauczycielem,

- wykazuje aktywność na lekcji i poza nią, przygotowuje się do zajęć na miarę swoich możliwości

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym oraz dokonywać świadomej interpretacji przyswajanego materiału

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne, rozumie ich znaczenie i potrafi je wyjaśniać

- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł historycznych, potrafi je powiązać, korelować, interpretować

- efektywnie współpracuje w zespole i aktywnie pracuje w grupie,

- bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów, potrafi argumentować i bronić swoich racji

- zna większość dat i wydarzeń historycznych przewidzianych w podstawie programowej

- potrafi wykorzystywać mapę w swej pracy

- samodzielnie pracuje i przygotowuje się do pracy

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową nauczania historii w danej klasie,

- sprawnie posługuje się wiadomościami, które potrafi samodzielnie przyswajać

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne,

- zna wszystkie ważne daty i wydarzenia historyczne, potrafi je wiązać, korelować, wyjaśniać, interpretować przy pomocy mapy

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,

- umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych,

- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

- przygotowuje referaty, prezentacje, samodzielnie dokonując selekcji wykorzystywanego materiału

- samodzielnie czyta i interpretuje teksty źródłowe

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- w wysokim stopniu opanował treści przewidziane w podstawie programowej

- wykazuje umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,

- samodzielnie potrafi kierować swoją wiedzą.

 

O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel biorąc pod uwagę możliwości i zaangażowanie ucznia.