• 2.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 33.jpg
 • zdj.jpg
 • infa2.jpg
 • logo11.jpg
 • logo2.jpg
 • 35.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo1.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg

Statut PG 3

 

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II

W PSZCZYNIE

 

TEKST JEDNOLITY

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329
  i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz,1194, z 2007 Nr 80, r. poz. 542 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 91 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 poz. 357).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 843)
 7. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu Z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów  tej dokumentacji (Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107 poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz. 977, z 2010 r. Nr 156 poz.1047, z 2014 r., poz. 1170).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
 9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 12. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zmianami).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U. z 2002r. Nr 3, poz. 28).

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Pełna nazwa gimnazjum brzmi:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

IM. JANA PAWŁA II

W PSZCZYNIE

 1. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.
 2. Organem prowadzącym i utrzymującym szkołę jest Gmina Pszczyna.
 3. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 5. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o szkole należy przez to rozumieć  gimnazjum.

 

Rozdział 2. Cele i zadania gimnazjum

§ 2.

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,  o którym mowa w odrębnych przepisach.
 2. Gimnazjum w nauczaniu i wychowaniu kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawy przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 

§ 3

 

1.      Celem gimnazjum jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,

2)   zapewnienie niezbędnych warunków dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchownego i fizycznego,

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

4)   przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

5)  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

6) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

7) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanitaryzmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,

8) gimnazjum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności,

9)   gimnazjum umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności określonych
w ramowych planach nauczania i niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,

10) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemu ochrony środowiska.

2.      Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania (zostały one szczegółowo określone  w podstawach programowych kształcenia ogólnego (dz. U. nr 14 z 1999r.).

 

§ 4

 

1.      Do zadań szkoły w zakresie nauczania należy:

1) nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2) zapoznanie z wymaganymi pojęciami i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3) nauka rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania, przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2.      Do zadań szkoły w zakresie kształcenia należy stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

1)   planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,

2)   skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,

3)   efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,

4)   rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5)   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6)   odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,

7)   rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)   przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.

3.      Do zadań szkoły w pracy wychowawczej należy:

1)   tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia  w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i duchowym,

2)   rozwijanie u ucznia dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3)   stworzenia świadomości życiowej użyteczności przedmiotów szkolnych i całej edukacji,

4)   kształcenia dążenia do osiągnięcia celów jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w rodzinie, w społeczności i państwie,

5)   przygotowanie ucznia do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyborów życiowych,

6)   kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

4.      Szkoła realizuje swoje zadania i cele z uwzględnieniem optymalnych warunków ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Gimnazjum zapewnia dzieciom
i młodzieży podstawowe warunki z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 

§ 5. Zasady sprawowania opieki

 

1.      Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

2.  Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia pomocy i poinformowania dyrektora gimnazjum o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.

3.      Podczas zajęć poza terenem szkoły – zawody, konkursy, pełną odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel organizujący te zajęcia.

4.      Podczas wycieczek szkolnych odpowiedzialny jest kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

5.      Podczas lekcji i w czasie przerw na korytarzach, na boisku szkolnym opiekę sprawuje nauczyciel dyżurny wg opracowanego grafiku dyżurów, zgodnie z Regulaminem nauczyciela dyżurującego.

6.      Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

7.      Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom
z zaburzeniami rozwojowymi ( w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku)   
w nagłych sytuacjach.

 

§ 6. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna

 

1.    W gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadzane przedmioty nadobowiązkowe.

2.    Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.

3. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

4.    Nauczyciele pomagają uczniom mało zdolnym w uzyskaniu pozytywnych wyników poprzez prowadzenia zajęć dodatkowych.

5.    W gimnazjum organizuje się w miarę posiadanych środków koła zainteresowań dla uczniów uzdolnionych.

6.    Gimnazjum umożliwia uczniom wybitnie uzdolnionym realizację indywidualnego programu nauczania.

7. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobra ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium; a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium szkole jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

8.Gimnazjum organizuje indywidualne zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły.

 9.Gimnazjum może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.Gimnazjum organizuje naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

1)   dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Gimnazjum naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)   rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,

3)   uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 7. Formy opieki i pomocy uczniom

 

1.Gimnazjum sprawuje opiekę i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie przez:

1)   umożliwienie spożywania bezpłatnych posiłków,

2)   system zapomóg i stypendiów,

3)   dofinansowanie wycieczek i biletów na spektakle,

4)   likwidowanie barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,

5)   realizację programów profilaktycznych, adaptacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych,

6)   prowadzenie specjalistycznych zajęć z uczniami wybitnie zdolnymi oraz mającymi trudności w nauce,

7)   organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

8)   prowadzenie zajęć logopedycznych,

9)   prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego,

10) Zmodyfikowanie programów i wymagań programowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.Zajęcia, o których mowa powyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy postawionej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne lub wychowawcę klasy,  ( w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych).

3.W gimnazjum działa – Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej. Komisję powołuje dyrektor szkoły na okres jednego roku szkolnego. Komisja działa wg regulaminu przyznawania pomocy.

 

§ 8. Zespoły działające w gimnazjum

 

1. W gimnazjum działają zespoły:

1) zespół wychowawczy dla klasy I, II i III

2) zespół przedmiotowy w bloku matematyczno – przyrodniczym

3) zespół przedmiotowy w bloku humanistycznym

4) zespół przedmiotowy w bloku języków obcych

5) zespół przedmiotowy w bloku sportowym,

     których zadania określone są w § 28.

 

§ 9. Organizacja współpracy z PPP

 

1.Szkoła, realizując swoje zadania, prowadzi współpracę z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w celu rozpoznawania   i diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

2.Współpraca obejmuje następujące obszary:

1) wydawania opinii dotyczących: nauczania indywidualnego, obniżania i dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, zwalniania z nauczania drugiego języka, dysgrafii, dysleksji, dysortografii;

2) prowadzenia na terenie szkoły zajęć integracyjnych i adaptacyjnych,

3) pedagogizację rodziców,

4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z dziećmi skierowanymi   na takie zajęcia do poradni.

5) poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

3.Za współpracę z poradnią pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz placówkami doskonalenia nauczyciela odpowiada pedagog i psycholog szkolny oraz dyrektor.

 

Rozdział 2a. Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

§ 9a.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych          z szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

§ 9b.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

4)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji   i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie;

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

4)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali przyjętej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie;

5)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 9c.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 9d.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia oraz wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć aby podwyższyć ocenę.

3. Uczniowi udostępniania jest tylko jego własna praca. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel omawiał sprawdzone i ocenione prace nauczyciel udostępnia pracę na najbliższych zajęciach edukacyjnych na których będzie obecny.

4. Nauczyciel jest zobowiązany rozdać uczniom poprawione i ocenione prace do wglądu dla rodziców.

5. Uczeń jest zobowiązany do oddania przez rodzica pracy na najbliższych zajęciach lekcyjnych, jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W pozostałych przypadkach do trzech dni.

6. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace pisemne ucznia do końca półrocza. Ocena końcoworoczna (śródroczna) wystawiana jest z minimum trzech ocen cząstkowych.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony w sekretariacie szkoły  dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności dyrektora szkoła lub upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

 

§ 9e.

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w  § 9c. ust1. pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom oraz ucznia nie posiadającego orzeczenia lub opinii w wyżej wymienionych poradniach, który objęty jest pomocą psychologiczno –pedagogiczną w szkole- na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla tego ucznia.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 9c. ust1. pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 9c. ust.1. pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie takiego orzeczenia.

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5. Podstawą objęcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) wydane przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną.  Zajęcia organizuje się dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

 

§ 9f.

1. Przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć.

2. W przypadku ustalenia oceny z wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.

3. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony; nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.

 

§ 9g.

 

1. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względny na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub  zrealizowanie  danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 9h.

 

1. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 9i.

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy  w roku: klasyfikacja śródroczna oraz klasyfikacja roczna . Pierwsze półrocze trwa od 1 września do dnia ustalonego uchwałą Rady Pedagogicznej na konferencji inaugurującej rok szkolny w zależności od terminu ferii zimowych            w województwie śląskim. Drugie półrocze trwa od dnia następnego po zakończeniu pierwszego semestru do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 9l., oraz oceny zachowania, według skali określonej w § 9m.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 9l., oraz oceny zachowania, według skali określonej w § 9m.

4. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w następujących terminach:

1) na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej (rocznej) o zagrożeniu oceną niedostateczną z danego przedmiotu oraz oceną nieodpowiednią i naganną  zachowania – powiadomienie pisemne;

2)   na trzy dni przed terminem klasyfikacji śródrocznej (rocznej) o pozytywnych ocenach z pozostałych przedmiotów oraz o ocenie z zachowania, innej niż nieodpowiednia  i naganna;

3) informację o otrzymanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz ocenie nieodpowiedniej i nagannej zachowania wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnie po konferencji klasyfikacyjnej rocznej.

5. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace pisemne wykonane na lekcji lub w domu. Uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji i przygotowanie do zajęć.

6. Prace kontrolne obejmujące szerszy zakres materiału muszą być zapowiadane co najmniej na tydzień przed ich przeprowadzeniem, poprzedzone powtórzeniem materiału i wpisane do dziennika. Uczniowie nie mogą pisać w ciągu tygodnia więcej niż trzy prace kontrolne obejmujące szerszy zakres materiału, zaś w ciągu dnia nie więcej niż jedną pracę kontrolną.

7. Bieżące sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych może być przeprowadzone w formie kartkówki obejmującej wiadomości z co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Kartkówka nie musi być wcześniej zapowiadana.

8. Prace pisemne uczniów muszą być ocenione  i oddane  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich przeprowadzenia.

9. W przypadku, gdy uczeń nie pisał pracy kontrolnej lub innej pracy zleconej przez nauczyciela
(w czasie, kiedy robiła to cała klasa), nauczyciel może wyznaczyć mu inny termin na wykonanie zadania.

10. Do odpowiedzi ustnej uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.

 

§ 9j.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 9k.

1.    Uczeń, w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny :

1)      bieżące

2)      klasyfikacyjne

a)      śródroczne i roczne

b)      końcowe

2.  Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się według     następującej skali:

a)      stopień celujący – 6, cel

b)      stopień bardzo dobry – 5, bdb

c)      stopień dobry – 4, db

d)     stopień dostateczny – 3, dst

e)      stopień dopuszczający – 2, dop

f)       stopień niedostateczny – 1, ndst

3. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowania znaków „+, plus” i „–,minus” przed oceną.

4. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zapisów statutu i podają je uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

5.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 9l.

1. Przyjęto następujące zasady wystawienia ocen w oparciu o średnią ważoną:

1)   każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen:

 

Formy aktywności

waga

Sprawdzian, test, zadanie klasowe

5

Kartkówka

3 lub 4

Prezentacje, projekt, doświadczenie

4

Odpowiedź ustna

4

Zadanie domowe

2

Aktywność na lekcji

4

Zajęcie miejsca powyżej I etapu w konkursach przedmiotowych wojewódzkich lub ogólnokrajowych  oraz uzyskanie tytułu laureata w  konkursach powiatowych

5

Udział w konkursach

4

 

2.    Biorąc po uwagę specyfikę przedmiotu, inne oceny i ich wagę ustala uczący nauczyciel.

3.    Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

 

Średnia ważona

ocena

poniżej 1,50

niedostateczny

1,51 -2,60

dopuszczający

2,61 – 3,64

dostateczny

3,65 – 4,64

dobry

4,65 – 5,14

bardzo dobry

powyżej 5,15

celujący

 

 

4.    Każda poprawa oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego z obniżeniem wagi o jeden stopień.

5.    Ocenę roczną  wystawia się na podstawie się na podstawie średniej arytmetycznej ocen  za I i II półrocze.

6.    Ostateczną ocenę ustala nauczyciel uczący uwzględniając możliwości oraz zaangażowanie ucznia.

 

§ 9m.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać  w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom

8)   respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych

9)   uczestnictwo w projekcie edukacyjnym

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)      oceny z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

 

§ 9n.  Tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów.

1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy jest zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu klasowym) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów i procedurami wystawiania ocen. Zapoznanie się z regulaminem oceniania zachowania rodzice potwierdzają podpisami pod protokołem pierwszego zebrania klasowego.

2. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą klasy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach z pedagogiem szkolnym) w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o zachowaniu dziecka.

3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum. Przy ustalaniu ocen zachowania uczniów wychowawca kieruje się:

1) opinią nauczycieli zespołu klasowego;

2) opinią uczniów danej klasy;

3) samooceną ucznia.

4) opinią innych pracowników szkoły

4. Do ustalenia oceny z zachowania służyć będą zeszyty uwag w poszczególnych klasach

5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
 z zastrzeżeniem §9p ust.1.

 

§ 9o. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia.

1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)      przestrzega statutu i regulaminu gimnazjum (m.in. zmienia obuwie; nosi odpowiedni strój szkolny, zgodnie z wymaganiami szkoły);

2)      wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości;

3)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób dorosłych;

4)      dba o kulturę słowa w szkole i poza nią;

5)      dba o zdrowie i przestrzega zasad higieny np. nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków;

6)      dba o ład i porządek; mienie szkolne, własne i innych;

7)      terminowo realizuje przydzielone w projekcie edukacyjnym zadania.

Dopuszcza się 14 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień w semestrze.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą,
a ponadto:

1)      wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły;

2)      odznacza się wysoką kulturą osobistą;

3)      współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej)

4)      aktywnie realizuje zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym.

  Dopuszcza się jedynie 8 spóźnień w semestrze z wyjątkiem spóźnień spowodowanych organizacją dowozów ucznia.

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto:

1)      wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły;

2)      godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

3)      inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej;

4)      aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła,

5)      wnosi znaczący wkład w realizację klasowego projektu edukacyjnego;

6)      pełni funkcję lidera grupy uczniów, zgłasza propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych. Dopuszcza się 20 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnienia usprawiedliwione o ilości, których decyduje wychowawca.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)      często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą,

2)      utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych;

3)       jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów;

4)       nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły;

5)       niszczy mienie szkoły i uczniów;

6)       ulega nałogom.

7)       nie realizuje przydzielonych zadań w projekcie edukacyjnym.

    Dopuszcza się 80 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

6. Ocenę naganną uczeń otrzymuje za:

1)       drastyczne wykroczenia przeciwko statutowi i regulaminowi szkoły

2)       chuligańskie wybryki;

3)       stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;

4)       stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu;

5)       dewastację mienia szkoły;

6)       wywieranie negatywnego wpływu na rówieśników;

7)       dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 80).

 

§ 9p. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. Uczeń, który otrzymał propozycję śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeżeli spełni następujące warunki:

1)       w ciągu 5 dni od otrzymania propozycji oceny złoży do wychowawcy klasy pisemną prośbę
o umożliwienie poprawy oceny zachowania,

2)       do końca roku szkolnego uczeń będzie wyróżniał się wysoką kulturą osobistą; wykaże się widoczną aktywnością i działaniami na rzecz klasy i szkoły; nie będzie miał żadnych nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień.

2. Na trzy dni przed roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu oceny zachowania, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami zespołu klasowego, uczniami danej klasy i zapoznaniem się z samooceną ucznia.

 

§ 9r.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Nauczyciel, który ustala śródroczną ocenę niedostateczną zobowiązany jest do stworzenia uczniowi szansy uzupełnienia braków poprzez indywidualną pomoc, pomoc wychowawcy świetlicy, pracę w zespole wyrównawczym, zajęcia z pedagogiem szkolnym, pomoc koleżeńską.

§ 9s.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4. pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 9t.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2. i §9u.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 9x. ust.1. i § 9u.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §9u.

 

§ 9u.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena     klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

 1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej ( z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych) oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadniasię z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W szczególnych przypadkach (pomimo zgodności trybu ustalania oceny z przepisami prawa) uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły, składając uzasadniony wniosek od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

1)  Zasadność wniosku rozpatruje dyrektor,

2) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną             z danych zajęć edukacyjnych.

3)  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza się przed konferencją klasyfikacyjną po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9x ust.1.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 9v.

1.    Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą - także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.

2.    Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.

§ 9w.

1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 9x. ust. 6.

2. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w § 9w. ust. 2.  wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 9x. ust. 6.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w  realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 9x.

1. Począwszy od klasy I, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

§ 9y.

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

6)      wybranie tematu projektu edukacyjnego;

7)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

8)      wykonanie zaplanowanych działań;

9)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zawarte w Regulaminie realizowania projektów edukacyjnych określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym,   uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 9z.

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 9w. ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9ad. ust.3.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt1), uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 9aa.

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny w formie pisemnej, obejmujący:

1)      w części pierwszej- humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)      w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;

3)      w części trzeciej – wiadomości  i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

 ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim    roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

§ 9ab.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 9ac.

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z  przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

§ 9ad.

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w szkole,               w której jest uczniem.

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym                               w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 

Rozdział 3. Formy kontaktu nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów)

§ 10. Organizacja i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka,

2) wyrażania opinii o gimnazjum w wewnątrzszkolnym badaniu jakości pracy szkoły,

3) współtworzenia programów dydaktycznych i wychowawczych szkoły,

4) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

5) opiniowania programów dydaktycznych, wychowawczych oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

6) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych , sprawdzających  i poprawkowych,

7) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

    i przyczyn trudności w nauce,

8) informacji dotyczących diagnozy wybranych obszarów pracy szkoły szczególnie, wtedy, gdy brali udział w wypełnianiu narzędzi do badania jakości pracy szkoły,

9) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły.

3. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizowanie spotkań z rodzicami i stwarzanie w ich trakcie możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

2)  stwarzanie możliwości indywidualnych, osobistych kontaktów rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły,

3)  pracę komitetu rodzicielskiego,

4)  angażowanie rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły oraz w rozwiązywanie problemów gospodarczo –administracyjnych szkoły.

§ 11. Kontakt nauczycieli z rodzicami

 

1.Kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicami może odbywać się poprzez:

1)      zebranie ogólnoszkolne (wywiadówka),

2)      zebranie klasowe (inicjatywa wychowawcy lub rodziców),

3)      indywidualna rozmowa z inicjatywy wychowawcy,

4)      indywidualna konsultacja z inicjatywy rodzica,

5)      „wywiadówki przedmiotowe” z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

6)      wizyta nauczyciela w domu rodzinnym ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub po uzgodnieniu z dyrektorem,

7)      przedmiotowe zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodzica,

8)      kontakty rodzica z pedagogiem szkolnym,

9)      wycieczki, rajdy, ogniska, festyny, zawody sportowe, turnieje rodzinne,

10)  w uzasadnionych sytuacjach obecność rodzica na zajęciach szkolnych po uzgodnieniu z nauczycielem.

2.Kontakt pośredni nauczyciela z rodzicami może odbywać się poprzez:

1)      rozmowę telefoniczną,

2)      korespondencję listowną lub w formie elektronicznej poprzez e- dziennik,

3)      zapis w zeszycie ucznia,

4)      list gratulacyjny,

5)      zapis oceny w zeszycie przedmiotowym,

6)      informację w prasie (gazeta szkolna, media), na tablicy osiągnięć uczniów,

7)      zapis w zeszycie spostrzeżeń o klasie,

8)      świadectwo szkolne, dyplomy, nagrody,

9)      inne , nie wymienione formy.

3. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się                          w Gimnazjum comiesięczne konsultacje, podczas których rodzice mają prawo do:

1)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

2)      uzyskania porad w sprawach wychowania i kształcenia,

3)      uzyskania informacji oraz porad od pedagoga i psychologa,

4)      wyrażania i przekazywania dyrektorowi gimnazjum opinii na temat pracy szkoły.

4.Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog zobowiązani są do obecności  w szkole w czasie trwania wywiadówek i konsultacji.

5.Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej ( dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).

6.Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem nie mogą zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

7.Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o którym mowa w § 2 ust.1. uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 4. Organy gimnazjum i ich kompetencje.

§ 12. Organy gimnazjum

 

1.Organami gimnazjum są:

1)      dyrektor gimnazjum

2)      rada pedagogiczna

3)      samorząd uczniowski

4)      rada rodziców

2.Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

 

§ 13. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum 

1.Dyrektor gimnazjum:

1)      organizuje całość pracy szkoły,

2)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

3)      reprezentuje szkołę na zewnątrz,

4)      przewodniczy radzie pedagogicznej,

5)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli,

6)      podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie szkolnym programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które maja obowiązywać w danej szkole do 15 czerwca. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

7)      podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

8)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego podjęte w ramach ich kompetencji, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym,

10)  wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący,

11)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, prowadzi finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

12)  powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

13)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

14)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

15)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

16)  współpracuje z wychowawcami klas, zapewniając im pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych,

17)  opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum, o którym mowa w § 26,

18)  opracowuje wspólnie z powołanymi przez radę pedagogiczną komisjami plan pracy dydaktycznej i wychowawczej gimnazjum oraz czuwa nad prawidłową realizacją zaplanowanych zadań,

19)  dokonuje oceny pracy nauczyciela,

20)  może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenia, rozszerzenie i wzbogacenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

21)  kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

22)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

23)  realizuje inne zadania wynikające z ustawy „Karty Nauczyciela”,

24)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

25)  ustala warunki realizacji projektu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

26)  prowadzi obserwacje lekcji  oraz wywiązywanie się nauczycieli z  innych obowiązków.

 

2.    Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim.

 

§ 14. Rada Pedagogiczna

 

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady jest dyrektor gimnazjum.

2.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie planu pracy szkoły,

2)      zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      zatwierdzenie szczegółowych kryteriów ocen zachowania uczniów,

4)      zatwierdzenie planu rozwoju szkoły,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie określenia innowacji, eksperymentów pedagogicznych przeprowadzanych w szkole,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, udzielania kar, nagród          i wyróżnień

7)      podejmowanie uchwał po zasięgnięciu opinii rady rodziców w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego na rok szkolny następny; szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,

8)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

9)      opracowanie własnej koncepcji pracy uwzględniającej potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowanie oczekiwań środowiska lokalnego,

10)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego w sytuacji, gdy szkoła dysponuje odpowiednimi środkami,

3)      propozycje dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

6)      inne sprawy istotne dla szkoły, jeżeli opinia jest wymagana,

7)      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez  co najmniej 3 lata oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

8)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się : zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu, bądź zmiany do statutu. Rada Pedagogiczna organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnia nowatorstwo pedagogiczne.

5. Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów.

6. Rada może wystąpić do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

7. Rada pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady są protokołowane.

10. Członkowie Rady Pedagogicznej są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

§ 15. Samorząd Uczniowski

 

1.  W gimnazjum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.  Samorząd uczniowski działa poprzez swoje organy.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, radzie pedagogicznej, poszczególnym wychowawcom wnioski, opinie oraz uwagi dotyczące życia szkolnego,
a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

4.Samorząd uczniowski jest zobowiązany do:

1)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum,

2)      współodpowiedzialności za ład i porządek w gimnazjum,

3)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników gimnazjum i kolegów,

4)      współpracy ze wszystkimi organizacjami w gimnazjum.

5.Zarząd opracowuje regulamin samorządu uczniowskiego i plan pracy, a następnie przedstawia te dokumenty społeczności szkolnej.

6.Regulamin samorządu uczniowskiego wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

  

§ 16. Rada Rodziców

 

1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:

1)      reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

2)      ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,

3)      współdziałania ze szkołą w stałym polepszeniu jej wyników i warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych ( po jednym z każdego oddziału) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Zadania Rady Rodziców:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)      gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

4. Rada Rodziców udziela szkole pomocy w zakresie:

1)      oddziaływania rodziców zaniedbujących obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływających na nie,

2)      organizowania pomocy materialnej i wychowawczo – opiekuńczej dla dzieci, które nie mają właściwej opieki i warunków kształcenia się czy uczestniczenia w życiu klasy,

3)      organizowania wycieczek, imprez klasowych i szkolnych oraz dożywiania,

4)      organizowania zajęć z preorientacji zawodowej.

5. Kompetencje Rady Rodziców:

1)      występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły ( lub placówki),

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły ( obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców); jeżeli rada rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, pogram ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczną,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

4)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  z niniejszym statutem.

 

§ 17. Zasady współdziałania organów gimnazjum

 

1. Wszystkie organy gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

1)  wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,

2)   wszystkie organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 

§ 18. Sprawy sporne

 

1. Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, rozpatruje jej interesy i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie.

2. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków.

3. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

4. Dyrektor szkoły stanowi główną instancję odpowiedzialną za wymianę informacji między organami.

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum

1)      spory i nieporozumienia miedzy uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca,

2)      spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas.

 

§ 19. Rozstrzyganie konfliktów

 

1. W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej kolejności:

1)      wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2)      dyrektor gimnazjum – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora gimnazjum.

3. Od orzeczenia dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.

4. Odwołanie wnosi jedna ze stron; nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

5. Konflikt pomiędzy nauczycielami:

1)      postępowanie prowadzi dyrektor gimnazjum,

2)      od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organy prowadzącego
( nie później niż 14 dni od decyzji dyrektora).

6. Konflikt pomiędzy dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący.

7. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum:

1)      postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor,

2)      od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub nadzorującego ( nie później niż 14 dni od wydania decyzji ) wg kompetencji co do rozstrzyganego zagadnienia.

 

Rozdział 5. Organizacja gimnazjum.

 

§ 20.

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia.

2. Dyrektor ma obowiązek każdego roku przed rozpoczęciem zajęć zapoznać radę pedagogiczną z terminarzem roku szkolnego, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, zaś rodziców na początku roku szkolnego.

3. Organizację kalendarza roku szkolnego określają odrębne przepisy.

4. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

§ 21.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)      zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b)   zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; zajęcia takie może wprowadzić dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; w przypadku wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 3) inne zajęcia edukacyjne w tym zajęcia z religii lub etyki, zajęcia umożliwiające uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej  oraz wychowanie do życia w rodzinie

 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 4, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

4. Z dniem 1 września 2015 r. dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej prowadzona jest w formie dziennika elektronicznego.

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez gimnazjum   informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 22.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W szkole funkcjonują oddziały I – III.

1)   oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania  i programem dopuszczonym
do użytku szkolnego,

2)   liczba uczniów w oddziale gimnazjum nie powinna przekraczać 26 osób,

3)   w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów może być niższa od liczby określonej w ust. 1pkt 2) ,

4)   podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawach ramowych planów nauczania,

5)   podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 i więcej uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów,

6)   w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 5) można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę,

7)   zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie z chłopcami i dziewczętami,

8)   podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie stosownych przepisów.

 

§ 23.

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora gimnazjum.

 

 § 24. Organizacja świetlicy

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względów na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej:

1)  świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły,

2)    czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dowożenia uczniów,

3)   każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosowania się do jej regulaminu.

 

§ 25. Organizacja biblioteki

 

1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy, zarówno Publicznego Gimnazjum nr 3, jak i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie.

2. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów.

3. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Multimedialne Centrum Informatyczne.

4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora gimnazjum do tygodniowego planu zajęć. Biblioteka pracuje w godzinach umożliwiających dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Nauczyciel biblioteki ma obowiązek:

1)   udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2)   gromadzenia, opracowywania i selekcji zbiorów,

3)   gromadzenia, wypożyczania i udostępniania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych,

4)   tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

5)   rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się,

6)   organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

7)   dbania o księgozbiór oraz estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

6. Nauczyciel bibliotekarz na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia okresowe sprawozdanie ze swojej pracy.

7. Szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określają przepisy wydane przez MEN i Regulamin biblioteki.

 

§ 26. Arkusz organizacji gimnazjum

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3. W arkuszu organizacyjnym gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 § 27.

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, ustalają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, jak również bezpieczeństwo powierzonej jego opiece uczniów.

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)        wybór programu nauczania i podręcznika oraz przedstawienie swoich propozycji Radzie Pedagogicznej,

2)        realizacja tego programu, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktycznego

3)        zapewnienie opieki nad realizacją projektu edukacyjnego,

4)        wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5)        doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6)        zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

7)        systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

8)        eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

9)        systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

10)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

11)    współpraca z rodzicami,

12)    przestrzeganie zapisów statutowych.

 

§ 28. Zadania zespołów

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1)        ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2)        ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału i podanie do wiadomości uczniom i rodzicom,

3)        współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału,

4)        wymiana informacji.

2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Celem zespołów jest wymiana doświadczeń oraz monitorowanie pracy szkoły.

3. Do zadań zespołów przedmiotowych należą:

1)  organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania,

2)      wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

3)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz badanie ich osiągnięć,

4)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5)        współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich wyposażenia,

6)        opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

7)        przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

5. Do zadań zespołu wychowawczego należy opracowanie programu wychowawczego, opracowanie sposobów jego wykonania i czuwanie nad jego właściwą realizacją.

6. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy z każdego z poziomów nauczania, pedagog szkolny oraz psycholog szkolny. Całość koordynuje dyrektor szkoły.

7. Pracą każdego zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.

 

§ 29. Zadania wychowawcy

 

1. Oddziałem opiekuje się wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu kształcenia.

3. Wychowawcy klas pracują w oparciu o „Plan pracy wychowawczej klasy”, który realizuje założenia „Planu wychowawczego gimnazjum”. Plan ten opracowany jest w każdym roku szkolnym do 15 września.

4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania się z warunkami domowymi ucznia w celu zapewnienia szczególnych form opieki dla swoich wychowanków.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)        inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,

4)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami oraz rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3)        kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności,

4)        realizuje treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, opracowane przez zespół wychowawców,

5)        współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych wobec ogółu uczniów, w szczególności zaś wobec uczniów wymagających indywidualnej opieki,

6)        śledzi postępy w nauce swoich wychowanków,

7)        udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

8)        dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

9)        utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

7. Sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań wychowawca przedstawia radzie pedagogicznej na plenarnych posiedzeniach poświęconych ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów.

8. Wychowawca zobowiązany jest do udzielania rodzicom rzetelnej, obiektywnej i wyczerpującej informacji dotyczącej postępów w nauce i zachowaniu dzieci.

9. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

10. Wychowawca współpracuje z higienistką szkolną w celu uzyskiwania pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i trudności zdrowotnych uczniów.

11. W przypadku zaniedbywania obowiązków wychowawcy klasowego przez nauczyciela dyrektor gimnazjum na uzasadniony wniosek rady pedagogicznej, rodziców, bądź uczniów może pozbawić nauczyciela wychowawstwa.

12. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej    ( dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

§ 30. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy:

1)   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

2)   przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów,

3)   udzielanie porad rodzicom ( prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

4)   koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,

5)   dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,

6)   systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

7)   współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,

8)   pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,

9)   prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne.

2. Pedagog szkolny i psycholog szkolny w szczególności:

1)   rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,

2)   udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

3)   organizuje opiekę i pomoc materialną dla potrzebujących uczniów,

4)   wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,

5)   kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

6)   w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

3. Pedagog szkolny i psycholog szkolny sporządza pisemne sprawozdanie ( 2 razy w roku) dotyczące spraw wychowawczo – opiekuńczych i przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

§ 30a. Zadania doradcy zawodowego

 

1. Doradca zawodowy prowadzi  działania z zakresu preorientacji zawodowej poprzez:

1)   dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc

w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów gimnazjum;

3)    wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:

a)      rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,

b)      możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,

c)      możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

d)     programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

4)    prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;

5)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6)  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracyz uczniami;

7)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej gimnazjum;

8)    współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe;

9)   organizację dla uczniów warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;

10) organizację udziału uczniów w Dniach Otwartych szkół ponadgimnazjalnych;

11) organizację spotkania rodziców uczniów klas III z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej do spraw preorientacji zawodowej;

12) aktualizację gazetki ściennej na korytarzu dotyczącej preorientacji zawodowej (adresy szkół,  zasady rekrutacji, itp.) 

 

 

§ 31.

 

1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

 

§ 32. Zadania wicedyrektora

 

Do zadań wicedyrektora należy:

1. Przygotowanie projektów oraz nadzorowanie realizacji następujących dokumentów:

1)   rocznego planu pracy szkoły dotyczącego dydaktyki, wychowania i opieki,

2)   przydziału czynności nauczycieli,

3)   tygodniowego planu lekcji tak, by zapewnić uczniom higienę pracy i higienę zdrowia na tyle, na ile pozwalają warunki pracy gimnazjum,

4)   harmonogramu dyżurów,

5)   organizacji zajęć pozalekcyjnych,

6)   kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych.

2. Odpowiedzialność za właściwy przydział i realizację zastępstw stałych i doraźnych.

3. Prowadzenie rozliczenia godzin ponadwymiarowych.

4. Prowadzenie nadzoru merytorycznego i metodycznego przez właściwą realizację hospitacji wg ustalonego harmonogramu.

5. Uczestniczenie w formułowaniu oceny pracy nauczycieli i wychowawców.

6. Inspirowanie nauczycieli w kierunku twórczych poszukiwań dydaktyczno – wychowawczych.

7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zespołów wychowawczych i przedmiotowych.

8. Kontrolowanie pracy zespołów wyrównawczych i grup zajęć pozalekcyjnych.

9. Prowadzenie systematycznej kontroli dokumentacji szkolnej.

10. Sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego.

11. Decydowanie w bieżących sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

12. Zastępowanie dyrektora szkoły w razie jego nieobecności na terenie szkoły, a także na zewnątrz.

13.Wypełnianie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

§ 33. Zadania pracowników administracji i obsługi

 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydziałem czynności opracowanym przez dyrektora gimnazjum. Dokument ten stanowi załącznik  do umowy.

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1)   sprzątaczka,

2)   konserwator,

3)   woźny,

4)   pomoc nauczyciela,

5)   intendent,

6)   kucharz i pomoc kuchenna.

4. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko kierownika gospodarczego i sekretarza szkoły, dla których zakres czynności opracowuje dyrektor.

 

Rozdział 7. Uczniowie gimnazjum

 

§ 34. Nagrody i kary

 

1. Nagroda może być przyznana lub udzielona na wniosek dyrektora, wychowawcy, nauczyciela – opiekuna, samorządu uczniowskiego, instytucji, rady rodziców.

2. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół lub cała klasa.

3. Fakt uzyskania nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji ucznia i mieć wpływ  na ocenę zachowania.

4. Rodzaj nagród:

1)      pochwała wychowawcy klasy udzielona na forum klasy,

2)      pochwała wychowawcy klasy udzielona wobec społeczności uczniowskiej,

3)      pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy,

4)      pochwała dyrektora szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej,

5)      dyplom,

6)      nagroda rzeczowa,

7)      bezpłatna wycieczka,

8)      list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

5. Nagroda może być przyznana lub udzielona za:

1)        wzorową postawę – 100% frekwencję na zajęciach,

2)        bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach,

3)        wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, sztuki,

4)        pracę na rzecz szkoły,

5)        koleżeństwo.

6. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznaniu lub udzieleniu nagrody dziecku.

7. Nagrody rzeczowe finansowane są z funduszu Rady Rodziców lub z innych środków pozabudżetowych.

8. Karę może otrzymać uczeń lub zespół klasowy.

9. Kara może być udzielona na wniosek dyrektora, wychowawcy, nauczyciela – opiekuna, samorządu uczniowskiego, instytucji, rady rodziców.

10. Fakt udzielenia kary powinien być odnotowany w dokumentacji ucznia, nagana dyrektora obniża ocenę zachowania.

11. Rodzaje kar:

1)   upomnienie wychowawcy klasy,

2)   upomnienie dyrektora szkoły,

3)   nagana dyrektora szkoły,

4)   zakaz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach,

5)   zakaz udziału w imprezach klasowych, szkolnych,

6)   karne przeniesienie ucznia do równoległego oddziału w szkole,

7)   pokrycie kosztów szkody materialnej,

8)   zawieszenia w prawach ucznia.

12. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek dyrektora gimnazjum, może być przeniesiony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do innej szkoły. Przeniesienie do innej szkoły następuje z równoczesnym skreśleniem ucznia z listy uczniów gimnazjum. Dotyczy to przypadków gdy uczeń:

1)   dopuszcza się czynów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu społeczności szkolnej, łamie prawo do nietykalności osobistej drugiego człowieka,

2)   ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, wymuszanie, wyłudzanie).

13. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. Wniosek dotyczący ucznia przyjętego spoza obwodu gimnazjum nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.

14. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

15.Wykonanie kary wymienionej w ust. 12 może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

16. W Gimnazjum nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

17.Kary mogą być udzielone za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności za: nałogi, notoryczne nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych, bójki na terenie szkoły, niszczenie mienia szkolnego, wulgarne słownictwo, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela, pracowników szkoły i kolegów, wyłudzanie pieniędzy, złe zachowanie na stołówce.

18. Wychowawca klasy ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

19. Od nałożonej kary uczeń, bądź jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni, począwszy od dnia otrzymania wiadomości o wymierzeniu kary.

 

§ 35.

 

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1. Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

1)   przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie odpowiedniego artykułu z Ustawy o Systemie Oświaty,

2)   ubiega się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,

3)   przyjmowania do ponadpodstawowej szkoły publicznej ucznia ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej.

3. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

  

§ 36.

 

1. Ze względu na warunki lokalne gimnazjum dopuszcza się możliwość – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego gimnazjum – podziałów istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych oddziałów w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.

2. Tryb postępowania podczas tworzenia nowych oddziałów spośród już istniejących:

1)   dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn i ustalenia sposobu dokonania zmian,

2)   do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia się,

3)   w przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum – informując zainteresowanych rodziców o przeniesieniu.

3. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz łączenia grup z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców w nowych oraz istniejących oddziałach. Dyrektor gimnazjum ustala liczbę przenoszonych dziewcząt i chłopców do każdego oddziału.

4. W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów dzielonych jak i powstających.

5. Tryb postępowania podczas likwidacji oddziałów ze względów organizacyjnych:

1) likwiduje się oddziały wskazane przez komisję, złożoną z dyrektora (wicedyrektora), wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas oraz pedagoga i psychologa szkolnego,

2)      rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do dyrektora gimnazjum
o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. Dyrektor gimnazjum przenosi ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są kryteria wymienione w ust. 3.

 

§ 37. Prawa Ucznia.

 

1. Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności,

3)      życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4)   do wyrażania własnych opinii, posiadania własnych poglądów, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralno – etycznymi,

5)      do poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)      korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki,

11)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12)  do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych począwszy od roku szkolnego 2015/16 klasy pierwsze.

 

 

§ 38. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

1. W przypadku, kiedy uczeń uważa, że zostały naruszone jego prawa lub, że nauczyciel przekroczył swoje kompetencje uczeń może odwołać się do wychowawcy , pedagoga szkolnego, dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

2. W sprawach problemowych lub konfliktowych obowiązuje hierarchia odwołania się, której nie należy pomijać: wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrektor.

3. W procesie rozwiązywania konfliktu lub problemu zawsze uczestniczą dwie strony niezależnie, czy dotyczy on nauczyciela czy ucznia.

 

§ 39. Obowiązki ucznia

 

1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. W tym przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora gimnazjum o zgodę na ukończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

1)      uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu,

2)      liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania go lub gdy grozi mu nieodpowiednia bądź naganna ocena zachowania.

2. Kontrolę nad spełnianiem przez ucznia obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor gimnazjum, prowadząc księgę ewidencji uczniów.

3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Rodzice są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

4)      informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w sytuacji, gdy jest on spełniany za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Uczeń ma obowiązek do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie gimnazjum, a zwłaszcza dotyczących:

1)      systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i wzbogacania swojej wiedzy,

2)   usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do 14 dni po powrocie do szkoły (usprawiedliwienie pisemne podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, osobiste usprawiedliwienie przez rodziców lub prawnych opiekunów),

3)      wykorzystywania w pełni istniejących warunków dla zdobywania wiedzy i umiejętności,

4)      udziału w projekcie edukacyjnym,

5)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6)      przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,

7)      dbałości o kulturę słowa,

8)      dbania o schludny wygląd oraz noszenie ustalonego w porozumieniu z Radą Rodziców odpowiedniego stroju jednolitego dla wszystkich,

9)      godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

10)  godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

11)  szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

12)  odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój i bezpieczeństwo,

13)  dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz mienie szkolne, własne i innych,

14)  odpowiedzialność za zniszczony sprzęt i pomoce dydaktyczne,

15)  udzielanie pomocy i opieki młodszym kolegom,

16)  zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz uroczystości szkolnych.

8. Uczniowie kończący naukę w gimnazjum oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć się ze zobowiązań wobec gimnazjum najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wypełniając kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala w porozumieniu z Radą Rodziców dyrektor gimnazjum. Brak powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez wychowawcę podczas ustalania oceny zachowania.

9. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia reguluje Regulamin Szkoły.

 

 

§ 40. Bezpieczeństwo

 

1. Uczniom przebywającym na terenie Gimnazjum zapewnia się warunki bezpiecznego pobytu poprzez:

1)  nadzór kamerami wizyjnymi budynku szkolnego i terenu szkoły ( monitoring wizyjny założony zgodnie z programem rządowym i sukcesywnie rozbudowywany),

2)      opiekę zarówno w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odbywających się w szkole, jak i organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

3)      opiekę nauczyciela podczas lekcji,

4)      opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw,

5)      opiekę podczas zawodów szkolnych, imprez sportowych i rekreacyjnych,

6)      nadzór nauczyciela w czasie przebywania uczniów na boisku, ogrodzonym  terenie przyszkolnym,

7)  opiekę wychowawcy oraz osób do tego uprawnionych podczas wycieczek,  wyjazdów turystyczno-krajoznawczych oraz warsztatów językowych; w przypadku wycieczek górskich dodatkowo pod opieką przewodnika,

8)      opiekę pielęgniarki w określonych dniach tygodnia.

 

 Rozdział 8  Postanowienia końcowe

§ 41.

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.

3. Do tradycji szkoły (ujęte w kalendarzu imprez szkolnych) należą:

a)      Dzień Gimnazjalisty – jako forma przyjęcia uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej,

b)      Dzień Otwarty Gimnazjum,

c)      Święto szkoły.

4. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Systemie Oświaty.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

7. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

8. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

9. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 

Statut został nadany Gimnazjum przez organ prowadzący szkołę - Gminę Pszczyna 1 września 1999r.

Jednolity tekst, po nowelizacji, został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 28 sierpnia 2015r.