• 32.jpg
 • logo11.jpg
 • 31.jpg
 • zdj.jpg
 • 2.jpg
 • logo1.jpg
 • Infa3.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 33.jpg
 • logo2.jpg
 • 35.jpg
 • infa2.jpg

Regulamin PG

Spis treści:

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń

Samorząd Uczniowski

Lekcja

Sala lekcyjna

Odpoczynek

Prace domowe

Zeszyt przedmiotowy

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zasady organizowania przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów

Zachowanie w autobusie szkolnym

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Człowiek – członek szkolnej społeczności

Samorząd Uczniowski

Lekcja

Zeszyt przedmiotowy

Podręcznik przedmiotowy

Sala lekcyjna

Praca domowa

Dziennik i ocena

Nieprzygotowania

Kartkówka, klasówka (sprawdzian)

Odpoczynek

Strój ucznia

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

Procedury lekcyjne

Procedury inne niż lekcyjne

Dziennik lekcyjny i oceny

Zasady organizacji dyskotek szkolnych w budynku szkolnym

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń

 1. Uczeń ma prawo do:

a)      zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

b)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum, zapewniającym bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

e)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f)       korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

g)      przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości gimnazjum; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi w sposób ukazujący szacunek;

h)      przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

i)        poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza szkolnych powierzonych       w zaufaniu;

j)        jawnego wyrażania opinii dotyczących życia gimnazjum; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

k)   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu   z Dyrektorem gimnazjum;

l)        uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi                    z działalnością szkolną;

m)    reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

n)      korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych w czasie wolnym od zajęć tylko w obecności nauczyciela za zgodą Dyrektora.

o)      korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej kolejności;

p)       korzystania z szafki szkolnej w czasie trzyletniej edukacji w gimnazjum.

 1. Uczeń ma obowiązek do:

a)      przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach;

b)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

c)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;

d)     respektowania praw nauczyciela do pracy w godnych warunkach;

e)      wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi;

f)     dostosowania się do organizacji nauki w gimnazjum; uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku gimnazjum;

g)   dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu (papierosów, cygar, fajek wodnych, e – papierosów) oraz stosowanie wszelkich innych środków pochodnych od tytoniu, zabrania się także picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających w tym „dopalaczy”, zarówno w gimnazjum, jak i poza nim;

h)      troszczenia się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się  o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;

i)        noszenia obuwia zmiennego sportowego zapewniającego bezpieczeństwo;

j)        noszenia odpowiedniego stroju; zabrania się noszenia stroju, fryzury oraz ozdób nawiązujących do którejkolwiek z subkultur;

k)      przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń;

l)     uregulowania wszelkich zobowiązań względem szkoły w oparciu o kartę obiegową otrzymaną w chwili ukończenia edukacji w gimnazjum z jednoczesnym pokryciem wszelkich strat powstałych w wyniku niewłaściwego korzystania z własności szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

b)      demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządowych;

c)      pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy oraz opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;

b)      respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłyby swoich funkcji.

Lekcja

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      znajomości celów, zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazania treści lekcji;

b)      pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności edukacyjnych i innych;

c)      nie pytania w czasie przygotowywania się do konkursów przedmiotowych (olimpiady przedmiotowe) na tydzień przed konkursem;

d)     zwolnienia z odpowiedzi ustnej oraz pisania niezapowiedzianej kartkówki w dniu,w którym jest wylosowany „szczęśliwy numerek” odpowiadający numerowi danego ucznia w dzienniku lekcyjnym.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

b)      aktywnego udziały w lekcjach,  przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;

c)      uzupełniania na bieżąco braków wynikających z absencji;

d)     zaliczenia w ciągu 14 dni zaległych sprawdzianów, w przypadku dłuższej nieobecności na zasadach określonych przez nauczyciela;

e)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni.

 Sala lekcyjna

 

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

b)      kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku;

b)      dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;

c)      niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych (w przypadku nie zgłoszenia uczeń ponosi konsekwencję).

Odpoczynek

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      odpoczynku podczas przerw;

b)      dwóch dni wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)      dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;

c)      zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

Prace domowe

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości;

b)      ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;

b)      kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane (rola rodzica oraz indywidualne podejście ucznia).

Zeszyt przedmiotowy

 1. Uczniowie mają prawo do:

a)      ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

 1. Uczniowie mają obowiązek do:

a)      starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

Człowiek – członek szkolnej społeczności

 1. Rodzic ma prawo:

a)      wychowywać swoje dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych;

b)      uznawać ich prymat jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

c)      odwoływać się w razie łamania ich praw lub praw ich dzieci;

d)     do poszanowania godności osobistej i dobrego imienia.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      przestrzegać regulaminu szkoły;

b)      wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

c)      dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły, jej estetyczny wygląd;

d)     stosować się do zasad kultury współżycia;

e)      do zaangażowania się w życie szkoły.

Samorząd Uczniowski

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uczestniczyć w obradach Samorządu Uczniowskiego jako obserwator.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      wspomagać prace samorządu (w sensie organizacyjnym i merytorycznym);

b)      przestrzegać reguły demokracji w wyborach do samorządu i podejmowaniu uchwał.

Lekcja

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uczestniczyć w „zajęciach otwartych”.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      pomagać dzieciom w przygotowywaniu się do lekcji.

 

Zeszyt przedmiotowy

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uzyskać od nauczyciela informacji dotyczących prowadzenia zeszytu.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      przeglądać zeszyty swoich dzieci;

b)      zachęć do staranności w prowadzeniu zeszytów;

c)      zakupić zeszyty.

Podręcznik przedmiotowy:

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uzyskać od nauczycieli lub władz szkoły informacji dotyczącej podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      zakupić dla swojego dziecka kompletu podręczników i ćwiczeń wskazanego przez nauczycieli lub władze szkoły (obowiązuje rodziców uczniów uczęszczających do klasy trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2016/17)

Sala lekcyjna

 1. Rodzic ma prawo:

a)      udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      uregulować finansowe wszelkie straty wyrządzone przez dziecko w wyniku zniszczenia własności szkoły.

Praca domowa

 1. Rodzic ma prawo:

a)      wyrażać opinię co do ilości i stopnia trudności zadawanych prac domowych.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      interesować się pracą domową swego dziecka;

b)      pomagać dziecku (w miarę potrzeb i możliwości) w odrabianiu zadań domowych;

c)      kontrolować wykonanie zadań domowych;

d)     zapewniać dziecku w mieszkaniu odpowiednich warunków do odrabiania pracy domowej.

Dziennik i ocena

 1. Rodzic ma prawo:

a)      do przynajmniej trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego (półroczna i dwie śródroczne);

b)      do spotkań z wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek lub szkolnych, co miesięcznych konsultacji;

c)      do zapoznania go z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

d)     składania wniosku o ponowne ustalenie oceny, egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      uczestniczyć w wywiadówkach, spotkaniach z wychowawcą dziecka, jego nauczycielami lub władzami szkoły;

b)      zapoznać się i podpisywać wszelkie informacje zawarte w zeszycie do korespondencji lub odczytać je w dzienniku elektronicznym;

c)      podpisywać w zeszycie przedmiotowym uwagi i oceny wpisane przez nauczyciela.

Nieprzygotowania

 1. Rodzic ma prawo:

a)      wyjaśniać przyczyny nieprzygotowań dziecka do lekcji.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      sprawdzić w jak najkrótszym terminie, czy dziecko uzupełniło braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji;

b)      udzielić pomocy dziecku w nadrobieniu zaległości.

Kartkówka, klasówka (sprawdzian)

 1. Rodzic ma prawo:

a)      poznać pracę i oceny swojego dziecka na zasadach określonych przez nauczyciela;

b)      poznać uzasadnienie wystawionej dziecku oceny;

c)      poznać zakresu materiału do opanowania przez dziecko;

d)     poznać termin pisania klasówki przez dziecko.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      udzielić (w miarę swoich możliwości) pomocy dziecku w nadrobieniu zaległości   i poprawieniu oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.

Odpoczynek

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uzyskać informację na temat warunków pracy i odpoczynku swoich dzieci na terenie szkoły.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      zapewnić dziecku odpowiednich warunków do odpoczynku w domu.

 

Strój dziecka

 1. Rodzic ma prawo:

a)      uzyskać informację na temat stroju ucznia wymaganego przez szkołę.

 1. Rodzic ma obowiązek:

a)      zapewnić dziecku obuwie zamienne;

b)      zadbać o odpowiedni strój szkolny i wygląd zgodny z regulaminem szkolnym.

 
BEZPIECZEŃSTWO
Zdrowie i bezpieczeństwo

1.        W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, kradzieżami oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:

a)      zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów, prawnych opiekunów;

b)      zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza jej teren budynku; „czas pobytu w szkole” czyli czas od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej zgodnie
z harmonogramem;

c)      podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne sali gimnastycznej oraz szatnie powinny być zamknięte;

d)     obowiązek dla wszystkich uczniów dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni podczas przerw międzylekcyjnych;

e)      możliwość udostępnienia uczniom podwórka podczas przerw międzylekcyjnych (decyzja Dyrektora gimnazjum); w przypadku nagminnego uciekania uczniów poza teren szkoły Dyrektor szkoły podejmie odpowiednie decyzje dyscyplinarne;

f)       zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów niebędących wyposażeniem szkolnym, a mogącym zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych;

g)      aby uczniowie nie przynosili do szkoły rzeczy wartościowych, za których kradzież szkoła nie ponosi odpowiedzialności;

h)      przed zajęciami wychowania fizycznego pozostawianie przez uczniów przedmiotów wartościowych oraz zagrażających życiu u nauczyciela prowadzącego zajęcia;

i)        zgłoszenie Dyrekcji każdej planowanej imprezy szkolnej;

j)        zakaz przebywania i przesiadywania w szatni podczas przerw.

k)      zakaz palenia papierosów i stosowania wszelkich środków psychoaktywnych, łamanie zakazu będzie karane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz procedurami postępowania w takich przypadkach.

Zasady organizowania przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów

 1. Nauczyciele po zakończeniu dyżuru odnotowują w dzienniku elektronicznym  informacje o uczniach sprawiających problemy wychowawcze.
 2. Plan dyżurów układany jest przez zastępcę dyrektora i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.
 3. Uczniowie mają obowiązek zmienić obuwie tekstylne; nauczyciele dyżurni mają obowiązek zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po szkole uczniowie. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić w tenisówkach, powinni posiadać inne obuwie zmienne.
 4. Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet powinni zabraniać wchodzenia do nich dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) mają obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów.
 5. Uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić z części gimnazjalnej Zespołu Szkół nr 2, uczniowie przebywający bez konkretnego celu poza obiektem gimnazjum będą ukarani zgodnie z zapisem w Statucie;
 6. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na zajęcia lub autobus przebywają w świetlicy szkolnej; wychowawca świetlicy każdorazowo kontroluje obecność uczniów, notując frekwencję w dzienniku.
 7. Uczniom nie wolno siadać na parapetach i poręczach.
 8. Uczniom gimnazjum nie wolno przebywać na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
  w Pszczynie;.
 9. Uczniom ze względu bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach i klatkach schodowych.
 10. Uczniowie powinni przebywać na tych korytarzach, gdzie znajdują się przypisane
  im planowo sale lekcyjne.
 11. Nauczyciele wychowawcy muszą reagować na nieodpowiednie zachowanie
  ich wychowanków podczas przerw, każda uwaga powinna zostać wyjaśniona a wobec ucznia powinny zostać wyciągnięte konsekwencję wychowawcze i dyscyplinarne.
 
Zachowanie w autobusie szkolnym
 1. Uczniowie są zobowiązani do:

a)      nieprzemieszczania się w autokarze;

b)      nierzucania jakimikolwiek przedmiotami i wyrzucania ich z pojazdu;

c)      nieblokowania zamków ani samodzielnego otwierania drzwi i okien;

d)     stosowania się do poleceń i uwag kierowcy autobusu;

e)      pozostawienia pojazdu w czystości.

 1. W razie popełnienia szkód wobec ucznia zostaną wyciągnięte konsekwencję wychowawcze i dyscyplinarne, w trybie natychmiastowym powiadomieni zostaną rodzice (prawni opiekunowie).

 

KARY I NAGRODY – ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

 

Procedury lekcyjne

 1. Wejście do klasy:

a)      uczniowie ustawiają się przed klasą, w której ma się odbyć lekcja;

b)      nauczyciel otwiera klasę;

c)      do klasy wchodzą najpierw dziewczęta, później chłopcy;

d)     wszyscy stoją przy ławkach i następuje przywitanie;

e)      uczniowie przygotowują się do lekcji;

f)       nauczyciel sprawdza obecność;

g)      uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 1. Zachowanie w czasie lekcji:

a)      uczeń odpowiada z ławki, siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.;

b)      nie spożywa pokarmów, nie żuje gumy;

c)      nie wolno pozostawiać na ławce butelek, ciastek itp. rzeczy nie będących pomocami do danej lekcji;

d)     obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych gadżetów elektronicznych, np. mp4., smartfonów;

e)      jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają  na polecenie nauczyciela;

f)       lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;

g)      klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni;

h)      uczniowie, mający ostatnią lekcję w danej klasie zobowiązani są do ustawienia krzeseł na stolikach.

3.      Dyżury klasowe

a)      uczniowie są zobowiązania do pełnienia dyżurów w klasie zgodnie  z harmonogramem ustalonym przez wychowawcę.

b)      do obowiązków dyżurnych należy:

-          po zakończeniu lekcji zetrzeć dokładnie tablicę;

-          sprawdzić ogólny stan pracowni, wszelkie braki, uszkodzenia i inne nieprawidłowości zgłosić nauczycielowi;

-          o ile na lekcji były wykonywane ćwiczenia, po zakończeniu prac zebrać sprzęt i rozliczyć się;

-          po opuszczeniu klasy przez młodzież dopilnować, jeżeli jest to ostatnia lekcja, aby krzesła były ustawione na stołach i okna pozamykane ;
 (poza piątkiem)

-          dyżury w klasie podlegają ocenie zespołu klasowego, wychowawcy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 1. Zastępstwa:

a)      w czasie zastępstw nauczyciel powinien realizować lekcje z przedmiotu, który jest  w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne;

b)      uczniowie dzień wcześniej powinni zapoznać się z zastępstwami, które zawieszane są na tablicy informacyjnej uczniów.

 1. Pracownie przedmiotowe:

a)   szczególne zasady zachowania w pracowniach: fizyczno – chemicznej, biologicznej, informatycznej, językowej oraz sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

Procedury inne niż lekcyjne

 1. Nieobecności:

a)   usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą lub do czternastu dni po ustaniu nieobecności (dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna telefonicznie oraz mailowo poprzez dziennik elektroniczny); w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione;

b)      nieobecności i spóźnienia na pierwsze lekcje bez uzasadnionej przyczyny traktowane są jako nieusprawiedliwione;

c)      ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisma od rodziców (dopuszcza się zwolnienie ucznia do domu przez rodzica / prawnego opiekuna telefonicznie oraz mailowo poprzez dziennik elektroniczny), pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela lub pedagoga szkolnego;

d)     ze względu na złe samopoczucie uczeń może być zwolniony z lekcji, gdy odbiór zapewniają rodzice;

e)      zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w – f musi zawierać wyraźną klauzulę „do domu” i rodzic ponosi wtedy pełną odpowiedzialność za dziecko – w/w deklaracja jest odnotowana w aktach wychowawcy; w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością w sali gimnastycznej;

f)       o każdym przypadku podejrzenia ucznia o wagary niezwłocznie są rodzice informowani;

g)      uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję religii, przebywają w tym czasie  w świetlicy szkolnej.

 1. Strój szkolny, savoir – vivre.

a)      uczniowie przychodzą do szkoły ubrani w odpowiedni strój szkolny;
 dziewczyny nie powinny nosić zbyt wydekoltowanych i krótkich bluzek, krótkich spódniczek; swoim strojem nikogo nie prowokują; chłopcy nie powinni nosić krótkich spodenek;

b)      w dni uroczyste uczniowie przychodzą ubrani w stój galowy; przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt – ciemna spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka,

- dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula;

c)      nie dozwolone jest stosowanie rzucającego się w oczy makijażu twarzy i paznokci;

d)     nie dozwolone jest u dziewcząt noszenie rzucającej się w oczy biżuterii i kolczyków na twarzy;

e)      nie dozwolone jest u chłopców noszenie kolczyków;

f)       uczniowie nie noszą ekstrawaganckich fryzur i kolorów na włosach (np. dredów, „irokezów”, ogolona głowa);

g)      codziennie uczniowie zmieniają w szkole obuwie;

h)      uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk  w kieszeniach;

i)        w szkole nie można nosić nakryć głowy;

j)        uczeń nie używa wulgaryzmów;

k)      uczeń nie bije się z kolegami;

l)        uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

 1. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  na terenie szkoły.

a)      szkoła nie bierze odpowiedzialności za posiadany przez ucznia sprzęt elektroniczny;

b)      podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych, które powinny być wyłączone i schowane; jeżeli uczeń korzysta z telefonu podczas zajęć lekcyjnych, to nauczyciel ma prawo zabrać telefon uczniowi po wcześniejszym wyłączeniu go i wyjęciu karty SIM przez ucznia. Telefon odbierają rodzice u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

c)        w czasie przerw uczeń może słuchać muzyki w sposób niezakłócający odpoczynku innym – za przyniesiony do szkoły sprzęt szkoła nie ponosi odpowiedzialności;

d)     poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach, świetlica) telefon może być używany;

e)      nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;

f)       naruszenie przez ucznia powyższych zasad na terenie szkoły skutkuje zatrzymaniem urządzenia elektronicznego w depozycie u Dyrektora szkoły;

g)      aparat odbiera rodzic (prawny opiekun) ucznia za pisemnym potwierdzeniem;

Dziennik lekcyjny i oceny

1.      Z dniem 1 września 2015r. dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzona jest w formie dziennika elektronicznego

 1. Nieprzygotowania:

a)      uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn 1 – 2 razy w półroczu; zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji;

b)      zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi; nie dotyczy to jednak zapowiedzianego sprawdzianu, kartkówki;

c)      uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.

 1. Oceny:

a)      uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu;

b)      ma prawo znać wszystkie swoje oceny;

c)      na trzy dni przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu.

 1. Sprawdziany:

a)      nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli co najwyżej 15 minutowego sprawdzianu z 3 ostatnich tematów lekcyjnych; nie ma ograniczeń,
co do ilości tych sprawdzianów; oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej;

b)      nauczyciel zapowiada klasówkę (sprawdzian) co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując
tę informację do e - dziennika;

c)      sprawdzian (klasówka) musi być poprzedzony powtórzeniem materiału;

d)     w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedna klasówkę, w ciągu tygodnia
nie może być ich więcej niż trzy.

Zasady organizowania dyskotek szkolnych w budynku szkolnym

1.    W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Czas trwania dyskotek od 1600 do 2000. W dyskotekach bierze udział młodzież posiadająca pisemną zgodę rodzica, który zapewnia bezpieczny dojazd i powrót do domu.

 1. W dyskotekach nie mogą uczestniczyć osoby spoza szkoły. Wyjątek stanowią zaproszone grupy uczniów będące pod opieką nauczyciela.
 2. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawach uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych lub naganą Dyrektora szkoły, nie mogą brać udziału w dyskotekach szkolnych.
 3. Za pozostawienie czystości obiektu szkolnego (sala gimnastyczna, korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są organizatorzy zabawy.
 4. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się uczniów podczas dyskoteki, opiekę powinien sprawować co najmniej jeden nauczyciel na klasę. Podczas dyskoteki jednego oddziału opiekę sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli.
 5. Na 3 dni przed dyskoteką nauczyciel – organizator składa Dyrektorowi szkoły pisemne deklaracje opiekunów o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej ilości opiekunów dyskoteka nie może się odbyć.
 6. Zadaniem nauczyciela – organizatora i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jest:

a)      powiadomienie Rady Pedagogicznej o imprezie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem;

b)      powiadomienie Policji o każdej popołudniowej imprezie;

c)      zapoznanie opiekunów z regulaminem i powiązanymi zadaniami;

d)     przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy;

e)      zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego ma obowiązek zawiadomić najbliższą jednostkę Policji (tel. 997).

 1. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie, którzy znajdują się w budynku szkoły.
 2. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
 3. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu.
 4. Na teren szkoły nie wolno wnosić przedmiotów, zagrażających życiu i zdrowiu oraz rzeczy wartościowych.
 5. Uczeń zatrzymany przez pracownika szkoły na paleniu papierosów, zażywaniu narkotyków, piciu alkoholu poniesie poważne konsekwencje. Wszystkie przypadki będą zgłaszane policji. Wobec ucznia nietrzeźwego, agresywnego i nieprzestrzegającego regulaminu zastosowane będą podobne działania z bezzwłocznym powiadomieniem rodziców włącznie.
 6. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki ponoszone są przez uczestników.
 7. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły. Nauczyciel – organizator oraz sekcja porządkowa mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci karani są przez Dyrekcję.
 8. Nad bezpieczeństwem uczniów i porządkiem czuwają nauczyciele, rodzice i klasa organizująca dyskotekę.