• 33.jpg
 • 2.jpg
 • zdj.jpg
 • 35.jpg
 • logo1.jpg
 • Untitled-1.jpg
 • logo11.jpg
 • logo2.jpg
 • 32.jpg
 • infa2.jpg
 • Infa3.jpg
 • 31.jpg

SKP

SZKOLNY KLUB PRZEDSI?BIORCZO?CI

W dniu 30.10.2014r. Rada Samorz?du Uczniowskiego zaprasza ch?tnych uczniw na Wieczr Filmowy, ktry odb?dzie si? w auli naszej szko?y w godzinach 17:30 - 19:40. Zapisy oraz zgody u Przewodnicz?cej RSU - Sonii Malcharek.

"M?ody Obywatel"
zapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w realizowaniu oglnopolskiego projektu M?ody Obywatel,ktry jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat spo?eczno?ci lokalnej oraz tego w jaki sposb aktywnie zmienia? swoj? okolic? !

Tematy do wyboru :
1. Lokalni architekci.
2. Z(a)maluj na lokalnie.
3. Rozegraj okolic?.

Termin realizacji programu: wrzesie? 2014 - luty 2015.

czytaj wi?cej tutaj:http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSI?BIORCZO?CI

1. Klub zrzesza uczniw bior?cych udzia? w oglnopolskich projektach edukacyjnych,

2. Klub posiada opiekunw- nauczycieli, do ktrych mo?na zg?asza? swoje pytania i uwagi dotycz?ce SKP

3. Klub udost?pnia materia?y informacyjne z ktrych ucze? mo?e korzysta?, odnotowuj?c w zeszycie (ksi?dze ewidencji) , zawody (przewodniki, informatory), szko?y(ulotki), sta?e, wolontariaty, praca (oferty, strony internetowe),

4. W ramach klubu mo?na okre?la? swoje predyspozycje poprzez dost?pne testy (wersje elektroniczne, papierowe),

5. Klub umo?liwia dost?p do internetu w celu skorzystania z przewodnikw po zawodach, stron pomocnych w poznaniu siebie swoich zainteresowa?, w celach informacyjnych (zeszyt ewidencji),

6. Klub organizuje warsztaty (autoprezentacji, przedsi?biorczo?ci, dysponowania zasobami) oraz w zale?no?ci od potrzeb,

7. Klub zaprasza go?ci- przedstawiciele r?nych zawodw,

8. Klub organizuje wycieczki- Powiatowy Urz?d Pracy, Zak?ady Pracy,

9. Klub s?u?y rozwijaniu w?asnych zainteresowa?, pasji,

10. Klub prowadzi dokumentacj? w postaci dziennika, listy uczniw zrzeszonych, ewidencji uczniw korzystaj?cych z materia?w, regulaminu SKP.Klub dzia?a od 15.09.2014


Klub dzia?a od roku szkolnego 2014/2015

Cele:

kszta?towanie przedsi?biorczych postaw w?rd uczniw

umo?liwienie uczniom udzia?u w oglnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansw i przedsi?biorczo?ci

poszerzanie wiedzy na temat zawodw, mo?liwo?ci zak?adania firm,

okre?lanie predyspozycji, mocne strony (?wiadomo?? w?asnych s?abo?ci)

kszta?towanie umiej?tno?ci wykorzystania zasobw

?wiczenia autoprezentacji

okre?lanie swojego profilu zawodowego

kszta?towanie postaw uczciwo?ci i odpowiedzialno?ci w biznesie

rozwijanie zainteresowa?

wdra?anie uczniw do pracy w grupie, kszta?towanie odpowiedzialno?ci za wykonywan? prac?

kszta?towanie sumienno?ci,

nawi?zanie kontaktw z rynkiem finansowym i ?rodowiskiem przedsi?biorcw,

poznania podstawy biznesu,

zdobycia wiedzy na temat finansw,

SKP uczestniczy w projektach edukacyjnych organizowanych, propagowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundacj? M?odzie?owej Przedsi?biorczo?ci, b?d?cych organizatorem Klubu IMPULS.
SKP podejmuje dzia?ania zmierzaj?ce do realizacji zada? w?asnych, zg?oszonych zgodnie zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego
www.nbportal.pl w zak?adce IMPULS.

Opiekunowie SKP:
Anna Moric

Barbara Jarosz

Beata Wojciech

Aleksandra ?liwka

Anita Kristof

Aneta Lisiecka

Co s?ycha? u M?odych Przedsi?biorczych?

Listopad mija nam na realizowaniu kolejnego modu?u M?odych Przedsi?biorczych. Co tym razem mieli do przygotowani nasi podopieczni?

W tym module mowa o tworzeniu bud?etu do konkretnego przedsi?wzi?cia i tego, jak krok po kroku wyznacza si? cele, a nast?pnie przychody i koszty, a wreszcie na koniec tworzy si? konkretny kosztorys.

Zadaniem w module jest zaplanowanie harmonogramu dzia?a? oraz bud?etu przedsi?wzi?cia skierowanego do uczniw naszej klasy lub szko?y - 2-3-dniowej wycieczki szkolnej.

Temat i cel przedsi?wzi?cia

W tym roku obchodzimy w Polsce dwie wa?ne rocznice:

-setn? rocznic? wybuchu I wojny ?wiatowej oraz

- 25-lecie odzyskania wolno?ci

Proponujemy, wi?c, by temat waszej wycieczki zwi?zany by? z jedn? z tych rocznic, a udzia? w waszym przedsi?wzi?ciu dawa? jego uczestnikom mo?liwo?? zdobycia wiedzy lub zwi?kszenia kompetencji w tym zakresie.

Jak b?dzie wygl?da?a wasza wycieczka i co b?dzie si? na niej dzia?o, zale?y tylko od was. Liczymy na wasz? kreatywno??!

W projekcie udzia? bierze a? 6 zespo?w i cieszymy si?, ?e wszyscy zaliczyli?cie Modu? 1.

Wiemy rwnie?, ?e cz??? z Was ma ju? za sob? sprawozdanie z Modu?u 2 mo?ecie cieszy? si? chwil? wytchnienia w oczekiwaniu na kolejne zadania!

Reszcie kibicujemy i motywujemy do dalszej pracy. Jednocze?nie przypominamy, ?e termin publikacji sprawozda? up?ywa 3 grudnia.

Wierzymy, ?e udzia? w tym Projekcie, poza poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiej?tno?ci, jest dla Was ciekaw? przygod? i daje wam wiele satysfakcji.

Do zobaczenia w Szkolnym Klubie Przedsi?biorczo?ci !

B. Jarosz, A. Moric

Wasze sprawozdanie powinno zawiera? odpowiedzi na poni?sze pytania i zagadnienia:

 1. Krtki opis przedsi?wzi?cia waszej wycieczki.
 2. Dane dotycz?ce przedsi?wzi?cia (miejsce, termin, liczba uczestnikw).
 3. Szczeg?owy plan (harmonogram), czyli co b?dzie si? dzia?o w poszczeglnych dniach?
 4. Przygotowany przez was bud?et/kosztorys przedsi?wzi?cia.
 5. W jaki sposb zdecydowali?cie si? zareklamowa? swoje przedsi?wzi?cie w?rd potencjalnych uczestnikw? W jaki sposb chcecie dotrze? z informacj? o nim do waszych kolegw i kole?anek?