• 2.jpg
 • 33.jpg
 • 31.jpg
 • logo11.jpg
 • infa2.jpg
 • 32.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 35.jpg
 • logo1.jpg
 • Infa3.jpg
 • zdj.jpg
 • logo2.jpg

Program wychowawczy 2016/17

 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

IM. JANA PAWŁA II

W PSZCZYNIE

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

Opracował  Zespół w składzie:

Ciszewska Magdalena

Flis Anna

Kubica Maria

Lisiecka Aneta

Moric Anna

Spiączka Aleksandra

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

(Jan Paweł II)

 Ideą przewodnią edukacji w naszej szkole jest harmonijna realizacja zadań w zakresie przekazywania uczniom wiedzy, kształcenia ich umiejętności oraz wspomagania rozwoju osobowego i kształcenie postaw.  Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza to elementy, których nie można od siebie oddzielić, muszą one stanowić wzajemnie uzupełniającą się jedność i są ze sobą ściśle powiązane. Marginalne traktowanie jednej z nich na rzecz innej, może doprowadzić do niepowodzeń zarówno w działaniach dydaktycznych, wychowawczych jak i opiekuńczych.

            Dlatego program wychowawczy naszego gimnazjum zakłada, że wychowanie młodego człowieka będzie miało miejsce w każdym momencie edukacji. Bez względu bowiem na to, czy  nauczamy  przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, artystycznych, sportowych, czy pracujemy z młodzieżą na  różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych czy też organizujemy imprezy szkolnych takie jak: akademie, apele, dyskoteki, konkursy, wycieczki, zawsze jednocześnie uczymy, wychowujemy i opiekujemy się powierzonymi nam uczniami. 

Charakterystyka programu 

Program wychowawczy wynika z zapotrzebowania uczniów i ich rodziców, ukierunkowanego na kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata takich jak: dewaluacja wartości, przemoc wobec słabszych, agresja, wandalizm, różnego rodzaju uzależnienia, kult pieniądza, szybko rosnąca dewastacja środowiska. Realizacja programu ma pomóc sprostać wielu problemom młodych ludzi takim jak: niechęć do szkoły, nauki, nauczycieli i rodziców, zahamowania, niewiara w siebie, apatia, agresja czy szukanie akceptacji i własnego miejsca w różnego rodzaju subkulturach.

Proponowany program uwzględnia i w pełni wykorzystuje możliwości szkoły, zarówno w zakresie potencjału ludzkiego, jak i bazy. Opiera się także na szerokiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przy jego tworzeniu wykorzystano dotychczasowe pozytywne doświadczenia szkoły w tym zakresie, uwzględniając wszelkie uwagi nauczycieli, uczniów i rodziców.

Program wychowawczy jest ściśle powiązany z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia, świadomego wejścia na rynek pracy. Określa role i zadania oraz czas i miejsce realizacji tych zadań a także efekty pracy. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum nr 3 w Pszczynie zajmuje się szkolny doradca zawodowy. Praca doradcy zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Celem podejmowanych działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określenie własnych predyspozycji i zainteresowań, przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu, współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych.

Szczegółowe działania podejmowane wobec uczniów, Rodziców i nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

Uczniowie

1.         Poznanie siebie, samo- diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;

2.         Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych;

3.         Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu fizycznego i zdrowotnego;

4.         Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;

5.         Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego

6.         Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości;

7.         Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;

8.         Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

 Rodzice

1.         Dostarczenie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy;

2.         Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach;

3.         Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia

4.         Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych;

Nauczyciele

1.         Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej;

2.         Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych;

3.         Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.                      

 

OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH,

CELE ROZWOJOWE

 

1.          WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za swoje życie i zdrowie, odpowiedzialnego za innych oraz znającego zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji, niezdrowego stylu życia oraz znającego zagrożenia wynikające z uzależnień

2.          WYCHOWANIE PRORODZINNE I SPOŁECZNE

Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez ukształtowanie właściwych postaw społecznych i tworzenie kultury pozytywnych wartości.

3.          WYCHOWANIE REGIONALNO – PATRIOTYCZNE

Kształtowanie człowieka mającego poczucie tożsamości z własnym regionem i narodem, wyrażającego właściwą postawę wobec symboli i tradycji narodowych.

4.          WYCHOWANIE MORALNO – ETYCZNE

Kształtowanie człowieka o refleksyjnej postawie wobec różnych sytuacji życiowych, rozpoznającego podstawowe wartości i dokonującego właściwej ich hierarchizacji.

5.          WYCHOWANIE KULTURALNO – ESTETYCZNE

Kształtowanie człowieka umiejącego świadomie korzystać z dóbr kultury i ją współtworzyć.

6.          WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Kształtowanie człowieka przyjaznego wobec środowiska przyrodniczego i umiejącego krytycznie oceniać relacje pomiędzy działalnością ludzi, a stanem środowiska.

7.          PREORIENTACJA ZAWODOWA

Ukształtowanie człowieka znającego swoje predyspozycje psychofizyczne i przygotowanie do wyboru dróg kształcenia.

 

Kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za swoje życie i zdrowie, odpowiedzialnego za innych oraz znającego zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji i niezdrowego stylu życia oraz znającego zagrożenia wynikające z uzależni

OBSZAR: WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

 

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

ODPOWIE-

DZIALNY

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH

1. Przypominanie zasad ruchu drogowego (poruszanie się po drogach w miejscach publicznych).

- pogadanki na lekcjach techniki;

Uczeń:

- potrafi właściwie poruszać się po drogach,

- zna przepisy o ruchu drogowym.

Nauczyciel techniki, wychowawcy klas.

2. Kształtowanie świadomości w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, w czasie wycieczek, zabaw, w okresie wakacji; zapoznanie z przepisami BHP, monitoring wizyjny.

- apele, pogadanki;

- regulaminy;

- plansze w widocznych miejscach;

- lekcje wychowawcze;

- lekcje techniki.

-przeglądanie przez osobę uprawnioną monitoringu.

Uczeń:

- rozpoznaje czynniki ryzyka wpływające na jego zdrowie;

- potrafi zachować bezpieczeństwo w szkole i poza nią;

- zna sygnały alarmowe.

Nauczyciel techniki, wychowawcy klas.

3. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

- filmy, plansze;

- lekcje wychowawcze;

- lekcje kultury fizycznej;

- spotkania z pielęgniarką.

Uczeń:

- potrafi udzielić pomocy przedlekarskiej;

- zna telefony ważnych służb.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

4. Kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach różnych zagrożeń (powódź, pożar, inne sytuacje alarmowe).

- alarmy próbne;

- ćwiczenia w grupie;

- lekcje wychowawcze;

- filmy dydaktyczne.

Uczeń:

- potrafi zachować się w sytuacjach zbiorowego i indywidualnego zagrożenia;

- zna sygnały ostrzegawcze oraz zasady postępowania.

Nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy klas, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

 

                            PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

1. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

- lekcje wychowawcze;

- lekcje biologii;

- spotkania z higienistką;

- zajęcia warsztatowe;

- gazetki.

Uczeń:

- dba o higienę osobistą

- zna zasady racjonalnego odżywiania.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, nauczyciel techniki, pielęgniarka.

2. Kształtowanie nawyku dbania o aktywność fizyczną poprzez ruch.

Uczenie właściwego organizowania wolnego czasu.

- zajęcia SKS;

- lekcje wychowania fizycznego

- pogadanki na lekcjach wychowawczych;

- spotkania z pielęgniarką szkolną.

Uczeń:

- ma świadomość, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa ruch;

- umiejętnie organizuje czas wolny;

- właściwie planuje czas pracy, nauki i wypoczynku.

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy,  pielęgniarka.

3. Uczenie rozpoznawania

i akceptowania zmian zachodzących w okresie dojrzewania.

- lekcje biologii, wychowania fizycznego;

- lekcje wychowania do życia w rodzinie;

- spotkania z pielęgniarką,

- filmy edukacyjne.

Uczeń:

- dostrzega i akceptuje zmiany zachodzące w okresie dojrzewania.

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie pedagog, psycholog.

4. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

- lekcje wychowawcze;

- zajęcia warsztatowe;

- rozmowy indywidualne.

Uczeń:

- rozumie, że stres zagraża jego zdrowiu;

- zna sposoby radzenia sobie ze nim;

- zdaje sobie sprawę, że sytuacje stresowe są nieodłącznym elementem życia człowieka;

- potrafi dostrzegać możliwości rozwiązywania nawet trudnych sytuacji.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW

1. Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych oraz zagrożeń związanych z nałogami: paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

- wdrożenie planu działań profilaktycznych;

- lekcje wychowawcze, biologii, chemii, WOS;

- filmy, publikacje, plakaty;

- literatura;

- pogadanki, zajęcia warsztatowe, spotkania z profesjonalistami;

- realizacja programu „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”

Uczeń:

- ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, posiada wiedzę o środkach uzależniających, jest świadom konsekwencji ich stosowania;

- unika nałogów, zna wartość życia w wolności od uzależnień;

- zna mechanizm powstawania uzależnień.

Dyrekcja szkoły, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

2. Uświadamianie medyczno – wychowawczych problemów związanych z AIDS i HIV oraz z chorobami przenoszonymi drogą płciową.

- lekcje wychowawcze, biologii, wychowania do życia w rodzinie;

- udział w konkursach wiedzy;

Uczeń:

 - posiada wiedzę o chorobach przenoszonych drogą płciową;

- uczeń wie w jaki sposób można uniknąć zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Nauczyciele biologii, wychowania do życia w rodzinie,

wychowawcy, psycholog, pedagog.

3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach presji i przymusu.

Nauka asertywności.

- lekcje wychowawcze,

- zajęcia warsztatowe;

- ćwiczenia w grupach;

Uczeń:

- potrafi radzić sobie w sytuacji przymusu

- potrafi zachowywać się asertywnie.

Nauczyciele

przedmiotów, wychowawcy pedagog, psycholog.

         


Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez ukształtowanie właściwych postaw społecznych i tworzenie kultury pozytywnych wartości.

 

OBSZAR: WYCHOWANIE PRORODZINNE I SPOŁECZNE

 

 

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

ODPOWIE-

DZIALNY

JA I MOJA RODZINA

1. Kształtowanie umiejętności odczytywania własnych emocji oraz rozpoznawania emocji u innych ludzi. Kształtowanie adekwatnego poczucia własnej wartości.

- zajęcia psychoedukacyjne;

- lekcje wychowawcze, języka polskiego;

- kontakt z odpowiednim tekstem literackim.

Uczeń:

- potrafi nazwać swoje emocje i odpowiednio je wyrażać;

- uczeń umie rozpoznać emocje u innych i jest tolerancyjny wobec nich;

- kształtuje u siebie adekwatne poczucie własnej wartości.

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy pedagog,

psycholog.

2. Kształtowanie u uczniów poczucia, że rodzina jest największą wartością.

-włączanie rodziców w uroczystości szkolne;

- angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

Uczeń:

dostrzega spójność pomiędzy domem a szkołą, dostrzega wartość rodziny i jej znaczenie.

Rodzice mają poczucie, że szkoła jest przyjazna im i ich dziecku.  Następuje integracja nauczycieli, uczniów i rodziców.

Rodzice, nauczyciele, wychowawcy klas.

3. Wspieranie rodziców w działalności wychowawczej.

- pedagogizacja rodziców;

- opiniowanie decyzji w sprawach uczniów przez Radę Rodziców;

- konsultacje indywidualne;

- kontakt z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Uczeń:

- dorasta w otoczeniu, które jest świadome zagrożeń i problemów wychowawczych;

- ma zapewniony harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, psychofizyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Dyrektor szkoły, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele.

KLASA, SZKOŁA, SPOŁECZEŃSTWO

1. Rozwój komunikacji interpersonalnej jako podstawy dobrego dialogu.

Kształtowanie poprawnych stosunków międzyludzkich w klasie i szkole; rozwijanie społecznie akceptowanych cech osobowości.

- zajęcia integracyjno – adaptacyjne;

- koła zainteresowań;

- godziny wychowawcze;

- imprezy klasowe i szkolne, wycieczki, ogniska;

- akcje charytatywne.

Uczeń:

- szanuje poglądy innych

- jest tolerancyjny; potrafi rozmawiać i słuchać;

- potrafi rozwiązywać konflikty;

- stara się zrozumieć zachowanie innych;

- odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym.

Nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy

pedagog, psycholog

2. Kształtowanie umiejętności adekwatnego wyrażania emocji.

- lekcje wychowawcze;

- zajęcia warsztatowe;

Uczeń:

- rozpoznaje i adekwatnie wyraża swoje uczucia

Wychowawcy,

pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotów.

3. Kształtowanie pozytywnych

postaw społecznych.

 

- wdrażanie uczniów do samorządności: Samorząd Uczniowski, Samorządy klasowe;

- zapoznanie uczniów z prawami dziecka;

- uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków;

- zapoznanie z WSO oraz ze Statutem Gimnazjum.

Uczeń:

- jest współorganizatorem życia szkoły, aktywnie uczestniczy w pracach na jej rzecz;

- uczy się odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji;

- zna prawa dziecka oraz prawa i obowiązki ucznia;

- zapoznał się z WSO

i Statutem Szkoły.

Dyrektor szkoły, wychowawcy, opiekun SU, nauczyciele.

4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu

i przestępczości.

- lekcje wychowawcze;

- zajęcia profilaktyczne;

- spotkania z terapeutami;

- apele porządkowe;

- spotkania z Zespołem ds. Nieletnich i Patologii;

- system oceny zachowania.

Uczeń:

- zna swoją sytuację prawną: prawa

i obowiązki;

- zna konsekwencje niewłaściwego postępowania w szkole i poza nią.

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog, psycholog.

5. Kształtowanie u uczniów poczucia

współodpowiedzialności  za szkołę

i otoczenie.             

- apele porządkowe;

- sprzątanie rejonów;

- dbanie o estetykę

i czystość.

Uczeń:

- jest odpowiedzialny za swoje otoczenie,

- dba o swoją klasę, szkołę.

Dyrekcja szkoły, wychowawcy, samorząd szkolny.

           

 

Ukształtowanie człowieka mającego poczucie tożsamości z własnym regionem i narodem, wyrażającego właściwą postawę wobec symboli i tradycji narodowych.

 

OBSZAR: WYCHOWANIE REGIONALNO- PATRIOTYCZNE

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

ODPOWIE-

DZIALNY

1. Kształcenie świadomości własnego pochodzenia.

- konkursy;

- lekcje historii, WOS;

- dzień regionu;

- drzewo genealogiczne.

Uczeń:

- jest świadom swojego pochodzenia.

Nauczyciele przedmiotów.

2. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej przez poznanie najbliższego otoczenia i jego pochodzenia.

- konkursy;

- wystawy publikacji o tematyce regionalnej;

- spotkania z regionalnymi twórcami;

- wycieczki po regionie.

Uczeń:

- jest związany emocjonalnie z najbliższym otoczeniem.

Nauczyciele, wychowawcy klas, bibliotekarz.

4. Rozwijanie wiedzy o zabytkach i kulturze własnego regionu i ich związkach z kulturą kraju.

- poznawanie historii kraju;

- analiza publikacji o regionie i państwie;

- lekcje historii, j. polskiego, WOS.

Uczeń:

- zna kulturę i historię własnego regionu,

- potrafi określić podobieństwa i różnice w stosunku do innych regionów;

- zna najważniejsze zabytki w Polsce.

Nauczyciele, wychowawcy klas, bibliotekarz.

5. Kształtowanie umiejętności postrzegania własnego kraju i regionu jako części Europy.

- lekcje historii, WOS;

- analiza publikacji o państwach Europy i Unii Europejskiej;

Uczeń:

- dostrzega związki pomiędzy kulturą Polski i innych państw europejskich.

Nauczyciel historii, WOS.

6. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez uczestnictwo i organizację imprez związanych z historią i tradycją.

- lekcje historii, WOS, j.polskiego;

- akademie;

- Dzień Regionu.

Uczeń:

- ma ugruntowane poczucie tożsamości.

Nauczyciele. wychowawcy klas.

7. Uczenie pielęgnowania miejsc pamięci narodowej.

- apele okolicznościowe, akademie;

- opieka nad cmentarzem Wojennym Żołnierzy Radzieckich;

- wycieczki do miejsc pamięci narodowej.

Uczeń:

- szanuje symbole i tradycje.

Wychowawcy, nauczyciele.

8. Tworzenie tradycji szkoły – oddawanie czci jej patronowi – Janowi Pawłowi II.

- lekcje religii;

- Kronika Szkoły;

- Dzień Papieski

Uczeń:

- identyfikuje się z własną szkołą, zna życie jej patrona.

Katecheci, nauczyciele.

9. Dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi.

- udział w akademiach z okazji świąt państwowych .

Uczeń:

- ma poczucie dumy narodowej,

- zna hymn narodowy, godło;

- ubiorem i postawą podkreśla świąteczny charakter uroczystości.

Wszyscy nauczyciele.

 

Ukształtowanie człowieka oczytanego, potrafiącego świadomie korzystać z zasobów biblioteki oraz docierać do różnego rodzaju informacji.

 

OBSZAR: UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA,

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELICZYCH

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

ODPOWIE-DZIALNY

Rozbudzenie w uczniach zainteresowania czytelniczego.

-zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, warsztaty aktywizujące czytelnictwo;

- organizowanie i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach czytelniczych;

-stwarzanie uczniom przestrzeni do kontaktu z książką;

- odwoływanie się do zainteresowań uczniów doborze lektur;

-organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się twórczością literacką, działającymi w Pszczynie i regionie;

- prowadzenie akcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli - Podziel się książką.

- organizowanie kiermaszów taniej książki.

-organizowanie okazjonalnych, tematycznych wystaw książek.

Uczeń:

- czyta interesujące go książki,

- rozwija swoje zainteresowania,

- poznaje proces powstawania dzieła literackiego,

- wzbogaca słownictwo i zakres doświadczeń

 

bibliotekarz, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

Przygotowanie uczniów do samokształcenia - kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł w docieraniu do informacji.

 

- rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki;

- angażowanie uczniów w działalność biblioteki oraz w promowanie jej zasobów;

- proponowanie uczniom korzystania z ebooków i audiobooków

Uczeń

- wykorzystuje warsztat informacyjny biblioteki,

- korzysta z ebooków i audiobooków,  jako alternatywy dla tradycyjnej formy książki.

bibliotekarz, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

Kształtowanie, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury

-głośne czytanie książek w klasach;

-czytanie przez gimnazjalistów ciekawych tekstów uczniom młodszych klas szkoły podstawowej;

-podejmowanie działań, aby język dzieł literackich był zrozumiały dla uczniów; wskazywanie walorów lektur szkolnych, dla których warto je czytać;

- wskazywanie w literaturze odniesień do osobistych doświadczeń uczniów, ich potrzeb, zainteresowań, fascynacji;

- organizowanie wyjazdów o charakterze kulturalnym (kino, teatr) na  ekranizacje lub spektakle związane z opracowywanymi lekturami

- uczniowie czytają i analizują treść lektur szkolnych,

- znajdują w czytanych tekstach odniesienia do osobistych doświadczeń,

- uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, które poszerzają horyzonty myślowe

bibliotekarz, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

 

 

 

 

Ukształtowanie człowieka o refleksyjnej postawie wobec różnych sytuacji życiowych, rozpoznającego podstawowe wartości i dokonującego właściwej ich hierarchizacji.

 

OBSZAR: WYCHOWANIE MORALNO- ETYCZNE

 

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

ODPOWIE-

DZIALNY

1. Wspieranie  rozwoju świadomości moralnej uczniów.

- lekcje j. polskiego, religii, wychowawcze;

- zajęcia warsztatowe;

- integracja z niepełnosprawnymi;

- udział uczniów w akcjach charytatywnych środowiskowych i ogólnopolskich, np.; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka

Uczeń:

- jest otwarty na potrzeby innych i chętny do pomocy,

- zna podstawowe wartości moralne;

- ma świadomość ważnych problemów, - dokonuje właściwej hierarchizacji wartości.

Nauczyciele

 j. polskiego, religii, wychowawcy, opiekun SU, pedagog, psycholog

2. Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, płciowych i światopoglądowych

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

j. polskiego, religii;

- organizowanie spotkań z ludźmi różnych kultur i wyznań .

Uczeń:

- jest tolerancyjny, szanuje odmienności kulturowe, wyznaniowe, światopoglądowe, narodowościowe i płciowe.

Nauczyciele

j. polskiego, religii, wychowawcy.

4. Wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielnych osądów i działań moralnych.

- konkursy biblijne;

- konkursy na recenzje książek i filmów;

- wyjścia do teatru.

- kontakt z tekstem literackim.

Uczeń:

- ma swoje zdanie, prezentuje własne stanowisko w dialogu z innymi.

Katecheci, nauczyciele

j. polskiego, wychowawcy, bibliotekarz.

5. Uświadamianie prawa do godnego życia i śmierci każdego człowieka.

- lekcje j. polskiego, religii,

- lekcje wychowawcze.

 

Uczeń:

- szanuje i ceni życie swoje i innych, zna jego wartość

 

Katecheci, nauczyciele     j. polskiego, wychowawcy.

6. Rozbudzanie wrażliwości moralnej wobec osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

- lekcje j. polskiego, religii, wychowawcze;

- opieka nad potrzebującymi – kontakt z Domem Pomocy Społecznej oraz z OPS;

- kiermasze

- akcje charytatywne.

Uczeń:

- rozumie potrzebę niesienia pomocy potrzebującym.

Katecheci, nauczyciele j. polskiego, wychowawcy.

 


Ukształtowanie człowieka umiejącego świadomie korzystać z dóbr kultury
i współtworzyć ją.

 

OBSZAR: WYCHOWANIE KULTURALNO- ESTETYCZNE

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

ODPOWIE-

DZIALNY

1.Kształtowanie zainteresowań artystycznych (muzyka, plastyka, technika, twórczość literacka, teatralna)

- lekcje j. polskiego, muzyki, plastyki, techniki, lekcje biblioteczne, zajęcia świetlicowe;

- wycieczki do muzeów, galerii, teatrów, kin, bibliotek.

Uczeń:

- kształtuje swoją wrażliwość, ma poczucie piękna;

- uczy się dostrzegać różnorodność otaczającej rzeczywistości i interpretować ją w twórczy sposób.

Nauczyciele sztuki,

j. polskiego, wychowawcy, bibliotekarz.

2. Kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne życie i czerpania z niej korzyści duchowych.

- organizowanie wystaw prac plastycznych uczniów, publikowanie poezji;

- działalność koła wokalnego (chór), plastycznego, teatralnego, technicznego;

- spojrzenie na świat przez pryzmat twórczości Jana Pawła II – patrona szkoły.

Uczeń:

- rozwija swoje zdolności artystyczne, wykazuje się inwencją twórczą;

- uczestniczy w wybranych formach sztuki, jest twórcą kultury.

Nauczyciele sztuki, j. polskiego, wychowawcy, katecheci.

3. Uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu kultury i sztuki.

- poruszanie problemów podkultury: języka wulgaryzmów w filmie, sztuce, w życiu;

- lekcje j. polskiego, sztuki, wychowawcze.

Uczeń:

- potrafi wartościować

zjawiska z zakresu kultury i sztuki.

Nauczyciele, wychowawcy, katecheci.

4. Ukazanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.

- oglądanie filmów (taśmy video; płyty DVD);

- wyjścia do kina, teatru;

- recenzje.

Uczeń:

- korzysta z osiągnięć cywilizacji technicznej;

- czerpie wartościowe wzorce w kontaktach z filmem i teatrem.

Wychowawcy, nauczyciele.

5. Uczenie kultury życia codziennego, savoir – vivre w szkole, w domu, na ulicy.

- zajęcia lekcyjne;

- kontakty z uczniami na dyżurach podczas przerw;

 

 

 

Uczeń:

Zna zasady savoir – vivre i potrafi je stosować.

Wychowawcy, nauczyciele.

6. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania ze środków masowego przekazu informacji.

- lekcje WOS, j. polskiego, wychowawcze, zajęcia biblioteczne.

Uczeń:

- potrafi selekcjonować informacje i korzystnie ustosunkować się do nich.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, bibliotekarz.

7. Zainteresowanie uczniów kulturą angielską i niemiecką.

- lekcje j. angielskiego, niemieckiego, polskiego, historii, zajęcia w czytelni;

- wycieczki i wymiany międzynarodowe;

- Dzień Kultury Brytyjskiej i Niemieckiej.

Uczeń:

 - interesuje się kulturą Anglii i Niemiec, zna charakterystyczne zwyczaje i tradycje tych narodów.

Nauczyciele j. angielskiego, niemieckiego, polskiego, historii, bibliotekarz.

8. Stworzenie uczniom możliwości prezentowania swoich osiągnięć.

- olimpiady, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, wystawy prac, gazetki, współpraca z lokalnymi mediami.

Uczeń:

- ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, dyrekcja szkoły.

 

Ukształtowanie człowieka proekologicznego - przyjaznego wobec środowiska przyrodniczego, umiejącego krytycznie oceniać relacje pomiędzy działalnością ludzi, a stanem środowiska.

OBSZAR: WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

ODPOWIE-

DZIALNY

1. Uświadamianie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody.

- lekcje biologii, chemii, geografii, fizyki, techniki, plastyki;

- apele, konkursy ekologiczne.

Uczeń:

- rozumie pojęcie ekologii;

- zna zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka.

Nauczyciele przedmiotów.

2. Kształtowanie u uczniów postawy i świadomości proekologicznej (segregacja i składowanie odpadów, recykling)

- Dzień Ziemi;

- uczestnictwo w akcjach promujących czystość Ziemi (akcja „Sprzątanie Świata”);

- publikacje, filmy.

Uczeń:

- troszczy się o estetykę otoczenia, podejmuje działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu i w swoim życiu.

Nauczyciele przedmiotów.


Ukształtowanie człowieka znającego swoje predyspozycje psychofizyczne

i przygotowanego do wyboru dróg kształcenia oraz zawodu.

OBSZAR: PREORIENTACJA ZAWODOWA

DZIAŁANIA SZKOŁY

SPOSOBY

REALIZACJI

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

ODPOWIE-

DZIALNY

1. Poznanie siebie: poznawanie cech swojego charakteru i temperamentu, zwrócenie uwagi na zainteresowania, uzdolnienia i zamiłowania, rozwijanie predyspozycji psychofizycznych.

- pogadanki, rozmowy na temat szkół funkcjonujących na terenie powiatu, regionu, województwa;

- konsultacje z doradcami zawodowymi z PP-P, zajęcia dla klas III ;

- stosowanie systemu preorientacji zawodowej (informacje, foldery, ulotki, Internet).

- diagnozowanie cech osobowościowych, zainteresowań oraz predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Uczeń:

- zna swoje predyspozycje i zainteresowania,

- rozumie potrzebę zdobywania wiedzy,

- wie jak przezwyciężyć stres.

Doradca zawodowy, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

2. Poznawanie zawodów: uczenie umiejętności korzystania z informatorów.

 

- wyjścia do różnych typów szkół na „Dni Otwarte”;

- udział w Giełdzie Szkół ponadgimnazjalnych

- spotkania z przedstawicielami zawodów;

- lekcje wychowawcze, techniki, informatyki.

Uczeń:

- potrafi korzystać z informatorów, potrafi sprecyzować, jakie ma zainteresowania i czym chciałby się zajmować.

Doradca zawodowy, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotów.