• 32.jpg
 • Infa3.jpg
 • 33.jpg
 • logo1.jpg
 • infa2.jpg
 • zdj.jpg
 • logo2.jpg
 • 35.jpg
 • logo11.jpg
 • 31.jpg
 • 2.jpg
 • Untitled-1.jpg

Regulamin bezpłatnych podręczników

Procedura ewidencjonowania i regulamin korzystania przez uczniów

 z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie –

 Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

 

 

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:

a) zasady ewidencjonowania podręczników oraz materiałów edukacyjnych oraz rozpowszechniania materiałów ćwiczeniowych

b) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

c) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów

edukacyjnych,

e) postępowanie w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły.

2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r., poz. 290),

·         Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 902),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. , poz. 909),

·         Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283

Definicje:

Podręcznik – darmowy podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości.

I Ewidencjonowanie

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) i podlegają kontroli zbiorów (skontrum, inwentaryzacja). Podręczniki dotacyjne wpisywane są do odrębnej księgi inwentarzowej podręczników i nie podnoszą wartości majątku biblioteki (ewidencja ilościowa). Materiały edukacyjne i podręczniki w postaci dokumentów specjalnych (np. na nośnikach elektronicznych) są ewidencjonowane w ilościowym inwentarzu zbiorów specjalnych.

3. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (jeden rok) przechowywane są oświadczenia uczniów, potwierdzające odbiór tych materiałów.

 

II Udostępnianie

1.  Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną; uczeń na polecenie nauczyciela może wypożyczyć na określony czas materiały edukacyjne,

c) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

2. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej oraz w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.

3. Wypożyczanie odbywa się w okresie do dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, w miarę  dostarczenia podręczników przez dystrybutora. Wypożyczenie podręcznika może również nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

4. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

5. Rodzice / opiekunowie ucznia podpisują protokół odbioru zestawu podręczników i zeszytów ćwiczeń.

III Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń jest zobowiązany dbać o ich stan użytkowy.

 W dniu otrzymania podręczników należy je oprawić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami (nie należy oprawiać w okładki samoprzylepne).

2. Każdy podręcznik należy podpisać w wyznaczonym do tego miejscu (na odwrocie okładki - na początku lub na końcu podręcznika) – imię, nazwisko ucznia, klasa.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek innych wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Każdy uczeń odpowiada za podręczniki, które zostały mu przydzielone (wszystkie podręczniki mają odrębne numery); nie należy się nimi wymieniać.

5. Odbiór zeszytów ćwiczeń (przekazywanych na własność) uczniowie potwierdzają swoim podpisem u wychowawcy.

6. Przed zwrotem podręczników do biblioteki należy je uporządkować, naprawić drobne uszkodzenia. Dołączone płyty CD, mapy, plansze należy zwrócić wraz z podręcznikiem.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia podręczników lub materiałów edukacyjnych, stwierdzone przy ich zwrocie. Stopień zużycia podręczników jest określany podczas ich zwrotu do biblioteki. Oględzin podręczników dokonuje bibliotekarz wraz z wychowawcą ucznia.

IV Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1. W przypadku zgubienia podręcznika lub jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wartość uszkodzonych podręczników określa dyrektor szkoły, na podstawie dostępnej dokumentacji. Zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się, spowodowane przez zaniedbanie użytkownika: trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady, które uniemożliwiają pełne korzystanie z tych materiałów w przyszłości

Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, w trakcie roku szkolnego:

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki szkolnej przed przejściem do drugiej placówki;

b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych - uczeń nie oddaje tychże dokumentów w szkole macierzystej, ale kontynuuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę. Szkoła macierzysta wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń kontynuuje naukę, biblioteczny protokół zdawaczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.