• logo2.jpg
 • 32.jpg
 • 35.jpg
 • Infa3.jpg
 • 2.jpg
 • infa2.jpg
 • logo1.jpg
 • logo11.jpg
 • 31.jpg
 • zdj.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • 33.jpg

Wymagania programowe - geografia

PLAN REALIZACJI MATERIA?U NAUCZANIA Z Geografii

WRAZ Z OKRE?LENIEM WYMAGA? EDUKACYJNYCH

Temat

Poziom wymaga?

konieczny

podstawowy

rozszerzaj?cy

dope?niaj?cy

wykraczaj?cy

Czym zajmuje si? geografia?

Ucze?:

wyja?nia znaczenie terminu geografia

wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych

wymienia sfery Ziemi

Ucze?:

wyja?nia, czym zajmuje si? geografia fizyczna i spo?eczno-
-ekonomiczna

Ucze?:

omawia wsp?zale?no?ci zachodz?ce mi?dzy sferami Ziemi

Ucze?:

omawia wp?yw poszczeglnych sfer Ziemi na ?ycie i dzia?alno?? gospodarcz? cz?owieka

Ucze?:

omawia wp?yw dzia?alno?ci cz?owieka na funkcjonowanie sfer Ziemi

?rd?a informacji geograficznej. Kszta?t i wymiary Ziemi.

wymienia przyk?ady ?rde? informacji geograficznej

podaje g?wne cechy kszta?tu i wymiarw Ziemi

wyja?nia r?nice mi?dzy elipsoid? a geoid?

zna imiona lub nazwiska uczonych i ich dokonania w poznaniu kszta?tu Ziemi

przedstawia ewolucj? pogl?dw na temat kszta?tu i wymiarw Ziemi

Mapa i jej skala

wyja?nia znaczenie terminw: mapa, skala mapy, siatka kartograficzna, legenda

wymienia elementy mapy

rozr?nia rodzaje skali mapy

wskazuje skal? mniejsz? i wi?ksz?

pos?uguje si? skal? mapy do obliczania odleg?o?ci w terenie

wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu r?nych informacji geograficznych na mapie

przekszta?ca rodzaje skali map

oblicza skal? mapy, znaj?c odleg?o?? rzeczywist? i odleg?o?? na mapie

oblicza powierzchni? rzeczywist?, znaj?c skal? mapy i powierzchni?

na mapie

Rodzaje map. Generalizacja

wyja?nia znaczenie terminu plan

dokonuje podzia?u map ze wzgl?du na skal? i tre??

wskazuje r?nice mi?dzy map? a planem

wymienia i wskazuje przyk?ady map tematycznych

dobiera odpowiedni? map? w celu uzyskania okre?lonych informacji geograficznych

pos?uguje si? w terenie planem

wyja?nia, na czym polega generalizacja tre?ci mapy i uzasadnia konieczno??

jej stosowania

wskazuje mo?liwo?ci praktycznego wykorzystania planw i r?nych rodzajw map

Przedstawianie zjawisk

na mapach

wymienia metody prezentacji zjawisk na mapach

wymienia metody prezentacji rze?by terenu na mapach

wyja?nia znaczenie terminw: wysoko?? wzgl?dna, wysoko?? bezwzgl?dna,poziomica

odczytuje z map informacje przedstawione za pomoc? r?nych metod kartograficznych, w tym rwnie? odczytuje wysoko?? bezwzgl?dn?

oblicza wysoko?? wzgl?dn? oraz charakteryzuje rze?b? terenu na podstawie rysunku poziomicowego i mapy hipsometrycznej

charakteryzuje wybrane metody prezentacji zjawisk na mapach

dobiera w?a?ciw? metod? do przedstawienia wybranego zjawiska na mapie

charakteryzuje wybrane metody prezentacji rze?by terenu na mapach

rysuje profil terenu, korzystaj?c z rysunku poziomicowego

Czytamy map?

analizuje i interpretuje tre?ci map oglnogeograficznych i tematycznych

identyfikuje po?o?enie odpowiadaj?cych sobie obiektw geograficznych na fotografiach, zdj?ciach lotniczych oraz mapach topograficznych

lokalizuje na mapach najwa?niejsze obiekty geograficzne na ?wiecie i w Polsce (niziny, wy?yny, gry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, pa?stwa itp.)

projektuje i opisuje trasy wycieczek na podstawie map turystycznych, samochodowych i topograficznych

wykazuje zwi?zek mi?dzy cechami ?rodowiska przyrodniczego a zagospodarowaniem obszaru na podstawie mapy topograficznej

Czytamy map? topograficzn?-zaj?cia terenowe

korzysta z legendy mapy topograficznej

zna budow? busoli

wyja?nia zasad? dzia?ania busoli oraz sposb pos?ugiwania si? ni?

okre?la kierunki ?wiata za pomoc? busoli

okre?la swoje po?o?enie przy u?yciu mapy topograficznej

odczytuje z mapy topograficznej warto?ci poziomic

orientuje map? za pomoc? kompasu(busoli)

pos?uguje si? w terenie map? topograficzn?, turystyczn? i samochodow? (m.in. orientuje map? oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)

okre?la wysoko?? bezwzgl?dn? punktu oraz oblicza wysoko?? wzgl?dn?, korzystaj?c z mapy topograficznej

wyznacza azymut za pomoc? busoli

planuje tras? krtkiej wycieczki terenowej, korzystaj?c z mapy topograficznej

oblicza odleg?o?? rzeczywist?, korzystaj?c ze skali mapy

wykazuje zwi?zek mi?dzy cechami ?rodowiska przyrodniczego a zagospodarowaniem obszaru na podstawie mapy topograficznej

Wsp?rz?dne

geograficzne

wyja?nia znaczenie terminu siatka geograficzna

wskazuje na mapie i globusie po?udniki: 0 i 180 oraz p?kule wschodni? i zachodni?

wskazuje na mapie i globusie rwnik oraz p?kule p?nocn? i po?udniow?

cechy po?udnikw i rwnole?nikw

wskazuje na globusie oraz mapie ?wiata zwrotniki i ko?a podbiegunowe

wyja?nia znaczenie terminw: d?ugo?? geograficzna, szeroko?? geograficzna

okre?la po?o?enie geograficzne punktw i obszarw na mapie

wyja?nia r?nice mi?dzy siatk? geogr. a siatk? kartograficzn?

odczytuje wsp?rz?dne geograficzne na globusie

okre?la po?o?enie matematyczno-
-geograficzne punktw i obszarw na mapie

lokalizuje na globusie

i na mapie obiekty na podstawie wsp?rz?dnych geograficznych

ocenia znaczenie umiej?tno?ci okre?lania wsp?rz?dnych geograficznych w ?yciu cz?owieka

podaje zasady dzia?ania oraz przyk?ady zastosowania systemu nawigacji satelitarnej GPS

Powtrzenie wiadomo?ci z dzia?u: PODSTAWY GEOGRAFII.

SPRAWDZIAN

Ruch obiegowy Ziemi

wymienia planety Uk?adu S?onecznego

wyja?nia znaczenie terminw: orbita, ruch obiegowy Ziemi, rwnonoc wiosenna, rwnonoc jesienna, przesilenie zimowe, przesilenie letnie

wymienia daty rwnonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego

wymienia planety Uk?adu S?onecznego, zachowuj?c w?a?ciw? kolejno??

porwnuje planety Uk?adu S?onecznego, korzystaj?c z danych liczbowych

podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi

podaje najwa?niejsze geograficzne nast?pstwa ruchu obiegowego Ziemi

okre?la warto?? k?ta nachylenia osi ziemskiej do p?aszczyzny orbity

wyja?nia znaczenie terminw: growanie, widnokr?g

wymienia przyczyny wyst?powania astronomicznych pr roku

podaje przyczyny wyst?powania za?mienia S?o?ca i Ksi??yca

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary, na ktrych wyst?puj? dni i noce polarne

dowodzi wp?ywu nachylenia osi ziemskiej do p?aszczyzny orbity na wyst?powanie astronomicznych pr roku

przedstawia na ilustracji uk?ad Ziemi, S?o?ca i Ksi??yca podczas za?mienia S?o?ca i Ksi??yca

wyja?nia znaczenie terminw: galaktyka, Droga Mleczna

omawia wp?yw ruchu obiegowego Ziemi na zmiany w przyrodzie i ?ycie cz?owieka

O?wietlenie Ziemi w pierwsze dni astronomicznych pr roku.

rozpoznaje rysunki przedstawiaj?ce o?wietlenie Ziemi w pierwsze dni astronomicznych pr roku

podaje przyczyn? zmiany k?ta padania promieni s?onecznych na powierzchni? Ziemi w ci?gu roku

przedstawia (wykorzystuj?c rwnie? w?asne obserwacje) zmiany w o?wietleniu Ziemi oraz w d?ugo?ci trwania dnia i nocy w r?nych szeroko?ciach geograficznych i porach roku

wyja?nia przyczyny wyst?powania zjawiska dnia i nocy polarnej

dowodzi zwi?zku mi?dzy ruchem obiegowym Ziemi a zmian? d?ugo?ci trwania dnia i nocy w ci?gu roku

Strefy o?wietlenia Ziemi.

wymienia nazwy stref o?wietlenia Ziemi

zna nazwy rwnole?nikw b?d?cych granicami stref o?wietlenia Ziemi

charakteryzuje strefy o?wietlenia Ziemi

podaje konsekwencje wyst?powania stref o?wietlenia Ziemi

oblicza wysoko?? S?o?ca w pierwsze dni astronomicznych pr roku

Wyznaczanie miejscowego po?udnika za pomoc? gnomonu- zaj?cia terenowe

zna terminy: gnomon, po?udnie s?oneczne

zna sposoby wyznaczania kierunkw w terenie

zna zale?no?ci pomi?dzy wysoko?ci? S?o?ca i d?ugo?ci? cienia gnomonu

omawia zastosowanie gnomonu

wyznacza po?udnik miejscowy za pomoc? gnomonu

wyznacza wysoko?? S?o?ca nad widnokr?giem

potrafi skonstruowa? zegar s?oneczny

Ruch obrotowy Ziemi

wyja?nia znaczenie terminw: ruch obrotowy Ziemi, doba, czas s?oneczny

podaje cechy ruchu obrotowego Ziemi

podaje najwa?niejsze geograficzne nast?pstwa ruchu obrotowego Ziemi

wyja?nia przyczyn? wyst?powania dnia i nocy

pos?uguje si? ze zrozumieniem poj?ciami: ruch obrotowy Ziemi, czas s?oneczny,

wskazuje zale?no?? mi?dzy ruchem obrotowym Ziemi a rachub? czasu

oblicza czas miejscowy, znaj?c r?nic? d?ugo?ci geograficznej

wymienia skutki dzia?ania si?y Coriolisa

omawia wp?yw ruchu obrotowego Ziemi na zjawiska przyrodnicze i ?ycie cz?owieka

Czas strefowy i urz?dowy.

wyja?nia znaczenie terminw: czas strefowy, czas urz?dowy

wyja?nia, dlaczego zosta?y wprowadzone strefy czasowe i mi?dzynarodowa linia zmiany daty

wyja?nia r?nice mi?dzy czasem s?onecznym a czasem strefowym i urz?dowym

pos?uguje si? map? stref czasowych do okre?lania r?nicy czasu strefowego i s?onecznego na Ziemi

wymienia nazwy stref czasowych, w ktrych obr?bie po?o?ona jest Polska

pos?uguje si? ze zrozumieniem poj?ciami: czas strefowy, czas urz?dowy

uzasadnia konieczno?? stosowania czasu strefowego i urz?dowego

wyja?nia, dlaczego mi?dzynarodowa linia zmiany daty nie pokrywa si? dok?adnie z po?udnikiem 180

Powtrzenie wiadomo?ci z dzia?u: RUCHY ZIEMI.

Sprawdzian.

Atmosfera.

Temperatura powietrza

wyja?nia znaczenie terminw: atmosfera, troposfera, pogoda

podaje nazwy gazw wchodz?cych w sk?ad powietrza atmosferycznego

wymienia czynniki klimatotwrcze wp?ywaj?ce na warto?? temperatury powietrza

wymienia nazwy warstw atmosfery, zaczynaj?c od warstwy znajduj?cej si? najbli?ej powierzchni Ziemi

omawia zmiany temperatury powietrza w atmosferze, pos?uguj?c si? ilustracj?

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary o najwy?szej i najni?szej temperaturze powietrza

charakteryzuje poszczeglne warstwy atmosfery

sporz?dza klimatogram, korzystaj?c z danych klimatycznych

wykazuje na przyk?adach zwi?zek mi?dzy wysoko?ci? S?o?ca a temperatur? powietrza

oblicza ?redni? roczn? temperatur? powietrza, ?redni? roczn? amplitud? temperatury powietrza oraz roczn? sum? opadw at.

oblicza zmiany temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysoko?ci nad poziomem morza

wyja?nia na przyk?adach wp?yw czynnikw klimatotwrczych na warto?? temperatury powietrza

wyja?nia znaczenie terminu inwersja termiczna

omawia wp?yw dzia?alno?ci cz?owieka na zmiany zachodz?ce w sk?adzie powietrza atmosferycznego

Ci?nienie atmosferyczne i wiatr

wyja?nia znaczenie terminw: ci?nienie atmosferyczne, ni? baryczny, wy? baryczny, izobara

wymienia jednostki ci?nienia atmosferycznego

wymienia przyk?ady wiatrw sta?ych i okresowo zmiennych, wyst?puj?cych na kuli ziemskiej

wyja?nia przyczyn? powstawania wiatru

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary wyst?powania pasatw i monsunw

wyja?nia zale?no?? mi?dzy warto?ci? ci?nienia atmosferycznego a wysoko?ci? nad poziomem morza

sporz?dza schemat wy?u i ni?u barycznego

charakteryzuje rodzaje wiatrw na podstawie

ilustracji

wyja?nia, w jaki sposb powstaj? cyklony tropikalne i tornada, charakteryzuje je oraz podaje obszary ich wyst?powania

Wilgotno?? powietrza i opady atmosferyczne

wyja?nia znaczenie terminw: wilgotno?? powietrza, wilgotno?? wzgl?dna, kondensacja, resublimacja

wymienia rodzaje opadw i osadw atmosferycznych

wyja?nia proces powstawania chmur i opadw atmosferycznych

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary o najwy?szych i najni?szych rocznych sumach opadw atmosferycznych

rozpoznaje rodzaje opadw i osadw atmosferycznych na podstawie fotografii

podaje przyk?ady negatywnego wp?ywu nadmiaru oraz niedoboru opadw atmosferycznych na ?ycie i dzia?alno?? cz?owieka

rozpoznaje rodzaje chmur na podstawie fotografii

omawia warunki powstawania poszczeglnych rodzajw osadw atmosferycznych

omawia przyczyny nierwnomiernego rozmieszczenia opadw at. na Ziemi

omawia sposb powstawania opadw frontalnych, konwekcyjnych i orograficznych

Klimaty kuli

ziemskiej

wyja?nia znaczenie terminu klimat

wymienia elementy klimatu

podaje r?nic? mi?dzy klimatem a pogod?

wymienia g?wne czynniki klimatotwrcze

charakteryzuje wp?yw g?wnych czynnikw klimatotwrczych na klimat

wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasi?g na mapie stref klimatycznych

wykazuje zr?nicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadw atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi

charakteryzuje na podstawie wykresw lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadw atmosferycznych w ci?gu roku w wybranych stacjach meteorologicznych po?o?onych w r?nych strefach klimatycznych

omawia na przyk?adach wp?yw wybranych czynnikw klimatotwrczych

na klimat danego obszaru

podaje przyk?ady wp?ywu klimatu na ?ycie i dzia?alno?? gospodarcz? cz?owieka

podaje na podstawie map tematycznych zale?no?ci mi?dzy strefami o?wietlenia Ziemi a strefami klimatycznymi

charakteryzuje klimat grski

omawia wp?yw klimatu grskiego na wyst?powanie pi?ter ro?linnych

ocenia wp?yw klimatu

na zagospodarowanie wybranych regionw kuli ziemskiej

Zasoby wodne Ziemi

podaje przyk?ady wd powierzchniowych i podziemnych

wyja?nia znaczenie terminw: morze, zatoka, szelf kontynentalny, gejzer, wody termalne, wody mineralne

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata oceany i podaje ich nazwy

wymienia rodzaje ruchw wody morskiej

omawia zasoby wodne Ziemi, korzystaj?c z diagramu

podaje jednostk? i omawia zasolenie wd oceanicznych

wymienia typy mrz i wskazuje ich przyk?ady na mapie oglnogeograficznej ?wiata

wyja?nia znaczenie terminw: ciep?y pr?d morski, zimny pr?d morski

podaje przyk?ady ciep?ych i zimnych pr?dw morskich

omawia przyczyny zr?nicowania zasolenia wd oceanicznych

podaje przyk?ady mrz o najwi?kszym i najmniejszym zasoleniu wd

wymienia i wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata przyk?ady ciep?ych i zimnych pr?dw morskich

rozumie znaczenie mrz i oceanw w ?yciu i gospodarce cz?owieka

omawia przyczyny wyst?powania falowania i p?yww

podaje przyk?ady gospodarczego wykorzystania wd podziemnych

wyja?nia mechanizm funkcjonowania gejzerw

wymienia przyk?ady obszarw wyst?powania gejzerw

charakteryzuje zjawisko

El Nio

Powtrzenie wiadomo?ci z dzia?u: Atmosfera i hydrosfera.

Sprawdzian z dzia?u: ATMOSFERA I HYDROSFERA

Budowa wn?trza Ziemi

wymienia metody badania wn?trza Ziemi

wyja?nia znaczenie terminw: minera?, ska?a, pr?dy cieplne, magma

wymienia kolejne warstwy wn?trza Ziemi, zaczynaj?c od warstwy znajduj?cej si? najg??biej

wyja?nia znaczenie bada? geofizycznych w poznawaniu budowy wn?trza Ziemi

wskazuje r?nic? mi?dzy minera?em a ska??

klasyfikuje ska?y ze wzgl?du na ich genez?

wyja?nia r?nic? mi?dzy litosfer? a skorup? ziemsk?

podaje przyk?ady kamieni szlachetnych

wymienia przyk?ady gospodarczego wykorzystania ska? i minera?w

omawia budow? wn?trza Ziemi, pos?uguj?c si? ilustracj?

podaje zale?no?? mi?dzy g??boko?ci? a temperatur? we wn?trzu Ziemi

porwnuje warstwy wn?trza Ziemi

rozpoznaje na podstawie okazw ska? wybrane ska?y i okre?la ich rodzaj ze wzgl?du na genez?

omawia warunki powstawania poszczeglnych rodzajw ska? na podstawie ilustracji

okre?la twardo?? minera?w na podstawie skali Mohsa

P?ytowa budowa litosfery. Trz?sienia ziemi

wymienia procesy wewn?trzne kszta?tuj?ce rze?b? powierzchni Ziemi

wyja?nia znaczenie terminw: ryft oceaniczny, grzbiet ?rdoceaniczny, hipocentrum, epicentrum

podaje g?wne cechy p?ytowej budowy litosfery

podaje przyczyn? ruchu p?yt litosfery

podaje przyczyn? trz?sie? ziemi

omawia skutki trz?sie? ziemi

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary wzmo?onej aktywno?ci sejsmicznej

podaje skal?, w ktrej okre?lana jest si?a trz?sie? ziemi

wykazuje zwi?zek pomi?dzy p?ytow? budow? litosfery a wyst?powaniem trz?sie? ziemi

omawia sposb powstawania ryftw oceanicznych, grzbietw i roww oceanicznych

podaje przyk?ady dzia?a? podejmowanych przez cz?owieka w celu zminimalizowania skutkw trz?sie? ziemi

Wulkanizm

wyja?nia znaczenie terminw: lawa, erupcja, wulkan,

wymienia produkty erupcji wulkanicznej

omawia budow? wulkanu, pos?uguj?c si? ilustracj?

omawia pozytywne i negatywne skutki erupcji wulkanicznych

wymienia przyk?ady wulkanw i wskazuje je na mapie fizycznej ?wiata

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary wzmo?onej aktywno?ci wulkanicznej

wykazuje zwi?zek pomi?dzy p?ytow? budow? litosfery a wyst?powaniem zjawisk wulkanicznych

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata przebieg Ognistego Pier?cienia Pacyfiku

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata najwy?sze wulkany poszczeglnych kontynentw i podaje ich nazwy

Powstawanie gr

wyja?nia znaczenie terminu ruchy grotwrcze

wymienia nazwy er, zaczynaj?c od najstarszej ery

wymienia rodzaje gr

wymienia wielkie formy ukszta?towania powierzchni l?dw

podaje we w?a?ciwej kolejno?ci nazwy okre-sw w dziejach Ziemi

wymienia najwa?niejsze orogenezy w dziejach Ziemi

wymienia wielkie formy ukszta?towania dna oceanw

podaje przyk?ady gr fa?dowych, zr?bowych i wulkanicznych

wskazuje na oglno-geograficznej mapie ?wiata przyk?ady wielkich form ukszta?towania powierzchni l?dw

wyja?nia znaczenie terminu subdukcja

wymienia zjawiska towarzysz?ce procesowi subdukcji

podaje przyk?ady gr wypi?trzonych podczas poszczeglnych orogenez

charakteryzuje na podstawie ilustracji mechanizm powstawania gr fa?dowych i zr?bowych

wyja?nia proces powstawania gr wulkanicznych

charakteryzuje wielkie formy ukszta?towania powierzchni l?dw oraz dna oceanw

wymienia najwy?sze szczyty na kontynentach i podaje ich wysoko?ci

Powtrzenie wiadomo?ci z dzia?u: Wn?trze Ziemi.

Sprawdzian z dzia?u: WN?TRZE ZIEMI.

Wietrzenie

Procesy krasowe

wymienia procesy zewn?trzne kszta?tuj?ce rze?b? powierzchni Ziemi

wyja?nia znaczenie terminu wietrzenie

wymienia rodzaje wietrzenia

podaje nazw? produktu wietrzenia

wyja?nia znaczenie terminu krasowienie wymienia nazwy ska? ulegaj?cych krasowieniu

wyja?nia proces wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego

wyja?nia zjawisko wietrzenia mrozowego i ?uszczenia si? ska?

wymienia formy krasu powierzchniowego i podziemnego

omawia zale?no?? mi?dzy warunkami klimatycznymi a rodzajem i przebiegiem wietrzenia

omawia procesy krasowe i warunki, w ktrych zachodz?

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary wyst?powania rze?by krasowej

pos?uguje si? ze zrozumieniem poj?ciem wietrzenie

charakteryzuje proces odpadania i formy rze?by terenu powsta?e w jego wyniku

omawia formy krasowe wyst?puj?ce na powierzchni i pod powierzchni? ziemi

rozpoznaje i opisuje w terenie formy rze?by powsta?e w wyniku krasowienia

wymienia i charakteryzuje rodzaje ruchw masowych

podaje przyk?ady niebezpiecze?stw gro??cych cz?owiekowi wskutek wyst?pienia ruchw masowych

podaje nazwy najd?u?szych oraz najg??bszych jaski? na ?wiecie

Rze?botwrcza dzia?alno?? rzek

wyja?nia znaczenie terminw: erozja wg??bna, erozja wsteczna, erozja boczna, akumulacja

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata przyk?ady najd?u?szych rzek ?wiata

wskazuje na ilustracji przedstawiaj?cej dorzecze: ?rd?o, rzek? g?wn?, dop?ywy, uj?cie, obszar dorzecza, dzia? wodny

wymienia przyk?ady form powsta?ych w wyniku niszcz?cej i buduj?cej dzia?alno?ci rzeki

wymienia typy uj?? rzecznych

wyja?nia proces powstawania meandrw i starorzeczy

omawia warunki sprzyjaj?ce powstawaniu delt i uj?? lejkowatych

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata przyk?ady uj?? deltowych i lejkowatych

pos?uguje si? ze zrozumieniem poj?ciem erozja

przedstawia rze?botwrcz? rol? wd p?yn?cych

wykazuje zwi?zek mi?dzy spadkiem rzeki a charakterem procesw rze?botwrczych wody p?yn?cej

* oblicza ?redni spadek rzeki

Rze?botwrcza dzia?alno?? lodowcw grskich i l?dolodw

wyja?nia znaczenie terminu granica wiecznego ?niegu

wskazuje na mapie oglnogeograficznej ?wiata obszary wsp?cze?nie

zlodowacone

wskazuje r?nice mi?dzy lodowcem grskim a l?dolodem

wymienia czynniki warunkuj?ce powstawanie lodowcw grskich i l?dolodw

wymienia formy rze?by terenu powsta?e w wyniku dzia?alno?ci lodowcw grskich i l?dolodw

rozpoznaje na ilustracjach i fotografiach formy polodowcowe oraz podaje ich nazwy

przedstawia rze?botwrcz? rol? l?dolodw i lodowcw grskich

omawia, korzystaj?c z ilustracji, podobie?stwa i r?nice w krajobrazie polodowcowym powsta?ym w wyniku dzia?alno?ci lodowcw grskich i l?dolodw

rozpoznaje i opisuje w terenie formy rze?by powsta?e w wyniku dzia?alno?ci lodowcw grskich i l?dolodw

ocenia wp?yw zmian klimatycznych na grubo?? pokrywy lodowej lodowcw grskich i l?dolodw

Rze?botwrcza dzia?alno?? morza

wyja?nia znaczenie terminu abrazja

podaje przyk?ady form powsta?ych w wyniku rze?botwrczej dzia?alno?ci morza

wymienia typy wybrze?y morskich

omawia, korzystaj?c z ilustracji, proces cofania si? klifu oraz proces powstawania mierzei

wskazuje na oglnogeograficznej mapie ?wiata typy wybrze?y morskich

przedstawia rze?botwrcz? rol? fal morskich

wyja?nia genez? typw wybrze?y morskich

rozpoznaje i opisuje w terenie formy rze?by powsta?e w wyniku dzia?alno?ci morza

podaje przyk?ady dzia?a? maj?cych na celu ochron? wybrze?y klifowych przed abrazj?

Rze?botwrcza dzia?alno?? wiatru

wyja?nia znaczenie terminw: deflacja, korazja

podaje przyk?ady niszcz?cej i buduj?cej dzia?alno?ci wiatru na pustyniach

wymienia rodzaje pusty? ze wzgl?du na rodzaj pod?o?a

wskazuje na mapie oglno-geograficznej ?wiata najwi?ksze pustynie

wyja?nia r?nice mi?dzy barchanem a wydm? paraboliczn?

przedstawia rze?botwrcz? rol? wiatru

rozpoznaje i opisuje w terenie formy rze?by powsta?e w wyniku dzia?alno?ci wiatru

omawia wp?yw szaty ro?linnej na rze?botwrcz? dzia?alno?? wiatru

Powtrzenie wiadomo?ci z dzia?u: Procesy zewn?trzne kszta?tuj?ce powierzchni? Ziemi.

Sprawdzian wiadomo?ci z dzia?u: PROCESY ZEWN?TRZNE KSZTA?TUJ?CE POWIERZCHNI? ZIEMI.

Gleby na Ziemi

wyja?nia znaczenie terminu gleba

wyja?nia, na czym polega proces glebotwrczy

wymienia czynniki glebotwrcze

wyja?nia znaczenie terminu ?yzno?? gleby

wskazuje i nazywa poziomy glebowe na ilustracji przedstawiaj?cej profil glebowy

podaje przyk?ady gleb strefowych i astrefowych

omawia znaczenie gleb w przyrodzie i gospodarce cz?owieka

charakteryzuje poziomy glebowe

charakteryzuje wybrane typy gleb strefowych i astrefowych

porwnuje profile glebowe r?nych typw gleb

wykazuje zale?no?ci zachodz?ce mi?dzy czynnikami glebotwrczymi a typem genetycznym gleby

wykazuje wp?yw klimatu na zr?nicowanie gleb na Ziemi

uzasadnia potrzeb? racjonalnego gospodarowania glebami

Ro?linno?? na Ziemi

wymienia strefy ro?linne

na Ziemi

wskazuje strefy ro?linne na mapie oglnogeograficznej ?wiata

omawia zr?nicowanie stref ro?linnych na Ziemi

wykazuje wp?yw klimatu na zr?nicowanie ro?linno?ci na Ziemi

wykazuje zwi?zek pomi?dzy zr?nicowaniem stref ro?linnych na Ziemi a dzia?alno?ci? gospodarcz? cz?owieka

Utrwalenie wiadomo?ci z dzia?u :Pedosfera i biosfera.

Sprawdzian wiadomo?ci z dzia?u: Pedosfera i biosfera.

L.p.

Temat

Poziom wymaga?

konieczny

podstawowy

rozszerzaj?cy

dope?niaj?cy

wykraczaj?cy

47

Afryka- po?o?enie i ukszta?towanie linii brzegowej.

Ucze?:

wskazuje Afryk? na mapie ?wiata

wskazuje na mapie oglnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej Afryki oraz podaje ich nazw

Ucze?:

okre?la po?o?enie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej

porwnuje lini? brzegow? Afryki z lini? brzegow? innych kontynentw

Ucze?:

okre?la po?o?enie matematyczno-
-geograficzne Afryki

Ucze?:

oblicza rozci?g?o?? po?udnikow? i rwnole?nikow? Afryki

Ucze?:

podaje konsekwencje rozci?g?o?ci po?udnikowej i rwnole?nikowej

48

Rze?ba Afryki na tle budowy geologicznej.

Wody powierzchniowe Afryki.

wskazuje na mapie oglnogeograficznej krainy geograficzne i podaje ich nazwy

wskazuje na mapie oglnogeograficznej wybrane rzeki i jeziora Afryki oraz podaje ich nazwy

wyja?nia znaczenie terminw: obszar bezodp?ywowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

okre?la cechy ukszta?towania powierzchni Afryki

charakteryzuje wody powierzchniowe Afryki

wykazuje zwi?zki mi?dzy budow? geologiczn? a ukszta?towaniem pionowym Afryki

wyja?nia mechanizm powstawania systemu roww tektonicznych w Afryce

49

Strefy klimatyczne, ro?linne i glebowe Afryki.

wymienia nazwy stref klimatyczno-ro?linno-
-glebowych Afryki i wskazuje je na mapach

wymienia czynniki geograficzne kszta?tuj?ce klimat Afryki

przyporz?dkowuje strefom klimatycznym odpowiednie formacje ro?linne i typy gleb

omawia wp?yw wybranych czynnikw geograficznych na klimat Afryki

wyja?nia wyst?powanie stref klimatyczno-
-ro?linno-glebowych

charakteryzuje klimat oraz formacje ro?linne Afryki na podstawie mapy klimatycznej, klimatogramw oraz ilustracji

wykazuje symetryczno?? stref klimatyczno-
-ro?linno-glebowych Afryki

wyja?nia zale?no?ci mi?dzy klimatem a rozmieszczeniem ro?linno?ci i gleb w Afryce

dowodzi zwi?zku mi?dzy warunkami klimatycznymi, ukszta?towaniem pionowym a g?sto?ci? i uk?adem sieci rzecznej

50

Rozmieszczenie ludno?ci i urbanizacja Afryki.

podaje liczb? ludno?ci Afryki

wymienia nazwy odmian ludzkich zamieszkuj?cych Afryk?

wyja?nia znaczenie terminu g?sto?? zaludnienia

wymienia nazwy obszarw najg??ciej i najs?abiej zaludnionych w Afryce

wymienia problemy mieszka?cw Afryki

wyja?nia znaczenie terminw: eksplozja demograficzna, przyrost naturalny

omawia zr?nicowanie ludno?ci Afryki

wyja?nia znaczenie terminu: urbanizacja

omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce

wyja?nia przyczyny niskiego poziomu urbanizacji w Afryce

wskazuje na mapie oraz wymienia nazwy najwi?kszych miast Afryki

opisuje problemy mieszka?cw Afryki

ocenia wp?yw warunkw naturalnych na rozmieszczenie ludno?ci

omawia problemy zwi?zane z epidemi? AIDS na kontynencie afryka?skim

wymienia przyczyny i skutki g?odu oraz konfliktw zbrojnych tocz?cych si? na terenie Afryki

wyja?nia przyczyny i skutki wysokiego przyrostu naturalnego

analizuje przyczyny i skutki g?odu w Afryce

ocenia skutki wybranych konfliktw zbrojnych

okre?la zwi?zki pomi?dzy problemami wy?ywienia, wyst?powaniem chorb a poziomem ?ycia w krajach Afryki po?o?onych na po?udnie od Sahary

uzasadnia twierdzenie, ?e Afryka jest kontynentem ludzi m?odych

proponuje dzia?ania maj?ce na celu ograniczenie problemw mieszka?cw Afryki

51

Gospodarka Afryki

wymienia czynniki warunkuj?ce rozwj rolnictwa w Afryce

wymienia nazwy najwa?niejszych ro?lin ?ywieniowych i eksportowych uprawianych w Afryce

Wskazuje na mapie stref? Sahelu

uzasadnia potrzeb? racjonalnego gospodarowania w ?rodowisku charakteryzuj?cym si? powa?nymi niedoborami s?odkiej wody

wyja?nia, dlaczego Afryka nazywana jest kontynentem rolniczym

wykazuje, na przyk?adzie strefy Sahelu, zwi?zek pomi?dzy formami gospodarowania cz?owieka a zasobami wodnymi;

opisuje pasterstwo koczownicze w strefie Sahelu

omawia uwarunkowania rozwoju gospodarczego Afryki

analizuje gospodarowanie w strefie Sahelu

wyja?nia przyczyny i skutki pustynnienia

analizuje przyczyny i skutki nadmiernej dzia?alno?ci rolniczej

opisuje potencja? gospodarczy Egiptu i RPA

wyja?nia przyczyny niskiego poziomu rozwoju przemys?u w Afryce

ocenia warunki ?rodowiska przyrodniczego Afryki pod k?tem rozwoju rolnictwa

analizuje mapy gospodarcze Afryki i formu?uje wnioski

dowodzi wp?ywu kolonializmu na aktualne problemy gospodarcze Afryki

wykazuje zr?nicowanie poziomu rozwoju spo?eczno-gospodarczego pa?stw afryka?skich

52

Egipt darem Nilu

wymienia g?wne cechy ?rodowiska Egiptu

opisuje potencja? gospodarczy Egiptu

uzasadnia konieczno?? sztucznego nawadniania pl uprawnych w Egipcie

przedstawia cechy spo?eczno-gospodarcze Egiptu

ocenia znaczenie Kana?u Sueskiego dla gospodarki Egiptu i ?wiatowej wymiany handlowej

53

RPA najbogatszy kraj Afryki.

wymienia g?wne cechy ?rodowiska Republiki Po?udniowej Afryki

opisuje potencja? gospodarczy RPA

wyja?nia na czym polega?a polityka apartheidu

przedstawia cechy spo?eczno-gospodarcze RPA

ocenia wp?yw polityki apartheidu na wsp?czesne problemy spo?eczno- gospodarcze RPA

54

Przegl?d mapy politycznej Afryki.

na podstawie danych statystycznych wymienia najwi?ksze pa?stwa, pa?stwa o najwi?kszej liczbie ludno?ci i wskazuje je na mapie politycznej Afryki

wskazuje na mapie politycznej Afryki pa?stwa rejonu Sahelu

wykazuje si? podstawow? znajomo?ci? podzia?u politycznego Afryki

wykazuje si? dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Afryki

wykazuje zwi?zki pomi?dzy j?zykami urz?dowymi a przesz?o?ci? kolonialn?

wykazuje si? bardzo dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Afryki

ocenia wp?yw ?rodowiska naturalnego na rozwj wybranych krajw Afryki

wykazuje si? celuj?c? znajomo?ci? podzia?u politycznego Afryki

55

Powtrzenie wiadomo?ci o Afryce.

56

Sprawdzian wiadomo?ci o Afryce.

57

Ameryka- po?o?enie, linia brzegowa i ukszta?towanie powierzchni.

wskazuje Ameryk? na mapie ?wiata

wyja?nia znaczenie terminw: Ameryka P?nocna, Ameryka ?rodkowa, Ameryka Po?udniowa

wskazuje elementy linii brzegowej Ameryki na mapie oraz wymienia ich nazwy

okre?la po?o?enie geograficzne Ameryki na kuli ziemskiej

wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarw aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie

opisuje lini? brzegow? Ameryki

okre?la po?o?enie matematyczno-
-geograficzne Ameryki

wyja?nia przyczyny wulkanizmu i trz?sie? ziemi w Ameryce

oblicza rozci?g?o?? po?udnikow? i rwnole?nikow? Ameryki

porwnuje rozwini?cie linii brzegowej i ukszta?towanie powierzchni Ameryki

z innymi kontynentami

wykazuje zwi?zki mi?dzy budow? geologiczn? a ukszta?towaniem pionowym Ameryki

omawia aktywno?? sejsmiczn? uskoku San Andreas

58

Strefowo?? klimatyczna, ro?linna i glebowa Ameryk.

Wody powierzchniowe.

wymienia czynniki geograficzne kszta?tuj?ce klimat Ameryki

wskazuje na mapie i wymienia nazwy najwa?niejszych krain geograficznych, rzek i jezior w Ameryce P?nocnej i Po?udniowej

przyporz?dkowuje strefom klimatycznym odpowiednie zbiorowiska ro?linne

opisuje cechy klimatu Ameryki P?nocnej i Po?udniowej na podstawie klimatogramw i mapy klimatycznej

wykazuje wp?yw wybranych czynnikw przyrodniczych na klimat Ameryki

omawia skutki po?udnikowego uk?adu form rze?by terenu w Ameryce P?nocnej i Po?udniowej (na klimat i wody powierzchniowe)

wykazuje wp?yw klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk ro?linnych w Ameryce

wykazuje zwi?zki mi?dzy warunkami klimatycznymi, ukszta?towaniem pionowym a g?sto?ci? i uk?adem sieci rzecznej

59

Ludno?? Ameryk.

wymienia nazwy przedstawicieli odmian ludzkich oraz odmian mieszanych

wyja?nia przyczyny zr?nicowania ludno?ci Ameryki

wskazuje na mapie obszary g?sto i s?abo zaludnione w Ameryce oraz nazywa je

wymienia nazwy i wskazuje na mapie najwi?ksze miasta Ameryki

wyja?nia znaczenie terminu Ameryka ?aci?ska

opisuje wielkie migracje w dziejach Ameryki

wymienia przyczyny du?ego zr?nicowania etnicznego i kulturowego ludno?ci Ameryki

opisuje, korzystaj?c z mapy, rozmieszczenie ludno?ci Ameryki P?nocnej i Po?udniowej

wymienia przyczyny migracji do wielkich miast

wyja?nia wp?yw migracji na zr?nicowanie etniczne ludno?ci Ameryki

wykazuje zale?no?ci mi?dzy warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem ludno?ci w Ameryce

wyja?nia przyczyny wysokiego poziomu urbanizacji w Ameryce P?nocnej i Po?udniowej

wyr?nia g?wne cechy i przyczyny zr?nicowania kulturowego i etnicznego ludno?ci Ameryki

analizuje przyczyny wzrostu liczby ludno?ci Ameryki oraz prognozuje dalsze jej zmiany

analizuje zmiany wska?nika urbanizacji w Ameryce

opisuje warunki ?ycia i pracy ludzi zamieszkuj?cych wielkie miasta Ameryk

analizuje skutki gwa?townego wzrostu liczby ludno?ci w wielkich miastach Ameryki

60

Przegl?d mapy politycznej Ameryk

na podstawie danych statystycznych wymienia najwi?ksze pa?stwa, pa?stwa o najwi?kszej liczbie ludno?ci i wskazuje je na mapie politycznej Ameryk

wykazuje si? podstawow? znajomo?ci? podzia?u politycznego Ameryki

porwnuje liczb? ludno?ci w wybranych krajach Ameryki na podstawie dost?pnych ?rde?

wykazuje si? dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Ameryk

wykazuje zwi?zki pomi?dzy j?zykami urz?dowymi a przesz?o?ci? kolonialn?

wykazuje si? bardzo dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Ameryk

ocenia wp?yw ?rodowiska naturalnego na rozwj wybranych krajw Ameryk

wykazuje si? celuj?c? znajomo?ci? podzia?u politycznego Ameryk

61

Gospodarka Ameryk

wymienia cechy pa?stw wysoko rozwini?tych gospodarczo

wskazuje na mapie i wymienia nazwy krajw najlepiej i najs?abiej rozwini?tych gospodarczo pa?stw Ameryki

wskazuje na mapie obszary o najwi?kszej koncentracji przemys?u w Ameryce i nazywa je

opisuje cechy gospodarki bogatej p?nocy i biednego po?udnia Ameryki

wyja?nia r?nice mi?dzy gospodark? krajw wysoko i s?abo rozwini?tych gospodarczo

analizuje przyczyny zr?nicowania gospodarczego bogatej p?nocy i biednego po?udnia Ameryki

opisuje zwi?zki mi?dzy warunkami przyrodniczymi

a rozmieszczeniem przemys?u w Ameryce

ocenia warunki ?rodowiska przyrodniczego Ameryki pod k?tem rozwoju rolnictwa

62

Stany Zjednoczone

wskazuje na mapie ?wiata Stany Zjednoczone, podaje nazw? stolicy tego kraju i nazwy pa?stw z nim s?siaduj?cych

wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych, najwa?niejszych rzek i jezior USA

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego USA

wyja?nia znaczenie terminw: megalopolis, technopolia

wymienia najwa?niejsze cechy gospodarki USA

wymienia nazwy g?wnych ro?lin uprawianych w USA

okre?la po?o?enie geograficzne USA

omawia cechy ukszta?towania powierzchni USA

opisuje zr?nicowanie ludno?ci USA

wyja?nia zale?no?? mi?dzy warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludno?ci w USA

okre?la rol? Stanw Zjednoczonych w gospodarce ?wiatowej

wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarw o du?ej koncentracji przemys?u

uzasadnia, ?e Amerykanie s? narodem imigrantw

udowadnia, ?e Stany Zjednoczone krajem wysoko rozwini?tym gospodarczo

opisuje znaczenie Doliny Krzemowej w rozwoju gospodarczym USA

charakteryzuje regiony rolnicze w USA

analizuje struktur? u?ytkowania ziemi

wyja?nia uwarunkowania wysokiego rozwoju gospodarczego USA

analizuje uwarunkowania rozwoju przemys?u nowoczesnych technologii

wykazuje zwi?zki mi?dzy gospodark? a warunkami ?rodowiska w najwa?niejszych regionach gospodarczych Stanw Zjednoczonych

wykazuje zale?no?? mi?dzy wysokim poziomem gospodarki a poziomem rozwoju transportu

wyja?nia znaczenie terminu produkt ?wiatowy brutto

udowadnia, ze Stany Zjednoczone s? pot?g? gospodarcz? ?wiata

63

Brazylia-kraj wielkiej puszczy i przeludnionych miast.

wskazuje na mapie ?wiata Brazyli? i podaje nazw? stolicy tego kraju

wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych oraz najwa?niejszych rzek Brazylii

wskazuje na mapie i wymienia nazwy najwi?kszych miast Brazylii

wymienia najwa?niejsze cechy gospodarki Brazylii

wymienia nazwy g?wnych ro?lin ?ywieniowych uprawianych w Brazylii

okre?la po?o?enie geograficzne Brazylii

opisuje klimat Brazylii

charakteryzuje rozmieszczenie ludno?ci w Brazylii

opisuje poziom urbanizacji Brazylii

wyja?nia znaczenie terminu fawele

opisuje konflikt interesw pomi?dzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem

wykazuje wp?yw czynnikw geograficznych na klimat Brazylii

opisuje warunki ?ycia w wielkich miastach

okre?la cechy rozwoju i problemy wielkich miast

wskazuje na mapie obszary silnie uprzemys?owione oraz obszary rolnicze

omawia uwarunkowania rozwoju przemys?u i rolnictwa Brazylii

analizuje naturalne i antropogeniczne zagro?enia dla amazo?skiej selwy

analizuje udzia? i miejsce Brazylii w ?wiatowych zbiorach wybranych ro?lin uprawnych korzystaj?c z dost?pnych ?rde?

porwnuje poziom rozwoju gospodarczego Brazylii z poziomem rozwoju innych pa?stw Ameryki

64

Powtrzenie wiadomo?ci o Ameryce.

65

Sprawdzian wiadomo?ci o Ameryce.
66.

Arktyka i Antarktyka

wskazuje na mapie ?wiata Arktyk? i Antarktyk?

wymienia g?wne cechy i przyczyny zmian w ?rodowisku obszarw oko?obiegunowych

wyja?nia znaczenie terminw: gra lodowa, pak lodowy, nunatak, lodowiec szelfowy

wymienia cechy klimatu Arktyki i Antarktyki

przedstawia cechy po?o?enia Arktyki i Antarktyki na podstawie mapy

opisuje cechy ?rodowiska obszarw oko?obiegunowych

charakteryzuje klimat Antarktydy na podstawie klimatogramw

wyja?nia przyczyny zmian w ?rodowisku obszarw oko?obiegunowych

opisuje czynniki warunkuj?ce klimat obszarw oko?obiegunowych

charakteryzuje klimat obszarw oko?obiegunowych

analizuje uwarunkowania powstania pokrywy lodowej w Antarktyce

omawia status prawny Antarktydy

ocenia celowo?? bada? prowadzonych przez naukowcw na obszarach oko?obiegunowych

analizuje przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej nad Antarktyd?

67.

Charakterysty-ka Australii i Oceanii

wskazuje na mapie ?wiata Australi? i Oceani?

wymienia nazwy osobliwo?ci przyrodniczych Australii

wyja?nia znaczenie terminu endemity

wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych, rzek i jezior Australii

okre?la po?o?enie geograficzne Australii i Oceanii na kuli ziemskiej

opisuje, korzystaj?c z mapy, lini? brzegow? i ukszta?towanie pionowe Australii

wymienia regiony geograficzne Oceanii

charakteryzuje cechy ?rodowiska przyrodniczego Australii i Oceanii ze szczeglnym uwzgl?dnieniem cech klimatu oraz specyfiki ?wiata ro?lin i zwierz?t

ocenia znaczenie wd artezyjskich dla gospodarki Australii

oblicza rozci?g?o?? po?udnikow? i rwnole?nikow? Australii

wykazuje zale?no?? miedzy symetrycznym po?o?eniem Australii po obu stronach zwrotnika Kozioro?ca a uwarunkowaniami klimatycznymi

porwnuje, korzystaj?c z map, ?rodowisko przyrodnicze Australii oraz Oceanii ze ?rodowiskiem innych kontynentw

opisuje budow? niecki artezyjskiej i uwarunkowania wyst?powania ?rde? artezyjskich

68.

Ludno?? i gospodarka Australii.

wskazuje na mapie obszary o najwi?kszej g?sto?ci zaludnienia oraz obszary niezamieszkane w Australii

charakteryzuje zr?nicowanie ludno?ci Australii

wymienia g?wne cechy gospodarki Australii

analizuje struktur? u?ytkowania gruntw w Australii

wykazuje wp?yw migracji na zr?nicowanie australijskiego spo?ecze?stwa

analizuje uwarunkowania rozmieszczenia ludno?ci Australii i Oceanii

omawia wybrane zagadnienia gospodarcze Australii ze szczeglnym uwzgl?dnieniem roli grnictwa, rolnictwa i turystyki

przedstawia na podstawie map tematycznych g?wne cechy gospodarki Australii na tle warunkw naturalnych

analizuje zale?no?ci mi?dzy warunkami klimatycznymi a wyst?powaniem wd powierzchniowych

ocenia warunki ?rodowiska przyrodniczego Australii
i Oceanii pod k?tem warunkw ?ycia ludzi
i rozwoju gospodarki

wyja?nia zale?no?ci mi?dzy warunkami ?rodowiska przyrodniczego a sposobami gospodarowania
w rolnictwie Australii

69.

Sprawdzian z Australii i Oceanii

70

71

Warunki naturalne

wyja?nia znaczenie terminu Eurazja

wskazuje na mapie ?wiata Azj?

wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji

wymienia nazwy i wskazuje na mapie najwa?niejsze krainy geograficzne, rzeki oraz jeziora Azji

podaje przyk?ady geograficznych kontrastw w Azji

okre?la po?o?enie geograficzne Azji na kuli ziemskiej

charakteryzuje wybrane strefy ro?linne Azji

opisuje cechy klimatu Azji na podstawie klimatogramw i mapy klimatycznej

wymienia cechy ukszta?towania powierzchni Azji

opisuje rozmieszczenie wd powierzchniowych na podstawie mapy

wykazuje na podstawie map tematycznych,?e kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastw

opisuje na podstawie mapy granic? mi?dzy Europ? a Azj?

charakteryzuje ukszta?towanie powierzchni Azji

opisuje cyrkulacj? monsunow?

wykazuje wp?yw klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk ro?linnych

wyja?nia, na czym polega kontrastowo?? klimatyczna Azji

opisuje czynniki warunkuj?ce uk?ad promienisty wielkich systemw rzecznych w Azji

oblicza rozci?g?o?? po?udnikow? i rwnole?nikow? Azji

porwnuje rozwini?cie linii brzegowej i ukszta?towanie powierzchni Azji na tle innych kontynentw

wykazuje zale?no?? mi?dzy budow? geologiczn? a ukszta?towaniem powierzchni Azji

analizuje genez? powstania Himalajw

72.

Ludno?? i urbanizacja

podaje liczb? ludno?ci zamieszkuj?cej Azj?

wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarw o du?ej i ma?ej g?sto?ci zaludnienia

wymienia i wskazuje na mapie obszary, na ktrych kszta?towa?y si? najstarsze cywilizacje

opisuje zr?nicowanie ludno?ci Azji

omawia czynniki warunkuj?ce rozmieszcze-nie ludno?ci w Azji

omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej

wymienia nazwy pa?stw o wysokim i niskim wska?niku urbanizacji

wskazuje na mapie i wymienia nazwy azjatyckich miast-gigantw

analizuje zmiany liczby ludno?ci Azji

wyja?nia uwarunkowania powstania miast-
-gigantw

przedstawia na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze obszarw, na ktrych kszta?towa?y si? najstarsze cywilizacje

analizuje przyrost naturalny w wybranych pa?stwach Azji

charakteryzuje przyczyny i skutki wybranych problemw demograficznych Azji

opisuje dziedzictwo kulturowe najstarszych cywilizacji Azji

73.

Przegl?d mapy politycznej Azji

na podstawie danych statystycznych wymienia najwi?ksze pa?stwa, pa?stwa o najwi?kszej liczbie ludno?ci, pa?stwa wyspiarskie i wskazuje je na mapie politycznej Azji

wykazuje si? podstawow? znajomo?ci? podzia?u politycznego Azji

wykazuje si? dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Azji

wykazuje si? bardzo dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Azji

wykazuje si? celuj?c? znajomo?ci? podzia?u politycznego Azji

74.

Gospodarka

wykazuje zwi?zek pomi?dzy rytmem upraw i kultur? ry?u a cechami klimatu monsunowego w Azji Po?udniowo-Wschodniej

wymienia nazwy g?wnych ro?lin ?ywieniowych uprawianych w Azji

wymienia nazwy surowcw mineralnych wydobywanych w Azji

wymienia nazwy pa?stw wysoko i s?abo rozwini?tych gospodarczo

wskazuje na mapie g?wne rejony rolnicze w Azji i nazywa je

wskazuje na mapie g?wne regiony przemys?owe Azji

wyja?nia znaczenie terminu azjatyckie tygrysy i podaje przyk?ady

ocenia warunki rozwoju rolnictwa w Azji

omawia przyczyny zr?nicowania poziomu rozwoju rolnictwa w Azji

charakteryzuje azjatyckie tygrysy

opisuje znaczenie OPEC dla gospodarki ?wiatowej

omawia przyczyny zr?nicowania uprzemys?owienia

pa?stw w Azji

analizuje struktur? i warto?? PKB na jednego mieszka?ca w wybranych pa?stwach

wyja?nia przyczyny nierwnomiernego rozwoju gospo--darczego wybranych pa?stw Azji

analizuje poziom rozwoju gospodarczego pa?stw eksportuj?cych rop? naftow?

wykazuje kontrasty w rozwoju gospodarczym Azji

uzasadnia (na wybranych przyk?adach) wp?yw warunkw przyrodniczych na dzia?alno?? gospodarcz? cz?owieka

75.

Chiny

wskazuje Chiny na mapie, podaje nazw? stolicy tego kraju oraz nazwy pa?stw z nim s?siaduj?cych

wskazuje na mapie i wymienia nazwy krain geograficznych oraz najwa?niejszych rzek w Chinach

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego Chin

podaje liczb? ludno?ci Chin, analizuje wykresy i dane liczbowe dotycz?ce rozwoju ludno?ci Chin

wymienia nazwy g?wnych ro?lin uprawnych

wymienia najwa?niejsze cechy gospodarki Chin

okre?la po?o?enie geograficzne Chin

omawia cechy ukszta?towania powierzchni Chin, charakteryzuje klimat

opisuje przyczyny katastrofalnych powodzi w Chinach oraz sposoby zapobiegania im

wyja?nia zale?no?? mi?dzy warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludno?ci Chin

wskazuje na mapie obszary o du?ej koncentracji przemys?u i nazywa je

opisuje poziom urbanizacji w Chinach

analizuje dane liczbowe dotycz?ce urbanizacji w Chinach

wyja?nia na podstawie map tematycznych rozmieszczenie ludno?ci

wyja?nia, na czym polega chi?ski program kontroli urodze?

opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa Nizinie Chi?skiej

wymienia kierunki rozwoju gospodarczego Chin

wykazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce ?wiatowej

wykazuje zale?no?ci mi?dzy warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym Chin

analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin

w ostatnich latach

omawia kontrasty przyrodnicze Chin

wykazuje wp?yw Chin na ?wiatow? gospodark?

76.

Indie

wskazuje Indie na mapie, podaje nazw? stolicy tego kraju oraz nazwy pa?stw s?siaduj?cych, wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne oraz rzek Indii i nazywa je

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego Indii

podaje liczb? ludno?ci Indii

podaje przyk?ady kontrastw spo?ecznych i gospodarczych

okre?la po?o?enie geograficzne Indii omawia cechy ukszta?towania powierzchni Indii

charakteryzuje klimat Indii

opisuje kontrasty spo?eczno- gospodarcze w Indiach

wyja?nia przyczyny gwa?townego rozwoju przemys?u nowoczesnych technologii

opisuje system kastowy spo?ecze?stwa

analizuje przyrost naturalny

charakteryzuje indyjskie rolnictwo, wskazuje na mapie obszary uprzemys?o-wione i rolnicze Indii oraz nazywa je, wyja?nia, dlaczego w Indiach wyst?puje du?e pog?owie byd?a

analizuje poziom rozwoju gospodarczego Indii

wyja?nia przyczyny dynamicznego rozwoju nowoczesnych us?ug

przewiduje skutki spo?eczno-gospodarcze wynikaj?ce z eksplozji demograficznej

77.

Japonia

wskazuje na mapie ?wiata Japoni? i podaje nazw? stolicy tego kraju

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego Japonii

podaje liczb? ludno?ci Japonii

wskazuje na mapie i wymienia nazwy wielkich miast Japonii

wymienia nazwy g?wnych ro?lin uprawnych

wymienia najwa?niejsze cechy japo?skiej gospodarki

okre?la po?o?enie geograficzne Japonii

omawia cechy ukszta?towania powierzchni Japonii

charakteryzuje klimat Japonii

wykazuje wp?yw czynnikw spo?eczno-
-kulturowych na tworzenie nowoczesnej gospodarki Japonii (na tle niekorzystnych warunkw ?rodowiska)

charakteryzuje warunki naturalne Japonii

omawia rozmieszczenie ludno?ci Japonii

wykazuje znaczenie transportu w gospodarce Japonii

opisuje poziom urbanizacji Japonii

wyja?nia uwarunkowania rozwoju przemys?u przetwrczego

opisuje cechy rolnictwa Japonii

opisuje skutki po?o?enia Japonii w strefie aktywno?ci wulkanicznej

i sejsmicznej

opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii

udowadnia, ?e Japonia jest pot?g? gospodarcz?

analizuje geograficzne czynniki klimatotwrcze

ocenia warunki naturalne Japonii

78.

Bliski Wschd

wyja?nia znaczenie terminu Bliski Wschd

wskazuje Bliski Wschd na mapie oglnogeograficznej

wymienia cechy ?rodowiska i gospodarki Bliskiego Wschodu

opisuje cechy kultury islamskiej

omawia zasoby ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i na ?wiecie

opisuje po?o?enie geograf. Bliskiego Wschodu

ocenia poziom urbanizacji w pa?stwach Bliskiego Wsch.

opisuje rozmieszczenie zasobw ropy naftowej na Bliskim Wschodzie

wymienia nazwy pa?stw o najwi?kszych zasobach ropy naftowej

wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarw obj?tych konfliktami zbrojnymi

opisuje warunki naturalne Bliskiego Wschodu

analizuje zasoby ropy naftowej na ?wiecie i formu?uje wnioski

charakteryzuje Bliski Wschd pod k?tem cech kulturowych, zasobw ropy naftowej, kierunkw i poziomu rozwoju gospodarczego

opisuje wp?yw religii na ?ycie muzu?manw

porwnuje poziom ?ycia mieszka?cw Bliskiego Wschodu

porwnuje wielko?? wydobycia ropy naftowej w poszczeglnych krajach Bliskiego Wschodu

uzasadnia tez?, ?e konflikty na Bliskim Wschodzie maj? wp?yw na globaln? gospodark?

79

Powtrzenie wiadomo?ci o Azji.

80

Sprawdzian

81,

82

Warunki naturalne Europy.

wskazuje na mapie ?wiata Europ?

wskazuje na mapie element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy

wskazuje na mapie wybrane niziny, wy?yny oraz gry Europy i nazywa je

wymienia cechy ukszta?towania powierzchni Europy na podstawie mapy

wskazuje na mapie wybrane europejskie rzeki oraz jeziora i nazywa je

okre?la po?o?enie geograficzne Europy nakuli ziemskiej

charakteryzuje lini? brzegow? Europy na podstawie mapy

wykazuje, na podstawie mapy, ?e Europa jest kontynentem nizinnym

opisuje cechy klimatu Europy na podstawie mapy i klimatogramw

charakteryzuje wybrane strefy ro?linne Europy

opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie wd powierzchniowych Europy

okre?la cechy ?rodowiska przyrodniczego Europy na podstawie mapy oglnogeograficznej oraz map tematycznych

wyja?nia wp?yw zlodowace? na rze?b? powierzchni Europy

wyja?nia zale?no?ci mi?dzy typem klimatu a wyst?powaniem formacji ro?linnych

wyja?nia genez? wybranych europejskich jezior

oblicza rozci?g?o?? po?udnikow?

i rwnole?nikow? Europy

opisuje czynniki geograficzne warunkuj?ce klimat Europy

analizuje czynniki warunkuj?ce rozmieszczenie wielkich systemw rzecznych i zbiornikw wodnych w Europie

wykazuje zwi?zek mi?dzy budow? geologiczn?

a ukszta?towaniem pionowym Europy

83.

Ludno?? i urbanizacja

podaje liczb? ludno?ci Europy

wskazuje na mapie obszary o najwi?kszej oraz najmniejszej g?sto?ci zaludnienia i nazywa je

podaje przyk?ady krajw o dodatnim i ujemnym przyro?cie naturalnym

opisuje rozmieszczenie ludno?ci w Europie na podstawie mapy

opisuje na podstawie map tematycznych zr?nicowanie regionalne, kulturowe, narodowo?ciowe oraz etniczne wsp?czesnej Europy

omawia przyczyny wysokiego wska?nika urbanizacji w Europie

wyja?nia przyczyny oraz skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Europie

wyja?nia przyczyny warunkuj?ce rozmieszczenie ludno?ci w Europie

opisuje przyczyny i konsekwencje zr?nicowania ludno?ci Europy

analizuje zr?nicowanie wska?nika urbanizacji w krajach Europy

przewiduje zmiany demograficzne w Europie

uzasadnia twierdzenie, ?e Europa si? starzeje

oblicza ?redni? g?sto?? zaludnienia Europy

analizuje problemy demograficzne Europy i formu?uje wnioski

84.

Przegl?d mapy politycznej Europy.

Unia Europejska

na podstawie danych statystycznych wymienia najwi?ksze pa?stwa, pa?stwa o najwi?kszej liczbie ludno?ci, pa?stwa wyspiarskie i wskazuje je na mapie politycznej Europy

wykazuje si? podstawow? znajomo?ci? podzia?u politycznego Europy

wykazuje si? dostateczn? znajomo?ci? podzia?u politycznego Europy

wymienia wszystkie pa?stwa Unii Europejskiej

wykazuje si? dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Europy

wymienia korzy?ci osi?gane przez pa?stwa wsp?pracuj?ce w ramach UE

wykazuje si? bardzo dobr? znajomo?ci? podzia?u politycznego Europy

omawia konsekwencje procesw integracyjnych w Europie

ocenia wp?yw ?rodowiska naturalnego na rozwj wybranych krajw Europy

wykazuje si? celuj?c? znajomo?ci? podzia?u politycznego Europy

86.

Gospodarka

wymienia nazwy pa?stw wysoko rozwini?tych gospodarczo oraz krajw o ?rednim poziomie rozwoju gospodarczego w Europie

wymienia nazwy g?wnych ro?lin uprawnych

wskazuje na mapie i podaje nazwy g?wnych obszarw wydobycia surowcw energetycznych w Europie

wyja?nia przyczyny zr?nicowania gospodarczego krajw Europy

opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa europejskiego

opisuje struktur? produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy

opisuje poziom rozwoju us?ug w Europie

wyja?nia proces restrukturyzacji przemys?u w Europie Zachodniej

analizuje struktur? PKB w wybranych krajach Europy

porwnuje struktur? u?ytkowania ziemi w wybranych pa?stwach Europy, korzystaj?c z diagramw

wskazuje na mapie i wymienia nazwy najwa?niejszych europejskich okr?gw przemys?owych oraz o?rodkw high-tech

porwnuje poziom rozwoju rolnictwa w Europie Zachodniej i ?rodkowo-Wschodniej

omawia na wybranych przyk?adach czynniki lokalizacji przemys?u high-tech

uzasadnia tez?, ?e Europa jest najlepiej rozwini?ta pod wzgl?dem gospodarczym

87.

Kraje

Europy P?nocnej

wyja?nia znaczenie terminu kraje skandynawskie

wskazuje na mapie kraje Europy P?nocnej i wymienia ich nazwy

wymienia cechy spo?ecze?stwa Europy P?nocnej

wymienia nazwy g?wnych bogactw naturalnych krajw skandynawskich

podaje przyk?ady zale?no?ci pomi?dzy ?rodowiskiem przyrodniczym a gospodark?

opisuje po?o?enie geograficzne pa?stw Europy P?nocnej

charakteryzuje ?rodowisko przyrodnicze krajw Europy P?nocnej

charakteryzuje gospodark? krajw skandynawskich

wykazuje na podstawie map tematycznych zwi?zki mi?dzy g?wnymi cechami ?rodowiska przyrodniczego Europy P?nocnej a g?wnymi kierunkami rozwoju gospodarczego

wyja?nia rozmieszczenie o?rodkw miejskich

charakteryzuje struktur? produkcji energii elektrycznej w krajach Europy P?nocnej

wykazuje cechy spo?ecze?stwa Europy P?nocnej

analizuje warto?? PKB na jednego mieszka?ca

i formu?uje wnioski

przewiduje skutki wyludniania p?nocnej Skandynawii

88.

Kraje alpejskie

wyja?nia znaczenie terminu kraje alpejskie

wymienia nazwy pa?stw alpejskich, wskazuje je na mapie oglnogeograficznej i podaje nazwy ich stolic

wymienia cechy ?rodowiska przyrodniczego Alp

opisuje specyfik? rozmieszczenia ludno?ci w Alpach

opisuje po?o?enie krajw alpejskich

opisuje rze?b? Alp

opisuje rozmieszczenie miast i g?sto?? zaludnienia w krajach alpejskich

wykazuje wp?yw gr na ?rodowisko przyrodnicze i krajw alpejskich

wyja?nia znaczenie nowoczesnego sektora us?ug

charakteryzuje ?rodowisko przyrodnicze krajw alpejskich

wykazuje wp?yw gr na ?rodowisko przyrodnicze i gospodark? krajw alpejskich

wykazuje, ?e kraje alpejskie nale?? do pa?stw wysoko rozwini?tych gospodarczo

wykazuje pi?trowo?? klimatyczno-ro?linn?

w Alpach

porwnuje wska?nik urbanizacji w krajach alpejskich i formu?uje wnioski

charakteryzuje genez? rze?by alpejskiej

analizuje czynniki rozwoju sektora bankowo-
-ubezpieczeniowego

w Szwajcarii

89.

Kraje Europy Po?udniowej

wskazuje na mapie kraje Europy Po?udniowej, podaje nazwy ich stolic

wymienia cechy ?rodowiska przyrodniczego krajw Europy Po?udniowej

wymienia nazwy najwi?kszych miast Europy Po?udniowej i wskazuje je na mapie

wymienia przyk?ady atrakcji turystycznych

wyja?nia znaczenie terminu akwakultura

okre?la po?o?enie geograficzne krajw Europy Po?udniowej

opisuje cechy ?rodowiska przyrodniczego tych krajw

opisuje na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie najwa?niejszych o?rodkw turystycznych

opisuje cechy gospodarki krajw Europy Po?udniowej

wyja?nia znaczenie terminu infrastruktura turystyczna

prezentuje opracowan? na podstawie map, przewodnikw oraz internetu tras? wycieczki po Europie lub jej cz??ci

charakteryzuje walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze krajw Europy Po?udniowej

opisuje wybrane atrakcje turystyczne

wykazuje zale?no?? pomi?dzy przyjazdami turystw a wp?ywami z turystyki na podstawie wykresw

wykazuje niekorzystny wp?yw turystyki na ?rodowisko przyrodnicze

rozpoznaje typy wybrze?y po?udniowej Europy i wyja?nia ich genez?

wykazuje zwi?zki mi?dzy rozwojem turystyki a warunkami przyrodniczymi

i dziedzictwem kulturowym

ocenia rol? turystyki

w rozwoju gospodarczym tych krajw

wykazuje zale?no?ci miedzy wielko?ci? ruchu turystycznego

a poziomem rozwoju infrastruktury turystycznej

90

Francja

wskazuje na mapie oglnogeograficznej Francj? i podaje nazw? stolicy tego kraju

wymienia cechy ?rodowiska przyrodniczego Francji

wskazuje najwa?niejsze miasta Francji na mapie i podaje ich nazwy

wymienia cechy gospodarki Francji

wskazuje na mapie regiony rolnicze Francji i wymienia ich nazwy

opisuje po?o?enie geograficzne,charakteryzuje ?rodowisko przyrodnicze Fr

opisuje czynniki wp?ywaj?ce na wzrost liczby mieszka?cw Francji

opisuje poziom urbanizacji Francji

opisuje poziom rozwoju gospodarczego Francji

analizuje struktur? u?ytkowania ziemi, wskazuje miejsce Francji w ?wiatowej produkcji rolnej, identyfikuje cechy rolnictwa towarowego

analizuje wsp?czynnik przyrostu naturalnego i wsp?czynnik salda migracji

wykazuje znaczenie turystyki w tworzeniu dochodu narodowego

analizuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju roln.

wykazuje na przyk?adzie rolnictwa Francji zwi?zek mi?dzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywno?ci? produkcji rolnej

opisuje sytuacj? spo?eczn? imigrantw

charakteryzuje sie? transportow? Francji

wykazuje aktywn? polityk? roln? Francji

w ramach Wsplnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

wykazuje znaczenie Eurotunelu

91.

Wielka Brytania

wskazuje na mapie oglnogeograficznej Wielk? Brytani? i podaje nazw? stolicy tego kraju

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego i gospodarki Wielkiej Brytanii

rozumie dlaczego Londyn jest ?wiatow? metropoli?

okre?la po?o?enie geogr. , charakteryzuje ?rodowisko przyrodnicze W.B.

opisuje podzia? W.B. na krainy historyczne

opisuje struktur? narodowo?ciow? W.B., wyja?nia uwarunkowania dodatniego salda migracji

przedstawia wielko?? i g?wne cechy po?o?enia Londynu

wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarw o du?ej koncentracji przemys?u

analizuje struktur? narodowo?ciow? W. B.

opisuje poziom urbani-zacji oraz rozmie- szczenie ludno?ci w W.B

opisuje uk?ad przestrzenny oraz znaczenie Londynu jako ?wiatowej metropolii

analizuje struktur? u?ytkowania ziemi

wyja?nia uwarunkowania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego

wykazuje zalety wyspiarskiego po?o?enia Wielkiej Brytanii

wykazuje zale?no?ci mi?dzy warunkami przyrodniczymi

a poziomem rozwoju gospodarczego

wykazuje znaczenie zamorskich terytoriw Wielkiej Brytanii (dawniej i obecnie)

analizuje na przyk?adzie Wielkiej Brytanii uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemys?u wysokiej technologii

92

Powtrzenie wiadomo?ci o Europie.

93

Sprawdzian wiadomo?ci o Europie.

94.

Niemcy

wskazuje na mapie oglnogeograficznej Niemcy, podaje nazw? stolicy tego kraju oraz nazwy krajw z nim s?siaduj?cych

wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne oraz najwa?niejsze rzeki w Niemczech i nazywa je

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego oraz gospodarki Niemiec

opisuje struktur? narodowo?ciow? Niemiec

wskazuje na mapie Zag??bie Ruhry, rozumie zmiany jakie zasz?y w gospodarce tego okr?gu

okre?la po?o?enie geograficzne Niemiec, omawia cechy ?rodowiska przyrodniczego

wyja?nia przyczyny i skutki dodatniego salda migracji

charakteryzuje struktur? zatrudnienia w niemieckiej gospodarce

przedstawia na podstawie wskazanych ?rde? g?wne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemys?u Zag??bia Ruhry

wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarw o du?ej koncentracji przemys?u

wykazuje wp?yw czynnikw geograficznych na klimat Niemiec

opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego

udowadnia, ?e Niemcy s? pot?g? gospodarcz?

wyja?nia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec

analizuje uwarunkowania rozwoju przemys?u przetwrczego

analizuje wska?nik bezrobocia i formu?uje wnioski

wykazuje na przyk?adzie Niemiec zale?no?? mi?dzy poziomem rozwoju transportu

a funkcjonowaniem pozosta?ych dzia?w gospodarki

analizuje przyczyny migracji do Niemiec

wykazuje gospodarcze znaczenie sieci rzecznej Niemiec

95.

Czechy i S?owacja

wskazuje na mapie oglnogeograficznej Czechy i S?owacj?, podaje nazwy stolic tych krajw oraz nazwy pa?stw s?siaduj?cych z nimi

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego i spo?eczno-gospodarczego omawianych pa?stw

okre?la po?o?enie geograficzne Czech, S?owacji

omawia cechy ?rodowiska przyrodniczego Czech i S?owacji

analizuje struktur? zatrudnienia w Czechach

analizuje struktur? narodowo?ciow? S?owacji

opisuje czynniki warunkuj?ce rozwj gospodarczy Czech i S?owacji

porwnuje potencja? gospodarczy omawianych pa?stw

ocenia zasoby bogactw mineralnych Czech i S?owacji

omawia efekty przemian gospodarczych, ktre nast?pi?y w omawianych krajach

porwnuje ?rodowisko spo?eczno-gospodarcze po?udniowych s?siadw Polski oraz formu?uje wnioski

96.

Litwa, Bia?oru? i Ukraina

wskazuje na mapie oglnogeograficznej Litw?, Bia?oru? i Ukrain?, podaje nazwy stolic tych krajw oraz nazwy pa?stw s?siaduj?cych z nimi

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego i spo?eczno-
-gospodarczego omawianych pa?stw

okre?la po?o?enie geograficzne Litwy, Bia?orusi i Ukrainy

omawia cechy ?rodowiska przyrodniczego Litwy, Bia?orusi i Ukrainy

wyja?nia przyczyny kryzysw gospodarczych na Litwie, Bia?orusi i Ukrainie po rozpadzie ZSRR

przedstawia wsp?czesne przemiany spo?eczne i gospodarcze Ukrainy;

opisuje czynniki warunkuj?ce rozwj gospodarczy Litwy, Bia?orusi i Ukrainy

opisuje przyczyny i skutki ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji Litwy, Bia?orusi i Ukrainy

porwnuje potencja? gospodarczy omawianych pa?stw

ocenia zasoby bogactw mineralnych Litwy, Bia?orusi i Ukrainy

omawia efekty przemian gospodarczych, ktre nast?pi?y w omawianych krajach

porwnuje ?rodowisko spo?eczno-gospodarcze po?udniowych

i wschodnich s?siadw Polski oraz formu?uje wnioski

97.

Rosja

wskazuje Rosj? na mapie oglnogeograficznej i podaje nazw? jej stolicy

wskazuje na mapie i wymienia nazwy g?wnych krain geograficznych, rzek oraz jezior

wymienia najwa?niejsze cechy ?rodowiska przyrodniczego Rosji

wymienia g?wne cechy rosyjskiej gospodarki

wymienia przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego ludno?ci Rosji

okre?la po?o?enie geograficzne Rosji

omawia cechy ?rodowiska przyrodniczego Rosji wykazuje zr?nicowanie przyrodnicze

opisuje zr?nicowanie narodowo?ciowe i kulturowe ludno?ci

wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarw o du?ej koncentracji przemys?u

,

wykazuje wp?yw czynnikw geograficznych na klimat

wyja?nia zale?no?? mi?dzy warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludno?ci w Rosji

wykazuje zr?nicowanie j?zykowe i religijne mieszka?cw Rosji

omawia uwarunkowania rozwoju przemys?u wydobywczego

omawia najwa?niejsze problemy rosyjskiego rolnictwa

analizuje zmiany przyrostu naturalnego w Rosji i formu?uje wnioski

wykazuje zale?no?ci mi?dzy warunkami przyrodniczymi

a poziomem rozwoju gospodarczego Rosji

uzasadnia tez?, ?e Rosja jest krajem o olbrzymich mo?liwo?ciach gospodarczych

98

Powtrzenie wiadomo?ci o Europie

99

Sprawdzian