• 32.jpg
 • 33.jpg
 • zdj.jpg
 • Infa3.jpg
 • logo11.jpg
 • logo1.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 35.jpg
 • 31.jpg
 • 2.jpg
 • logo2.jpg
 • infa2.jpg

Program profilaktyczny 2016/17

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016 / 2017

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

IM. JANA PAWŁA II

W PSZCZYNIE

                                   „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile,

                                              ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą,

                                                        nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu

                                                              i nienawiści, które są zdolne zniekształcić

                                                                      prawdziwe oblicze człowieka”.

                                                                                                                                /Jan Paweł II/

Proponowany Szkolny Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie i jednocześnie integralną całość z Programem Wychowawczym Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie, po to, aby stał się programem skutecznym.

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska rodzinnego jak i szkolnego. Jego realizacja ma stwarzać optymalne warunki rozwoju uczniów naszego gimnazjum oraz promować i chronić ich zdrowie.

Ponadto ważną rolę w profilaktyce spełniają wychowawcy. Z punktu widzenia profilaktyki treści muszą być włączane do nauczania przedmiotów i mają je uzupełniać.

Program profilaktyki promuje przede wszystkim zdrowy tryb życia, zapobiega uzależnieniom, przemocy, zaburzeniom emocjonalnym. Aby profilaktyka osiągnęła swój cel niezbędna jest współpraca na różnych obszarach: szkoła, klasa, środowisko.

W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa:

·      Profilaktyka pierwszorzędowa będzie skierowana do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka. Realizatorami tych działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów.

 

·      Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. Pomoc będzie organizowana przez pedagoga i psychologa szkolnego, poradnię psychologiczno pedagogiczną.

W ramach programu podjęte zostaną: - działania informacyjne - działania edukacyjne - działania integracyjne - działania wdrażające określone umiejętności - działania interwencyjne.

Identyfikacja problemów

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zauważa się, iż występują następujące obszary zagrożeń i zachowania problemowe:

 • niska motywacji do nauki (brak systematyczności i zła organizacja pracy),
 • zachowania agresywne uczniów (drobne bójki, zaczepki, wulgaryzmy),
 • niekonstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego (nadmierne korzystanie
  z komputera i Internetu),
 • konflikty rówieśnicze,
 • nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych oraz regulaminów szkoły
 • niski poziom świadomości prozdrowotnej (dot. palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, niewłaściwe odżywianie, napoje energetyzujące),
 • absencja uczniów (wagary, spóźnienia).

 

Cele Szkolnego Programu Profilaktyki

1.      Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój oraz wspieranie rodziców w procesie poszukiwania różnorodnych form pomocy.

2.     Budowanie systemu wartości zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

3.     Poszanowanie i respektowanie regulaminów szkolnych, prawa, w tym praw człowieka, dziecka.

4.     Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, aktywność zapewniających wszechstronny rozwój osobisty.

5.     Ograniczanie czynników, które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia.

6.     Dostarczanie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat promocji zdrowia, opieki medycznej i racjonalnego żywienia.

7.     Rozwijanie umiejętności interpersonalnych tj. współpraca, komunikatywność, empatia, wrażliwość społeczna.

8.    Reagowanie na zachowania agresywne, kontrola nad swoimi emocjami, złością.

9.     Rozwijanie umiejętności asertywnych, konstruktywnego rozwiązywania problemów.

10.Motywowanie uczniów do nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz dostarczenie informacji nt. konsekwencji nierealizowania obowiązku szkolnego. Rozwijanie zainteresowań poznawczych, pozytywnego stosunku do szkoły.

11.   Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

12.Planowanie przyszłej kariery zawodowej poprzez zajęcia z doradztwa zawodowego.

13.Uczenie świadomego podejmowania decyzji oraz ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i wyborów.

14.Uświadamianie zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia i bezpieczeństwa.

15.Niwelowanie zachowań agresywnych, przemocy i konfliktów pomiędzy uczniami.

Zadania Szkolnego Programu Profilaktyki

1.      Planowanie doskonalenia kadry pedagogicznej pod kątem realizacji programu profilaktyki szkolnej.

2.      Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących w szkole.

3.      Organizowanie przedsięwzięć wspierających uczniów w rozwoju psychospołecznym, kształtujących pozytywną motywację do podejmowania aktywności umysłowej
i społecznej.

4.       Współpraca z samorządem szkolnym na rzecz wzmocnienia jego roli we współdecydowaniu o ważnych sprawach dotyczących młodzieży.

5.      Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizowaniu profilaktyki.

6.      Podejmowanie współpracy z rodzicami.

7.      Włączenie społeczności szkolnej w akcje lokalne o charakterze profilaktycznym.

8.      Realizacja materiału dydaktycznego z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, fizycznego w oparciu o podstawy programowe – ścieżki między przedmiotowe.

9.      Organizacja konkursów propagujących zdrowy styl życia.

Przyjęte w programie zadania skierowane są do wszystkich uczestników procesu wychowawczego, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli.

Realizatorzy Szkolnego Programu Profilaktyki:

·         Dyrektor

·         Rodzice

·         nauczyciele

·         wychowawcy

·         pedagog szkolny

·         psycholog szkolny

·         doradca zawodowy

·         pielęgniarka szkolna

·         pracownicy instytucji wspierających dziecko i rodzinę: PP-P, OPS, PCPR, Komendy Powiatowej Policji, świetlic środowiskowych, kuratorzy, pracownicy Straży Miejskiej i in.

Nauczyciele pełnią istotną rolę w realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki poprzez: 

·         Dawanie przykładu własną postawą: podmiotowe traktowanie ucznia, stosunek do przedmiotu, merytoryczne, pedagogiczne przygotowanie.

·         Realizację programu pracy wychowawczej szkoły, planów pracy wychowawczej w poszczególnych klasach.

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, dydaktyczno- wyrównawczych, i in. zajęć specjalistycznych.

·         Prowadzenie kół zainteresowań.

·         Organizację imprez klasowych, szkolnych, konkursów.

·         Spotkania z rodzicami.

·         Pełnienie dyżurów na przerwach.

Szkolny program profilaktyki powinien być wdrażany w sposób planowy i ciągły  podczas:

 • zajęć dydaktycznych,
 • lekcji wychowawczych,
 • zajęć z pedagogiem, psychologiem szkolnym- indywidualnych i w klasach,
 • zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych,
 • zajęć organizowanych specjalnie dla potrzeb programu tj. warsztaty, spotkania
  z policjantem, pielęgniarką szkolną, pracownikami PP-P i in. w zależności od potrzeb, 
 • wycieczek, rajdów,
 • konkursów,
 • imprez szkolnych i klasowych,
 • pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
 • spotkań, konsultacji indywidualnych,
 • współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę,

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ

ORAZ MOTYWACJI DO NAUKI

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Diagnoza preferowanych stylów uczenia się

wychowawcy

lekcje wychowawcze

Organizacja kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

nauczyciele

zajęcia pozalekcyjne

Stosowanie aktywnych metod nauczania,

zachęcanie do kreatywnych działań

 i twórczego myślenia

wszyscy nauczyciele

lekcje przedmiotowe, zajęcia dodatkowe

Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach wychowawczych i przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych.

nauczyciele, wychowawcy, doradca zawodowy, bibliotekarz

lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe

Respektowanie przez nauczycieli zaleceń opinii i orzeczeń w procesie dydaktycznym.

wszyscy nauczyciele

dostosowanie wymagań

Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania. Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów, jasne i powszechnie znane kryteria oceniania.

nauczyciele, pedagog, psycholog

lekcje przedmiotowe

Objęcie najsłabszych uczniów opieką psychologiczno- pedagogiczną, opieką pedagoga i psychologa szkolnego, organizacja dodatkowych zajęć

pedagog, psycholog szkolny, wszyscy nauczyciele

 i wychowawcy

lekcje przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze

Włącznie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej (konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe i szkolne).

nauczyciele, wychowawcy

lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań

Analiza przyczyn wagarów i niepowodzeń szkolnych – współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, nauczyciele

analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, współpraca z rodzicami, konsultacje, wywiadówki

Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. I-II

„Zasady efektywnego uczenia się”

 

wychowawcy

lekcje wychowawcze, pogadanki

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, znajomość swoich mocnych i słabych stron.

nauczyciele, doradca zawodowy, pedagog, psycholog

Zajęcia warsztatowe, pogadanki, lekcje wychowawcze

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi kształcenia.

wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog, psycholog

dni otwarte oraz giełda szkół ponadgimnazjalnych, konsultacje indywidualne

Zajęcia w ramach orientacji zawodowej.

 

doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

pogadanki, zajęcia warsztatowe

Systematyczne realizowanie obowiązku szkolnego.

wychowawcy, dyrekcja,

nauczyciele, pedagog, psycholog,

rodzice/prawni opiekunowie

rozmowy z uczniami, współpraca z rodzicami, opieka nad uczniami wagarującymi

 

PROMOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW RÓWIEŚNICZYCH

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.

wszyscy nauczyciele, wychowawcy

wycieczki, konkursy

Integracja zespołów klasowych.

 

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog, psycholog

lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne, zajęcia integracyjne, organizacja wycieczek

Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów, przyczyny ich powstawania oraz sposoby unikania. Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej.

wychowawcy klas, pedagog, psycholog

rozmowy indywidualne, lekcje wychowawcze, pogadanki

Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z podporządkowania się regułom panującym w subkulturach (manipulacja). Tworzenie więzi z pozytywnie funkcjonującymi grupami.

wychowawcy klas, pedagog, psycholog

pogadanki, zajęcia w klasach

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Dbałość o kulturalne zachowanie się (godny strój uczniowski, używanie zwrotów grzecznościowych).

wszyscy nauczyciele

pogadanki, uroczystości szkolne, wyjazdy do teatru, wycieczki

Pobudzanie wrażliwości na piękno języka oraz wskazywanie szkodliwości wulgaryzmów.

wychowawcy klas,

nauczyciele języka polskiego,

pogadanki, rozmowy indywidualne

Organizacja wyjść do teatru, opery, kina poprzedzonych pogadanką na temat właściwego zachowania.

wychowawcy, nauczyciele języka polskiego

pogadanki, wyjścia,

Kształtowanie prawidłowych, obiektywnych ocen i sądów.

wszyscy nauczyciele, nauczyciele języka polskiego.

obiektywna dyskusja, sztuka argumentacji, krytyki, osądu przy omawianiu utworów literackich

Włączenie uczniów do prac na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Udział w akcjach charytatywnych.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, samorząd uczniowski

udział w akcjach charytatywnych, pogadanki

Promowanie postawy szacunku do siebie, innych oraz otoczenia.

wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

dyskusje, pogadanki,

Uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. Tolerancja wobec odmienności, chorób, niepełnosprawności.

wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

dyskusje, pogadanki, projekcja filmów

Uwrażliwienie uczniów na przejawy dyskryminacji.

wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

dyskusje, pogadanki, projekcja filmów

 

ZAPOBIEGANIE PRZEJAWOM NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz w drodze ze szkoły.

dyrektor, nauczyciele

dyżury nauczycielskie, dyżury na przystanku

Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go poprzez zaznajomienie młodzieży z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w dokumentach szkolnych.

Wychowawcy, nauczyciele

Zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania, procedurami obowiązującymi na terenie szkoły

Pogadanki w ramach programu „Konsekwencje nieprzestrzegania prawa przez nieletnich”- kl. I

Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP Pszczyna, pedagog, psycholog

pogadanki

Trening w zakresie asertywności.

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, doradca zawodowy

pogadanki, zajęcia warsztatowe

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

pogadanki, zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne

Nauka rozpoznawania emocji oraz ich adekwatnego wyrażania. Radzenie sobie z emocjami.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

pogadanki, zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy wśród uczniów.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

pogadanki, zajęcia warsztatowe, ankiety, rozmowy indywidualne, apele, projekcja filmów profilaktycznych

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Diagnoza problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych  wśród młodzieży klas I-III oraz rozmiarów zjawiska.

wychowawcy, psycholog szkolny, pedagog,

rozmowy, ankiety, obserwacje

 

„Światowy Dzień bez Papierosa” – zajęcia warsztatowe w klasach.

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna,

Zajęcia warsztatowe, pogadanki, projekcja filmów, gazetki

Fakty o alkoholu – zajęcia w klasach.

 

pedagog, psycholog wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

zajęcia warsztatowe, pogadanki, gazetki

 

Konkursy na temat zdrowego stylu życia – profilaktyka pozytywna

pedagog, psycholog pielęgniarka szkolna

konkursy wiedzy

„Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii” – zajęcia w klasach dotyczące zażywania narkotyków i dopalaczy.

pedagog, psycholog, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

pogadanki, zajęcia warsztatowe, gazetki, projekcja filmów

„Żyję bez ryzyka AIDS” – profilaktyka HIV i AIDS.

 

pedagog, psycholog, nauczyciel biologii, pielęgniarka szkolna, wychowawcy

zajęcia warsztatowe w klasach I, szkolny konkurs wiedzy dla klas I

Radzenie sobie ze stresem.

wychowawcy, pedagog, psycholog

pogadanki, warsztaty,

Racjonalne żywienie warunkiem zdrowia

i prawidłowego rozwoju młodzieży; dekalog zdrowia; problem anoreksji oraz bulimii.

nauczyciele biologii

i techniki, pielęgniarka szkolna, wychowawcy, pedagog, psycholog

pogadanki, zajęcia warsztatowe, gazetki

Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”.

nauczyciele, pielęgniarka szkolna

gazetki tematyczne, poradnictwo pielęgniarki, pogadanki,

Profilaktyka i prewencja zaburzeń psychicznych. Radzenie sobie z zaburzeniami psychicznymi. Wpływ trudności i niepowodzeń na zdrowie psychiczne. Radzenie sobie z chorobą w rodzinie.

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog

lekcje wychowawcze, pogadanki, gazetki, rozmowy indywidualne

Promocja zdrowia psychicznego poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, ugruntowanie adekwatnego obrazu siebie.

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog, doradca zawodowy

lekcje wychowawcze, pogadanki, gazetki, rozmowy indywidualne

Promowanie aktywności sportowej – zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnego typu zawodach sportowych na różnych szczeblach.

nauczyciele wychowania fizycznego

koła zainteresowań,

Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia.

Nauczyciele biologii i w-f, pielęgniarka szkolna, wychowawcy

Pogadanki, zajęcia wychowania fizycznego

 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO.

ROZWÓJ ZAINTERESIOWAŃ

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

ODPOWIEDZIALNI

REALIZACJA

Szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z masmediów (telewizja, komputer, Internet, telefon komórkowy).

wychowawcy, nauczyciele informatyki, pedagog, psycholog,

pogadanki, gazetki,  „Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu”

Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

Wychowawcy, nauczyciele

Zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, imprezy i uroczystości szkolne, SKKT „Wichura”, organizacja nocy w szkole, wieczorów filmowych

Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy

Zajęcia dodatkowe sportowe

Rozwijanie zainteresowań, określanie swoich cech i predyspozycji.

wychowawcy, doradca zawodowy

lekcje wychowawcze, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań

Rozbudzenie w uczniach zainteresowania czytelniczego.

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz

zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, warsztaty aktywizujące czytelnictwo (współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Pszczynie), zakup książek zgodnych z zainteresowaniami

Przygotowanie uczniów do samokształcenia - kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł w docieraniu do informacji.

nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, wychowawcy

Rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki – ułatwienie docierania do poszukiwanych tytułów

Korzystania z ebooków i audiobooków dostępnych w bibliotece, jako alternatywy dla tradycyjnej formy książki.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury

nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, wychowawcy

 

 

 

 

 

Głośne czytanie książek w klasach, czytanie przez gimnazjalistów ciekawych tekstów uczniom młodszych klas szkoły podstawowej, wyjazdy o charakterze kulturalnym

Działalność „Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości”.

doradca zawodowy, nauczyciel zajęć technicznych, pedagog, psycholog

udział w projektach, udzielanie informacji o zawodach, o lokalnym rynku pracy, testy predyspozycji

Utworzenie „Szkolnego Koła Wolontariatu”

doradca zawodowy, pedagog, psycholog

udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Organizacja i propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.

nauczyciele

konkursy wiedzy,

olimpiady,

zawody sportowe